PL EN


2014 | 3 (350) | 3-14
Article title

Procesy konsolidacji w handlu hurtowym w okresie spowolnienia gospodarki

Authors
Content
Title variants
EN
Processes of Consolidation in Wholesale Trade in the Period of Economic Slowdown
RU
Процессы консолидации в оптовой торговле в период экономического спада
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano i oceniono przebieg procesów konsolidacji w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce po 2008 r. Skoncentrowano się w nim na trzech kwestiach. Po pierwsze, pokazano, że w okresie spowolnienia gospodarki i spadających wydatków konsumentów rośnie liczba upadłości przedsiębiorstw (w tym zwłaszcza hurtowych). Z rynku „znikają” głównie dystrybutorzy działający w segmentach, w których marże są bardzo niskie w stosunku do ponoszonych kosztów. Po drugie, wśród rodzimych pośredników hurtowych obserwuje się rosnące zainteresowanie łączeniem sił lub poszukiwaniem prężnych partnerów. Ma to na celu zwiększenie siły zakupowej wobec dostawców oraz rozszerzanie zasięgu działania. Po trzecie, równolegle z procesami konsolidacji wśród pośredników hurtowych postępuje zacieśnianie współpracy z segmentem detalicznym. Odbywa się to najczęściej przez rozwijanie sieci sklepów w sposób organiczny (na zasadach franczyzy lub w drodze uruchamiania własnych placówek detalicznych). Działania te – zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego – sprzyjają bowiem utrzymaniu się rodzimych dystrybutorów na rynku. Artykuł przygotowano głównie na podstawie analizy danych desk research. Podyktowane to zostało brakiem sprawozdawczości statystycznej z tego zakresu.
EN
The contents of the article are presentation and assessment of the course of processes of consolidation in wholesale trade in consumer goods in Poland after the year 2008. The author focused in it on the three issues. First, he showed that in the period of economic slowdown and declining expenditures of consumers there grows the number of bankruptcies of enterprises (and particularly wholesaling). There ‘disappear’ from the market mainly distributors operating in the segments where profit margins are very low compared to the costs incurred. Second, there can be observed a growing interest among domestic wholesale agents in merging their strengths or in seek of robust partners. This is aimed at increasing of purchasing strength towards suppliers and at expanding their scope of activities. Third, parallel to the processes of consolidation among wholesale agents, there goes on tightening of cooperation with the retail segment. This mostly takes place by way of developing the network of shops in the organic manner (on the principles of franchise or by way of launching own retail outlets). These actions – particularly in the period of economic slowdown – facilitate retention of domestic distributors in the market. The article was prepared mainly on the grounds of analysis of the desk research data. This was dictated by lack of statistical reporting in this area.
RU
Содержание статьи – представление и оценка хода процессов консолидации в оптовой торговле потребительскими товарами в Польше после 2008 г. В ней сосредоточили внимание на трех вопросах. Во-первых, указали, что в период экономического спада и снижающихся расходов потребителей растет количество банкротств предприятий (в том числе особенно оптовых). С рынка «исчезают» прежде всего дистрибьюторы, действующие в сегментах, в которых маржи весьма низки по сравнению с расходами, которые несут предприятия. Вoвторых, наблюдается растущий интерес среди отечественных оптовых посредников в объединении сил или в поиске динамичных пар- тнеров. Это преследует собой цель повысить закупочную мощь по отношению к поставщикам и расширить диапазон действий. В-третьих, параллельно с процессами консолидации среди оптовых посредников имеет место укрепление сотрудничества с розничным сегментом. Это происходит чаще всего путем развития сети магазинов органическим образом (по принципу франшизы или путем открытия собственных розничных заведений). Эти действия, в особенности в период экономического спада, способствуют удержанию на рынке отечественных дистрибьюторов. Статья подготовлена, главным образом, на основе анализа данных кабинетных исследований. Это было продиктовано отсутствием статистической отчетности в этой области.
Year
Issue
Pages
3-14
Physical description
Dates
published
2014-05-2014-06
Contributors
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Warszawa
References
 • Tajer S. (2012), Zmiany w handlu hurtowym w latach 2008-2012, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012, Raporty, IBRKK, Warszawa. Tajer S. (2013), Zmiany w handlu hurtowym w latach 2009-2013, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2013, Raporty, IBRKK, Warszawa. http://www.coface.pl/content/download/71407/824637/version/5/file/Coface_Raport_roczny_upadłości_2013_OK[1].pdf http://www.detaldzisiaj.pl/ http://www.dlahandlu.pl/ http://www.franchising.pl/ http://www.hurtidetal.pl/ http://www.poradnikhurtownika.com.pl/ http://www.portalspozywczy.pl/ http://www.wiadomoscihandlowe.pl/
 • Tajer S. (2012), Zmiany w handlu hurtowym w latach 2008-2012, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012, Raporty, IBRKK, Warszawa.
 • Tajer S. (2013), Zmiany w handlu hurtowym w latach 2009-2013, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2013, Raporty, IBRKK, Warszawa.
 • http://www.coface.pl/content/download/71407/824637/version/5/file/Coface_Raport_roczny_upadłości_2013_OK[1].pdf
 • http://www.detaldzisiaj.pl/
 • http://www.dlahandlu.pl/
 • http://www.franchising.pl/
 • http://www.hurtidetal.pl/
 • http://www.poradnikhurtownika.com.pl/
 • http://www.portalspozywczy.pl/
 • http://www.wiadomoscihandlowe.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56b1e451-77b4-4bf1-9f03-c616029399cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.