PL EN


2018 | 12 | 25-34
Article title

Wykorzystanie innowacji technologicznych w monitorowaniu aktywności fizycznej

Content
Title variants
EN
Technological innovation in the monitoring physical activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży mogą przyczynić się do dokonywania przez nich dobrych dla zdrowia wyborów, a u dorosłych – wpłynąć na zmianę nawyków z negatywnych na prozdrowotne, służące poprawie zdrowia. Rozwój technologii elektronicznej sprawił, że w dziedzinie tej można korzystać z urządzeń, które sprawdzają, monitorują, a także w sposób pośredni motywują do zmiany stylu życia. Do wymiany informacji służą różnego typu aplikacje instalowane w smartfonach, tabletach czy komputerach, monitorujące poziom aktywności fizycznej i zmiany związane z jej podejmowaniem, zachodzące w organizmie, np. zmiany poziomu tętna podczas wysiłku. Dane wykazują, że już ponad 30% osób korzystających z Internetu wykorzystuje także urządzenia monitorujące i aplikacje zdrowotne w codziennym trybie życia; korzystanie z nich może przyczynić się w konsekwencji do poprawy kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania innowacji technologicznych do monitorowania aktywności fizycznej, przeznaczonych dla ludzi w każdym wieku, na podstawie badań dostępnych w literaturze przedmiotu. Sformułowano następujący problem badawczy: czy dostępne urządzenia elektroniczne monitorujące poziom aktywności fizycznej przyczyniają się do zmiany elementów stylu życia badanych osób? W pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, polegającą na przeglądzie literatury i uzyskaniu wiedzy z danego zakresu. Okazało się, że istnieje już długa lista dostępnych aplikacji zdrowotnych, mimo to badania naukowe w tym zakresie są dość ograniczone.
EN
Educational activities aimed at children and adolescents can contribute to making good choices for their health, and in adults, changing habits from negative to prohealth ones, aimed at improving health. However, the development of electronic technology has made it possible to use devices that check, monitor and motivate people to change their lifestyle. These are different types of applications installed in smartphones, tablets or computers that monitor the level of physical activity and the changes associated with its taking place in the body, eg changes in heart rate during exercise. The data shows that already over 30% of people using the Internet, also uses health applications in their everyday life and the use of such devices may contribute to improving the health condition of the society. The aim of the work is to present the possibilities of using technological innovations to monitor physical activity, intended for people of all ages, based on research available in the literature on the subject. The following research problem was formulated: do the available electronic devices monitoring the level of physical activity contribute to the change of the lifestyle elements of the examined people? The work uses a method of analysis and criticism of the literature consisting in a review of the literature and obtaining knowledge in a given field. It turned out that although there is already a long list of available health applications, research in this area is quite limited.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Aitken M., Lye J., Patient Adoption of mHealth, Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics, IMS Institute 2015, s. 24.
 • Dennison L., Morrison L., Conway G., Yardley L., Opportunities and Challenges for Smartphone Applications in Supporting Health Behavior Change: Qualitative Study, „J. Med. Internet Res.” 2013, 15(4).
 • Dute D.J., Bemelmans W.J.E., Breda J., Using Mobile Apps to Promote a Healthy Lifestyle Among Adolescents and Students: A Review of the Theoretical Basis and Lessons Learned, „JMIR Mhealth Uhealth.” 2016, 4(2).
 • El-Amrawy F., Nounou M., Are Currently Available Wearable Devices for Activity Tracking and Heart Rate Monitoring Accurate, Precise, and Medically Beneficial?, „Healthc Inform Res.” 2015, 21(4), s. 315–320.
 • Friel J., Trening z pulsometrem, Inne Spacery, Zielonka 2010.
 • Gamelin F.X., Berthoin S., Bosquet L., Validity of the Polar S810 Heart Rate Monitor to Measure R–R Intervals at Rest, „Medicine & Science In Sports & Exercise”, American College of Sports Medicine 2006, s. 887–893.
 • Komisja Europejska, Zielona Księga w sprawie mobilnego zdrowia („mzdrowia”), Bruksela 2014.
 • Kozak-Szkopek E., Galus K., Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku, „Gerontologia Polska” 2009, t. 17, nr 2, s. 79–84.
 • Kozierkiewicz A., Zdrowie 21 – zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Kraków 2001, s. 11.
 • McGrath M.J., Scanaill C.N., Wellness, fitness, and lifestyle sensing application, [w:] McGrath M.J., Scanaill C.N. (eds.), Sensor technologies: healthcare, wellness, and environmental application, Apress Media, New York (NY) 2013, s. 217–48.
 • Michalik K., Woźniak A., Wierzbicka-Damska I., The influence of aerobic performance on HRR in road cyclists and footballers, „Journal of Education, Health and Sport” 2017, 7(4), s. 77–89.
 • Opolski M.P., Rużyłło W., Znaczenie technologii mobilnych w monitorowaniu i zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym, „Nauka” 2015, 4.
 • Parak J., Tarniceriu A., Renevey P., Bertschi M., Delgado-Gonzalo R., Korhonen I., Evaluation of the Beat-to-Beat Detection Accuracy of Pulse On Wearable Optical Heart Rate Monitor, 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Italy, Milan 2015.
 • Payne H.E., Lister C., West J.H., Bernhardt J.M., Behavioral Functionality of Mobile Apps in Health Interventions: A Systematic Review of the Literature, „JMIR mHealth uhealth” 2015, 3(1).
 • Siniawski A., Budowa i czynność serca u młodzieży wyczynowo uprawiającej sport, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Słowik-Gabryelska A., Badania w promocji zdrowia, podręcznik dla studentów i lekarzy, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Sobieszczańska M., Kałka D., Pilecki W., Adamus J., Aktywność fizyczna w podstawowej i pierwotnej prewencji choroby sercowo-naczyniowej, „Pol. Merk. Lek.” 2009, XXVI, s. 156, 659.
 • Turbiarz A., Kadłubowska M., Kolonko J., Bąk E., Rola mediów w promocji zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa” 2010, 18(2), s. 239–242.
 • Wang R., Blackburn G., Desai M. et all, Accuracy of Wrist-Worn Heart Rate Monitors, „JAMA Cardiology”, January 2017, 2(1).
 • Zadarko-Domaradzka M., Zadarko E., Health related applications for mobile devices in public health education, Wydawnictwo UR, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 4/18.
 • http://raconteur.net/technology/wearables-are-the-perfect-fit. [dostęp: 30.05.2018].
 • http://www.garmin.com/pl-PL/legal/atdisclaimer [dostęp: 31.05.2018].
 • http://zdrowy-klub.blogspot.com/2017/03/piramida-aktywnosci-fizycznej. html [dostęp: 30.05.2018].
 • https://bieganieuskrzydla.pl/jak-dziala-nadgarstkowy-pomiar-tetna/ [dostęp: 31.05.2018].
 • https://ircenter.com/aplikacje-sportowe-i-zdrowotne-wyniki-badania-cawi [dostęp: 30.05.2018].
 • https://www.fitbit.com/technology [dostęp: 31.05.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-569efa6d-dfe2-46fc-81ca-6dac4792fe9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.