PL EN


2016 | 2(18) | 57-74
Article title

WYBRANE UWARUNKOWANIA PREFERENCJI ZAKUPU ŻYWNOŚCIOWYCH PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH WŚRÓD KONSUMENTÓW Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Content
Title variants
EN
SELECTED DETERMINANTS OF PREFERENCES IN PURCHASE OF TRADITIONAL FOOD PRODUCTS AMONG CONSUMERS FROM THE PODKARPACKIE PROVINCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie poświęcono wzbudzającemu coraz większe zainteresowanie zagadnieniu, jakim jest żywność tradycyjna. Przedstawiono znaczenie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej w województwie podkarpackim. Ponadto dokonano analizy statystycznej stanu wiedzy mieszkańców badanego obszaru w zakresie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz preferencji zakupu i spożycia produktów tradycyjnych. Stwierdzono, że wzrasta wśród konsumentów zainteresowanie żywnością wysokiej jakości (w trosce o zdrowie własne i najbliższych), chęć uczestnictwa w różnego rodzaju targach i festiwalach promujących żywność tradycyjną i regionalną. Odnotowano jednak opinie dotyczące trudności w zakupie tego rodzaju żywności, zbyt wysokiej ceny oraz słabej promocji i edukacji w zakresie zdrowego stylu odżywiania. Dalszy rozwój rynku żywności tradycyjnej wymaga kreowania produktów tradycyjnych wpisujących się w coraz bardziej złożone oczekiwania konsumentów w stosunku do żywności, poprawy dostępności żywności tradycyjnej oraz doskonalenia oferty produktowej.
EN
The study covers the issues of traditional foods which are attracting more and more interest. The study presents the importance of traditional and regional food products in the development of cultural culinary tourism in the Podkarpackie Province. Moreover they conducted a statistical analysis of the level of residents’ knowledge of investigated area in the field of culinary heritage of the region, and the preferences in the purchase and consumption of traditional products. It was found out that consumers’ interest in food quality is increasing for the sake of their families and their own health. The consumers also want to take part in various events which promote traditional and regional food. However, some of them complained that it is difficult to buy this type of food. They also said that prices of these products are very high and there is poor promotion and education on healthy eating habits. In order to further develop the traditional food market, it is necessary to create traditional products that are in line with more and more complex consumer expectations towards food products, to improve the availability of traditional foods, and to master the offer of such products.
Year
Issue
Pages
57-74
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, tłum. Z. Czerwiński, W. Latusek, PWN, Warszawa 2000.
 • Chudy S., Gierałtowska U., Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2013, nr 1 (27).
 • Grzybek M., Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, nr 1 (11).
 • Jeżewska-Zychowicz M., Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania, „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość” 2009, nr 3 (64).
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1998.
 • Krupa J., Krupa K., Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008.
 • Krupa J., Krupa K., Żywność tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej Podkarpacia, [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2009.
 • Krupa J., Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej, społecznej i kulturowej, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, red. J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015.
 • Krupa J., Dec B., Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, red. E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2011.
 • Kuźniar W., Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego), „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9 (4).
 • Niemczyk A., Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie” 2008, t. 7.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 • Surdel M., Sobczyk A., Kogut B., Produkty tradycyjne i regionalne w opinii podkarpackich konsumentów, „Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie” 2009, nr 11 (1).
 • Tańska-Hus B., Minta S., Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 709 (23), seria Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu.
 • Żakowska-Biemans S., Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, „ŻYWNOŚĆ. Nauka, Technologia. Jakość” 2012, nr 3 (82).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5697d9de-971e-42dd-b28d-78d11f82a07b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.