PL EN


2017 | 7 | 82-91
Article title

Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej

Content
Title variants
EN
Building awareness, or the sexualization of teenagers? The debate on sex education
Languages of publication
Abstracts
EN
Purpose of the article. The purpose of the article was to analyze how the public discourse in Poland is forming around the idea of the implementation of sex education in schools. Scope of the analysis. The subject of the analysis were articles and materials avaible on the Internet. It describes two positions relating to the introduction of sex education in schools. Results. The analysis indicated that in the public discourse there is a need of providing sex education in schools, and that is is more important than its harm to the development of children and youth. The supporters of the idea of having sex education as a school subject are showing the fact that the awareness of young people about sex reduces the risk of the unwanted sexual behavior and too early sexual initiation. The opponents argue that sex education is intended to promote homosexuality, and sexualisation, in its wide meaning, of children and youth. Conclusions. Debate which took place around the sex education is often a tool for politicians, non-governmental organizations, and parents who raise their voice on behalf of their children. Interestingly, children and youth’s best interests are in all these discussions detracted, and its purpose is mainly to satisfy ambitions of fighting for the introduction of sex education into schools or to prevent from that idea.
PL
Cel artykułu. Celem artykułu było przeanalizowanie, jak kształtuje się polski dyskurs publiczny wokół wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Zakres analizy. Przedmiotem analizy były artykuły i materiały dostępne w Internecie, które charakteryzowały dwa opozycyjne wobec siebie stanowiska, odnoszące się do wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Wyniki. Analiza wykazała, iż w dyskursie publicznym częściej wskazuje się na potrzebę wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół, niż na jej szkodliwość dla rozwoju dzieci i młodzieży. Zwolennicy takiego przedmiotu wskazują na fakt, że uświadamianie młodzieży zmniejsza ryzyko wystąpienia wśród niej niepożądanych zachowań seksualnych oraz zbyt wczesnej inicjacji. Przeciwnicy stwierdzą, że edukacja seksualna w szkole służy promowaniu homoseksualizmu i szeroko pojętej seksualizacji dzieci i młodzieży. Wnioski. Debata, która ma miejsce wokół edukacji seksualnej jest niejednokrotnie narzędziem służącym działaniom polityków, organizacji pozarządowych czy rodziców, którzy podnoszą głos w imieniu swoich dzieci. Dobro dzieci i młodzieży jest w całej dyskusji umniejszane, a jej celem jest głównie zaspokojenie ambicji walczących o wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół lub też zapobieżenie takiej sytuacji.
Year
Issue
7
Pages
82-91
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski ul.Koszarowa 3, 52-007 Wrocław
References
 • Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K. (2016).Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Perspektywa uczniów i dyrektorów szkół. Rekomendacje. Pobrane z:http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2016/rekomendacje_kontrola_prawa_edukacja_seksualna_2016.pdf.
 • Biuletyn nr 2728/VII. (2013). Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży nr 134. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/ENM-134.
 • Czy prywatyzować szkoły?. (2016). Pobrane z:http://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/AktualnosciIInformacje/Artykul.html/9.
 • Edukacja seksualna: brak rozmowy o seksie z dzieckiem przyczyną wczesnego rodzicielstwa. (2016). Pobrane z: http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/sztuka-kochania/edukacja-seksualna-brak-rozmowy-o-seksie-z-dzieckiem-przyczyna-wczesne_37474.html?page=1.
 • Edukacja seksualna narzędziem seksualizowania dzieci i młodzieży. (2016).Pobrane z: http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/edukacja-typu-b/edukacja-seksualna-narzedziem-seksualizacji-dzieci-i-mlodziezy.
 • Edukacja seksualna w polskich szkołach (wywiad). (2012). Pobrane z: http://polki.pl/zwiazki-i-seks/erotyka,edukacja-seksualna-w-polskich-szkolach-wywiad,10397328,artykul.html.
 • Hunter- Geboy C. (2009).Edukacja bez tabu. Pobrane z: http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/life%20planning%20education%20polish.pdf.
 • Majewska D. (2015).Świecka szkoła? Według badań Kościoła aż 80 proc. Polaków chce lekcji religii. Pobrane z: http://natemat.pl/153283,religia-w-szkole-kto-przeciw-kosciol-nie-widze-duchowni-zrobili-badania-i-wyszlo-im-ze-polacy-chca-katechezy.
 • Minister Zalewska: Edukacja seksualna nie w szkole, ale w domu. (2016). Pobrane z:http://telewizjarepublika.pl/minister-zalewska-edukacja-seksualna-nie-w-szkole-ale-w-domu,38339.html.
 • O Inicjatywie Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. (2016). Pobrane z: http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/o-nas.
 • O wychowaniu seksualnym młodzieży. (2007). Pobrane z:http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/badania/EDSEKS_08.2007_CBOS.pdf.
 • Piotrowska-Gromniak E. (2016).Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji. Pobrane z: http://www.npseo.pl/data/documents/3/290/290.pdf.
 • Poselski projekt ustawy o edukacji seksualnej. (2013). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1298.
 • Protest w Warszawie, „Nie chcemy edukacji seksualnej”.(2015). Pobrane z: http://www.rp.pl/Edukacja/308309926-Protest-w-Warszawie-Nie-chcemy-edukacji-seksualnej.html#ap-1.
 • Remlein M. (2016).Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie i antykoncepcji? Pobrane z:http://www.malgorzataremlein.pl/Jak_rozmawiac_z_nastolatkiem_o_seksie_i_antykoncepcji_tekst.pdf.
 • Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. (2012). Pobrane z:www.federa.org.pl/...pdf/edukacja/WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.pdf.
 • Stanowisko FDN w sprawie akcji „Stop Pedofilii”. (2016). Pobrane z: http://fdn.pl/stanowisko-fdn-w-sprawie-akcji-stop-pedofilii.
 • Suchecka J. (2015).Lekcje religii niekatolickich? Szkoły niechętne. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,75398,19393149,lekcje-religii-niekatolickich-szkoly-niechetne.html.
 • Szymańczak J. (2002).Wychowanie seksualne w polskich szkołach, Pobrane z: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-922.pdf.
 • Świdecka J. (2016).Burzliwy związek rodziców i szkoły. W imię dobra dziecka. Pobrane z: http://mamadu.pl/115779,burzliwy-zwiazek-rodzicow-i-szkoly-w-imie-dobra-dziecka.
 • Włodkowski D. (2009).Edukacja bez seksu. Pobrane z: https://www.tygodnikprzeglad.pl/edukacja-bez-seksu/.
 • Założenia i cele edukacji seksualnej. Przewodnik. (2013). Pobrane z: http://spunk.rownasie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Za%C5%82o%C5%BCenia-i-cele-edukacji-seksualnej.-Przewodnik.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-567efe98-e891-4d45-8826-49f8d3f8e208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.