PL EN


2018 | Numer 24 | 281-318
Article title

Postawa przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec pracy

Content
Title variants
EN
The Attitude of Representatives of the Religious Community the Polish Autocephalous Orthodox Church Toward Work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych na temat postawy przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec pracy. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadów swobodnych z 22 osobami aktywnymi zawodowo, przynależącymi do tego Kościoła (w tym z 6 duchownymi). Kwestionariusz wywiadu dotyczył następujących kwestii: rola pracy w życiu człowieka, praca a status społeczny, praca a inne sfery życia, praca a moralność i religia, przedsiębiorczość, zaangażowanie w pracę, praca a bogactwo, wydawanie zarobionych pieniędzy, bezrobocie i zatrudnienie, znaczenie wynagrodzenia za pracę, postrzeganie pracodawcy. Artykuł omawia specyfikę zachowania społeczno-religijnego reprezentowaną przez członków tej społeczności wyznaniowej w środowisku i czasie ich aktywności zawodowej.
Year
Issue
Pages
281-318
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Polska
References
  • Bułgakow S. (1992), Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Orthdruk s.c., Formica, Białystok, Warszawa. Carrier H. (2011), Rola grup odniesienia w integracji postaw religijnych, przeł. Z. Skórzyńska, K. Wróblewska [w:] Socjologia religii, F. Adamski (red.), PETRUS, Kraków: 182-202. Evdokimov P. (1986), Prawosławie, przeł. J. Klinger, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa. Harbatski A. (2015), Tożsamość religijna a bezpieczeństwo konfesyjne: współczesne wyzwania (na przykładzie Republiki Białoruś), [w:] D. Misiejuk, J. Nikitorowicz, A. Sadowski (red.), Strategie edukacyjne w kontekście społeczeństwa pluralistycznego, „Pogranicze – Studia Społeczne”, t. XXV, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok: 135-150. Izaak H. (2016), Żywot Starca Paisjusza Hagioryty, przeł. K. Tur, „Bratczyk”, Hajnówka. Kehrer G. (1996), Wprowadzenie do socjologii religii, przeł. J. Piegza, NOMOS, Kraków. (Krańczuk) Gabriel H. (2014), Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia, „Bratczyk”, Hajnówka. Larchet J. (2013), Terapia chorób duchowych. Wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego, przeł. N. Aleksiejuk, „Bratczyk”, Hajnówka. Manikowski M. (2010), „Być osobą” to „być dla drugiego”. Perspektywa teologii prawosławnej [w:] Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, W. Szczerba, M. Turowsk, J. Zieliński (red.), Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, Białystok: 133-141. Mazur B. (2012), Kultura organizacyjna w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. Osipow A. (2011), Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy. Teologia zasadnicza, przeł. H. Paprocki, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa. Patriarcha Cyryl (2010), Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, przeł. H. Paprocki, ORTHDRUK, Białystok. Piwowarski W. (2000), Socjologia religii, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin. „Przegląd Prawosławny” (2014), nr 1-12. Sahgal N., Cooperman A. (red.) (2017), Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przenikanie się tożsamości narodowej i religijnej w regionie dawniej zdominowanym przez ateistyczne reżimy, URL = www.pewresearch.org [dostęp z dnia 10.05.2017]. Schutz A. (1985), Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, przeł. D. Lachowska, „Literatura na Świecie” 2 (163): 269-284. Synak M. (2015), Nie mogłem milczeć!, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, Słupsk – Białystok. Swadźba U. (2012), Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Święty Starzec Paisjusz Hagioryta (2012), O walce myśli, przeł. K. Tur, „Bratczyk”, Hajnówka. Święty Starzec Paisjusz Hagioryta (2016), Pouczenia duchowe, przeł. K. Tur „Bratczyk”, Hajnówka. Święty Starzec Paisjusz Hagioryta (2016), Słowa – wybrane fragmenty, przeł. K. Tur, A. Bień, „Bratczyk”, Hajnówka. Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński, TEST, Lublin. Weber M. (2011), Asceza i duch kapitalizmu, przeł. W. Adamek [w:] Socjologia religii, F. Adamski (red.), PETRUS, Kraków: 221-227. Windyga I. (2009), Podejście do pracy: protestanci a katolicy (nieopublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Romańczuk-Woronieckiej, prof. UW), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Zaręba S., Zarzecki M. (red.) (2014), Etyka katolicka a duch kapitalizmu, KONTRAST, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56aff163-6a8e-4470-acce-aacad5adaacb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.