Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 23-42

Article title

Chaos pojęciowy wokół szkoleń i treningów. Próba uporządkowania terminologii

Authors

Content

Title variants

EN
Terminology chaos around training and practice. Attempt at ordering terminology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W powyższym tekście została podjęta próba uporządkowania myślenia o wybranych pojęciach związanych z aktywnością edukacyjną ludzi dorosłych. Autorka dokonała porównań między pojęciami takimi jak: trening interpersonalny, trening, szkolenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Powyższe terminy wpisuje w pozaformalny obszar edukacji dorosłych. Trening sytuuje w obszarze psychologicznym, szkolenie zaś przypisuje naukom o zarządzaniu. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że zarówno trening, jak i szkolenie są kategoriami andragogicznymi. Dotyczą one bowiem edukacyjnego wymiaru życia człowieka dorosłego.
EN
The text aimed at ordering ways of thinking about chosen terms connected with educational activity of adults. The author compared the following terms: interpersonal practice, practice, training, additional training and professional development. She places these terms in non-formal field of adult education. She places practice in psychological field and training in management sciences. At the same time she highlights that both practice and training are andragogial criteria as they refer to the educational dimension of adult’s life.

Year

Issue

Pages

23-42

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki ul. Mokotowska 16/20 00-561 Warszawa

References

 • 1. Aleksander T. (1999), Cele, kierunki i funkcje edukacji dorosłych, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, praca zbiorowa pod red. T. Wujka, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • 2. Aleksander T. (1998), Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych. (Potrzeba i kierunki modernizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pracowniczych w Polsce), Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 • 3. Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • 4. Bratkowiak M. (2010), Procesy szkoleniowe pracowników organizacji uczącej się, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. (Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego – Kraków, 23–24 czerwca 2009, Tom I), Praca zbiorowa pod redakcją T. Aleksandra, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (Zespół Pedagogiki Dorosłych), Instytut Pedagogiki UJ (Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki), Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • 5. Bralczyk J. (red.) (2005), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, PWN, Warszawa.
 • 6. Długosz-Kurczabowa K. (2008), Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Dobrzański K. (2006), Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, [w:] Rozwój potencjału społecznego organizacji, red. Dobrzański K., Solarczyk-Ambrozik E., Koszalin – Poznań.
 • 8. Fijałkowska A., Tołwińska-Królikowska E. (2005), Szkolenie jako projekt edukacyjny, [w:] Poradnik edukatora, Owczarz M. (red.), Centralny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.
 • 9. Goźlińska E., Kędracka-Feldman E. (2004), Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu wykładowca na kursach (edukator, trener), Krajowy system szkolenia zawodowego, Phare 2000, Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Kontekst europejski, red. Kwiatkowski S.M., Woźniak I., Warszawa.
 • 10. Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie drugie zmienione, tłum. Rusiński M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 11. Jedliński K., Golińska L., Karczewska M., Łabędź D., Ossowska T., Szczepańska H. (1997), Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • 12. Kargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław.
 • 13. Kossakowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 14. Kostera M. (2010), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • 15. Król H. (2006), Proces szkolenia pracowników, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 16. Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 17. Kuźma J. (2003), Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A–F, red. nauk. i przewodn. kom red. Tadeusz Pilch, Wydaw. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 18. Kwiatkowski S.M. (2006), Pedagogika pracy, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom 3. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, GWP, Gdańsk.
 • 19. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B. (2007), Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 20. Listwan T. (1999), Kreatorzy szkolenia i rozwoju pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.) Szkolenia i rozwój pracowników w sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • 21. Łaguna M. (2004), Szkolenia. Jak je prowadzić by…, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 22. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2005), Dorośli uczą się inaczej: andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń.
 • 23. Mayo A. ( 2002), Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, tłum. L. Klin, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 24. Meredith J.R., Mantel S.J. (2002), Project Management: A Managerial Approach, John Wiley & Sons Ltd, London 2002.
 • 25. Milerski B., Śliwerski B. (2000), Leksykon. Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 26. Milerski B., Śliwerski B. (2004), Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa.
 • 27. Nowacki T. (2004), Leksykon pedagogiki pracy. Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa.
 • 28. Nowacki T., Jeruszka U. (2004), Podstawy dydaktyki pracy, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa.
 • 29. Okoń W. (2008), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, (wydanie trzecie poprawione), Warszawa.
 • 30. Parsloe E., Wray M. (2000), Trener i mentor, Wolter Kluwer Sp. z o.o., Kraków.
 • 31. Pełka A. (1996), Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa.
 • 32. Pierścieniak K. (1999), Funkcjonowanie systemu pozaszkolnej edukacji dorosłych w Polsce, Rocznik Andragogiczny, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń.
 • 33. Pierścieniak K. (2009), Nieformalna edukacja dorosłych. Wokół zakresów i znaczeń, Rocznik Andragogiczny, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń.
 • 34. Pilch T. (2003), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom I A–F, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 35. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 36. Półturzycki J. (1991), Dydaktyka dorosłych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • 37. Rae L. (2004), Ocena pracy szkoleniowca, tłum. I. Podsiadło, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • 38. Rakowska A., Sitek-Lutko A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 39. Reber A.S. (2000), Trening, [w:] Słownik psychologii, pod redakcją naukową prof. dr hab. I. Kurcz i prof. dr hab. K. Skarżyńskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 40. Siuta J. red. nauk. (2005), Słownik psychologii, Wyd. Zielona Sowa, Kraków.
 • 41. Skibińska E. (2004), Trening jako forma kształcenia dorosłych: nierozpoznany przez andragogikę obszar, [w:] Rocznik Andragogiczny, Materiały z XVII Forum Pedagogów „Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych”, Wrocław – Brzeg.
 • 42. Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • 43. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 44. Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 • 45. http://doroszewski.pwn.pl/haslo/szkolenie/ plik otwarty w dn. 12.09.2012.
 • 46. http://www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpips-dla-potrzeb-edukacji-ipracy/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/ plik otwarty 7.09.2012.
 • 47. Mellibruda J. (b.d.), Trening interpersonalny dostępny na http://www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1376-trening-interpersonalny-wprowadzenie.html plik otwarty w dn. 15.09.2012.
 • 48. http://www.psychoterapiawarszawa.pl/jerzy_mellibruda.html plik otwarty w dniu 14.09.2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-56952169-5465-41be-9a73-056246566c5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.