PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 153-168
Article title

Облигации с высоким риском – предложения по структуризации сделок для Восточной Европы

Title variants
EN
Bonds High Risk – Proposals for Action Securitization Eastern Europe
PL
Obligacje wysokiego ryzyka – propozycje działań strukturyzacyjnych dla Europy Wschodniej
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Облигации с высоким риском (junk bonds) сделали впечатляющую карьеру в США и наложили позитивный отпечаток на американскую экономику. Концепция junk bonds могла бы найти применение и на финансовом рынке в странах Восточной Европы. Предложения, представленные в данной статье, относятся к Польше, но выводы можно распространить на другие страны региона, в том числе и на Россию. Знания на тему junk bonds в Польше очень невелики. Ключом к успеху эмиссии джанк-бондов является предложение инвесторам таких бумаг, по которым риск не был бы 0-1: высокая прибыль или большие потери. Речь идет скорее о создании затянутого риска – нарастание риска и его последствий не должно быть шоковым. Надо адресовать продукт на рынок, осознавая имеющееся беспокойство клиентов. Консолидация долга с высоким риском в портфеле и продажа эмитированных на базе такого портфеля джанк-облигаций могли бы создать финансовый инструмент с высоким ожидаемым уровнем возврата, несколько меньшим риском и с более приемлемым раскладом вероятности прибылей и убытков. Такой эффект можно получить благодаря секьюритизации. Максимально кратко: эмитентом джанк-бондов является специализированное учреждение – Дом Облигаций (Debt House), Дисконтный Дом, которое приобретает долги с очень низким дисконтом. Бумаги, которые оно эмитирует, обеспечивались бы приобретаемыми правами, характеризовались бы высокой прибыльностью и делились бы на транши, различающиеся риском, сроком выкупа и нормой возврата. Таким образом создается рынок со значительным предложением бумаг, имеющих измеримый и приемлемый риск, а также высокую рентабельность – интересное дополнение портфелей институциональных инвесторов. Предлагаемая модель использует элементы модели джанк-бондов, разработанной М. Милкеном и Дрексель-Банком, которая оказалась успешной, а также механизм секьюритизации. При этом стремились исключить недостатки американской секьюритизации, применяемой к ипотечным кредитам. Деньги адекватно оценены (высокая рентабельность джанк-бондов), а кредитный риск приобретаемых долгов контролируется (Debt House знает, что скупает).
PL
Obligacje wysokiego ryzyka (junk bonds) zrobiły imponującą karierę w USA i odcisnęły pozytywne piętno na amerykańskiej gospodarce. Koncepcja junk bonds mogłaby stać się użyteczna na rynku finansowym w krajach Europy Wschodniej. Kluczem do powodzenia emisji junk bonds jest zaoferowanie inwestorom papierów, których ryzyko nie byłoby 0-1: wysokie zyski albo wysokie straty. Chodzi raczej o stworzenie systemu ryzyka ciągnionego – narastanie ryzyka i jego skutków nie może być szokowe. Trzeba adresować produkt do rynku ze świadomością istnienia niepokoju klientów. Połączenie długu o wysokim ryzyku w portfele i sprzedaż wyemitowanych na bazie takiego portfela obligacji junk mogłaby wykreować instrument finansowy o wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu, nieco niższym ryzyku i z bardziej akceptowalnym rozkładem prawdopodobieństwa zysków i strat. Ten efekt można osiągnąć dzięki sekurytyzacji. W największym skrócie: emitentem junk bonds jest specjalistyczna instytucja – Dom Obligacji (Debt House), Dom Dyskontowy, która nabywa wierzytelności z bardzo dużym dyskontem. Emitowane przez nią papiery zabezpieczone byłyby nabytymi prawami, charakteryzowałyby się wysokim zyskiem i dzielone byłyby na transze, różniące się ryzykiem, zapadalnością i stopą zwrotu. W ten sposób tworzy się rynek ze znaczną podażą papierów o mierzalnym i akceptowalnym ryzyku oraz wysokiej rentowności – interesujące uzupełnienie portfeli inwestorów instytucjonalnych. Proponowany model wykorzystuje elementy modelu junk bonds wypracowanego przez M. Milkena i Drexel Bank, który okazał się sukcesem, oraz mechanizm sekurytyzacji. Starano się natomiast eliminować wady sekurytyzacji amerykańskiej stosowanej w odniesieniu do kredytów hipotecznych. Pieniądz jest odpowiednio wyceniony (wysoka rentowność junk bonds), a ryzyko kredytowe nabywanych wierzytelności kontrolowane (Debt House wie, co skupuje).
EN
The aim of the paper is to present the evolution of innovations in mobile banking with a particular regard to the issue of security of this channel of access to banking services. The discussion was based on domestic and foreign reports on mobile banking market. The conducted analyses indicate that cluster of innovations forming the modern mobile banking has a potential to change the relations between banks and their clients forever. These changes regard not only elimination of time and space barriers of banking operations, but also the use of personal character of mobile devices for realisation of banks’ marketing strategies. Though these solutions mobile banking has an ability to decrease significantly its distance from the other channels of access to banking services. The risk resulting from numerous threats to the users of mobile banking can be effectively mitigated by modern technical solutions and obeying the elementary security rules.
Year
Volume
Issue
2
Pages
153-168
Physical description
Contributors
  • Zakład Finansów Przedsiębiorstwa, Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
References
  • Drexel Burnham Lambert’s legacy. Stars of the junkyard, „The Economist”, Oct 21-st 2010, http://www.economist.com/node/17306419
  • TAGGART R.A., The Growth of the “Junk” Bond Market and Its Role in Financing Takeovers, в: Mergers and Acquisitions, A.J. Auerbach (ed.), University of Chicago Press, Chicago 1987.
  • YAGO G., TRIMBATH S., Beyond Junk Bonds. Expanding High Yield Markets, Oxford University Press, New York 2003.
  • YAGO G., Financial Repression and the Capital Crunch Recession, в: Economic Policy, Financial Markets and Economic Growth, B. Zycher, L. Solmon (eds.), Westview Press, Boulder, CO 1999.
  • http://www.econlib.org/library/Enc/JunkBonds.htmlhttp://www.econlib.org/library/Enc/JunkBonds.htmlThe Economist, Drexel Burnham Lambert's legacy. Stars of the junkyard, Oct 21-st 2010, http://www.economist.com/node/17306419
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-568b33c2-0792-43eb-bd71-797dd842bc30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.