PL EN


2013 | 2 | 27-32
Article title

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z depresją.

Content
Title variants
EN
The role of the nurse in the care of patient with depression.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Jej objawy dotykają istotnych obszarów funkcjonowania człowieka, wpływają na indywidualne odczucia pacjentów, w dużym stopniu determinują jakość relacji społecznych, zarówno w obszarze życia rodzinnego, jak i zawodowego. Istnieje wiele teorii tłumaczących mechanizm powstania depresji. Podkreślają one biologiczne, intrapersonalne lub interpersonalne aspekty zagadnienia. Współczesna psychiatria bazując na holistycznej koncepcji człowieka i nakazując ideę kompleksowego leczenia, stwarza nowe obszary zadań i czyni niezbędnym udział pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zaburzeń psychicznych, procesie diagnostyczno-terapeutycznym i rehabilitacji. Wśród zadań pielęgniarki realizowanych w odniesieniu do pacjenta chorego psychicznie na pierwszy plan wysuwają się oddziaływania psychoterapeutyczne, nie można jednak pominąć problemów somatycznych. Pielęgniarskie interwencje terapeutyczne wobec chorego na depresję stanowią integralną część procesu terapeutycznego, są ukierunkowane na podtrzymywanie zasobów i możliwości sprzyjających zmniejszeniu lub niwelowaniu głównych problemów. Nowoczesny model psychiatrycznej opieki pielęgniarskiej podnosi pacjenta do rangi aktywnego podmiotu. Przez uaktywnianie chorych, organizację środowiska szpitalnego, przez włączenie w proces leczenia rodziny chorego – zapobiega się izolacji, społecznej psychodegradacji i tworzeniu się rzesz przewlekle chorych wymagających ciągłej opieki. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym na depresję wymaga od pielęgniarki wszechstronnej wiedzy zawodowej, znajomości skutecznych działań poprawiających i wpływających na codzienne funkcjonowanie chorego i jego rodziny. Nie sposób nie doceniać pewnych predyspozycji intelektualnych i charakterologicznych, takich jak: zdolność empatii, cierpliwość, opanowanie, zdolność do stałej pracy nad sobą. Holistyczny model opieki pielęgniarskiej wyznacza nowy, obiecujący kierunek myślenia o chorobach psychicznych, o chorych i ich relacjach z otoczeniem.
EN
Depression is one of the most common mental disorders. Her symptoms affect important areas of human functioning, affect the individual feelings patients, determine the quality of social relations in the area of a family life and career. There are many theories explaining the mechanism of formation of depression. They stress the biological, intrapersonal and interpersonal aspects of the problem. Contemporary psychiatry based on the holistic concept of man, created new areas of responsibilities and makes it necessary to share a nurse in mental health promotion, prevention of mental disorders, diagnostic and therapeutic process and rehabilitation. Among the nurses performed tasks for the mentally ill patient to come to the fore the impact of psychotherapeutic. Nursing therapeutic interventions to patients with depression are an integral part of the therapeutic process, are aimed at maintaining the resources and opportunities conducive to reducing or offsetting the main problems. The modern model of psychiatric nursing care of the patient increases to the level of an active entity. By activating the sick, hospital environment, the inclusion in the process of treatment, family, social isolation and mental degradation prevented the creation of a group of chronically ill requiring constant care. Specialized nursing care of patients with depression requires nurses wide professional knowledge and effective action to improve the daily functioning affecting the patient and family. Important are also intellectual predisposition and character traits such as: the ability of empathy, patience, self-control, the ability to work on themselves. Holistic nursing care model sets a new, promising direction of thinking about mental diseases, patients and their relationship with the environment.
Year
Issue
2
Pages
27-32
Physical description
Dates
published
2013-05-20
Contributors
 • Milickie Centrum Medyczne. Oddział psychiatryczny żeński
 • 2 Wydział Profilaktyki i Zdrowia, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • 3 Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Ugniewska C. Proces pielęgnowania w psychiatrii. W: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998: 81.
 • 2. Czyżowicz K, Skorupska A. Udział pielęgniarki w kompleksowym leczeniu – podsumowanie. W: Wilczek-Rużycka E, red. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007: 220–221.
 • 3. Miturska H, Kurpas D, Kaczmarek M. Proces pielęgnowania psychicznie chorego. W: Kurpas D, Miturska, Kaczmarek M. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2009: 168–169.
 • 4. Czyżowicz K. Prawne i etyczne aspekty opieki psychiatrycznej. W: Wilczek-Rużycka E, red. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007:6.
 • 5. Kępiński A. Lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie; 2009: 157.
 • 6. Tokarski Z. Rehabilitacja i psychoedukacja chorych psychicznie – zadania pielęgniarki. W: Wojciechowska M, red. Problemy zdrowia psychicznego. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej: 2010: 201.
 • 7. Meder J. Rehabilitacja. W: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J, red. Psychiatria. T. 3. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 2003: 304.
 • 8. Miturska H, Kurpas D. Założenia i kierunki rozwoju współczesnej psychiatrii. W: Kurpas D, Miturska, Kaczmarek M. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2009: 25–28.
 • 9. Miturska H, Kurpas D, Kaczmarek M. Udział pielęgniarki w terapii kompleksowej w psychiatrii. W: Kurpas D, Miturska, Kaczmarek M. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2009: 211–212.
 • 10. Górska M. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. W: Wilczek-Rużycka E, red. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007: 135–136.
 • 11. Bilikiewicz A. Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998: 80–86.
 • 12. Carson RC, Butcher JN, Mineka S. Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP; 2005: 30– 36.
 • 13. Hendall PC. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP; 2004: 70–76.
 • 14. Pużyński S. Depresje. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1988: 50–78.
 • 15. Grzesiuk L. Psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2000: 36–48.
 • 16. Reber A, Reber E. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2002: 80.
 • 17. Czyżowicz K, Lewandowska J. Problemy wynikające z leczenia metodami biologicznymi. W: Wilczek-Rużycka E, red. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007: 159–165.
 • 18. Kobierzycki T. Człowiek i osobowość w teorii dezintegracji pozytywnej. Analiza filozoficzna. Warszawa: Biblioteka PAN; 1982: 58.
 • 19. Cierpiałowska L. Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2007: 241.
 • 20. Coben J, Lery SJ. Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych. Czyj pacjent? Warszawa: Wydawnictwo Parpa; 1998 : 28.
 • 21. Flota-Parnowska I. Dynamika stanów depresyjnych w ujęciu A. Owena. W: Santorski J, red. Depresja, esencje i ciało. Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO,
 • 22. Wciórka J. Psychiatria kliniczna dla lekarza rodzinnego. Warszawa: IPN; 1992: 35–68.
 • 23. Thase ME. The long-term nature of depression. J Clin Psychiatry 1999: 60(Suppl. 14): 3–9.
 • 24. Pużyński S. Depresja i lęk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999: 143–156.
 • 25. Rzewuska M. Leczenie zaburzeń psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003.
 • 26. Czyżowicz K, Lewandowska J. Problemy wynikające z leczenia metodami biologicznymi. W: Wilczek-Rużycka E, red. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007: 159–165.
 • 27. Wciórka J. Psychozy schizofreniczne. W: Bilikiewicz A, red. Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006: 270–302.
 • 28. Załuska M. Hospitalizacja psychiatryczna a stres, umocnienie i zdrowienie. W: Psychiatria w praktyce klinicznej. T. 2, nr 3. Gdańsk: Via Medica; 2009: 156–164.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5688b067-98cd-46cb-af72-8470fe51138e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.