PL EN


2017 | 97-98 Wędrujące motywy | 15-42
Article title

Imitacja, rekonstrukcja, propaganda. Zimnowojenne wędrówki europejskiego westernu

Title variants
EN
Imitation, Reconstruction, Propaganda. Cold War Wanderings of the European Western
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony zachodnio- i wschodnioniemieckim filmom o amerykańskim Dzikim Zachodzie realizowanym w latach 1962-1983. Filmy z obu stron muru berlińskiego, z których znakomita większość powstała w koprodukcji z Jugosławią, są omawiane w szerszej perspektywie zimnowojennej sytuacji geopolitycznej, a także w kontekście przemian, jakie stały się wówczas udziałem westernu amerykańskiego i europejskiego. RFN-owskie adaptacje powieści Karola Maya stanowią apoteozę konserwatywnej i proamerykańskiej ideologii westernu klasycznego, zaś stanowiące polemiczną na nie odpowiedź NRD-owskie „Indianerfilme” nawiązują do estetyki, a pod pewnymi względami również i do warstwy światopoglądowej formuł rewizjonistycznych – amerykańskiego antywesternu i włoskiego spaghetti-westernu. Istotnym wątkiem jest też kontekst kinematografii jugosłowiańskiej, a zwłaszcza charakterystyczna dla tamtejszego aparatu propagandowego tendencja do łączenia wzorców hollywoodzkich z ideologią socjalistyczną.
EN
The article deals with West and East German films about the American Wild West made in the period of 1962-1983. The films from both sides of the Berlin Wall, the majority of which was co-produced with Yugoslavia, are discussed in a broader perspective of the Cold War geopolitical situation, as well as in the context of the changes taking place in American and European western at the time. The West German adaptations of Charles May’s novels are the apotheosis of the conservative and pro-American ideology of the classical western, while the polemical East German Indianerfilme refer to the aesthetics and in some respects to the revisionist world views of American anti-western and Italian spaghetti-western. The context of Yugoslav cinematography, and especially characteristic for the propaganda apparatus tendency to combine Hollywood patterns with socialist ideology, is also an important theme.
Year
Pages
15-42
Physical description
Contributors
  • Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Eco, Umberto. Podróż do hiperrealnośći. In: Umberto Eco. Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska, P. Salwa. Warszawa: Czytelnik, 1996
  • Vučetić, Radina. „Kauboji u partizanskoj uniformi. Američki vesterni i partizanski vesterni u Jugoslaviji šezdesetih godina 20. Veka.” Tokovi istorije 2 (2010)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56aff743-d6d3-47fc-8782-a6fbb084e3ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.