PL EN


2020 | 1(985) | 49-64
Article title

The Moderating Role of Perceived Organisational Support in the Relationship between Employees’ Entrepreneurial Orientation and Organisational Commitment

Title variants
PL
Moderująca rola postrzeganego wsparcia organizacyjnego w relacji między orientacją przedsiębiorczą pracowników a przywiązaniem organizacyjnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective: The purpose of this article is to analyse the moderating role of perceived organisational support (POS) in the relationship between employees’ entrepreneurial orientation (EEO) and organisational commitment (OC). Research Design & Methods: The research is aimed at determining the role of POS and EEO in explaining differences in employees’ commitment to a given organisation. The set of research proposals identifies (1) how employees’ entrepreneurial orientation and organisational commitment are related to each another and (2) how the relationship between employees’ entrepreneurial orientation and organisational commitment is moderated by perceived organisational support. The method used to carry out the quantitative empirical research was CAWI (Computer Assisted Web Interviews). The conceptual framework for this research was the theory of perceived organisational support. The project was funded by the National Science Centre in Poland (funds allocated on the basis of a decision no. DEC-2014/15/B/HS4/04326). Findings: The research provides knowledge about entrepreneurial personality in determining employees’ commitment to their organisation. At the same time, it identifies the role of POS as a moderator of the EEO-OC relationship. Implications / Recommendations: The results of the research allow for a better understanding of entrepreneurship and strengthen its theoretical foundations as an individual-level construct that determines organisational commitment. In addition, the description of the moderation effect (POS as a moderating variable) helps to better explain and predict the relationships between EEO and OC. Managers must pay more attention to the supportive organisational environment because of its effect on the strength of employees’ entrepreneurial orientation and its impact on their organisational commitment. The research results encourage further analyses on EO in vertical, horizontal and temporal dimensions in various size enterprises and their business profiles. Contribution: The article presents arguments which enable the recognition of employees’ entrepreneurial orientation as a determinant of organisational commitment and adding POS to the list of factors moderating the relationship between employees’ entrepreneurial orientation and organisational commitment. In addition, the research proves that the age of employees is positively related to their commitment to the organisation (the older they were, the more committed to the enterprise), while seniority is negatively related to organisational commitment (the more seniority employees had, the less committed they were).
PL
Cel: Celem artykułu jest zbadanie moderującej roli postrzeganego wsparcia organizacyjnego (perceived organisational support – POS) w relacji między orientacją przedsiębiorczą pracowników (employees’ entrepreneurial orientation – EEO) a przywiązaniem organizacyjnym (organisational commitment – OC). Metodyka badań: Badania mają na celu określenie roli POS i EEO w wyjaśnianiu różnic w przywiązaniu do organizacji pomiędzy pracownikami. Propozycje badawcze pozwalają określić: 1) jak orientacja przedsiębiorcza pracowników i przywiązanie organizacyjne są ze sobą powiązane oraz 2) jak relacja pomiędzy orientacją przedsiębiorczą pracowników a przywiązaniem organizacyjnym jest moderowana przez postrzegane wsparcie organizacyjne. Metodą stosowaną do przeprowadzenia ilościowych badań empirycznych był CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Ramy koncepcyjne tych badań to teoria postrzegania wsparcia organizacyjnego. Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce (środki przydzielone na podstawie decyzji nr DEC-2014/15/B/HS4/04326). Wyniki badań: Badanie dostarcza wiedzy na temat roli osobowości przedsiębiorczej w określaniu przywiązania pracowników do organizacji, jednocześnie wskazuje rolę POS jako moderatora relacji EEO–OC. Wnioski: Rezultaty badania umożliwiają lepsze zrozumienie przedsiębiorczości i wzmocnienie jej teoretycznych podstaw jako konstruktu na poziomie indywidualnym, który determinuje przywiązanie organizacyjne. Ponadto opis efektu moderacji (postrzegane wsparcie organizacyjne jako zmienna moderująca) pozwala lepiej wyjaśniać i przewidywać relacje pomiędzy orientacją przedsiębiorczą pracowników i przywiązaniem organizacyjnym. Menedżerowie muszą zwracać większą uwagę na wspierające środowisko organizacyjne ze względu na jego wpływ na siłę oddziaływania orientacji przedsiębiorczej pracowników na ich przywiązanie organizacyjne. Wyniki badań wskazują, że należy kontynuować badania nad orientacją przedsiębiorczą wewnątrz organizacji w wymiarze pionowym, poziomym i czasowym w różnych rozmiarach przedsiębiorstw i ich profilach biznesowych. Wkład w rozwój dyscypliny: Badanie dostarcza wiedzy na temat osobowości przedsiębiorczej i jej wpływu na przywiązanie pracowników do organizacji. Jednocześnie wskazuje ono rolę postrzeganego wsparcia organizacyjnego jako moderatora relacji między orientacją przedsiębiorczą pracowników i przywiązaniem organizacyjnym. W artykule przedstawiono argumenty, które pozwalają uznać orientację przedsiębiorczą pracowników za determinantę przywiązania organizacyjnego oraz uwzględnić postrzeganie wsparcia organizacyjnego wśród czynników moderujących relację między orientacją przedsiębiorczą pracowników a przywiązaniem organizacyjnym. Dowiedziono ponadto, że wiek pracowników jest pozytywnie powiązany z ich przywiązaniem do organizacji, natomiast staż pracy w organizacji jest negatywnie powiązany z przywiązaniem organizacyjnym.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Poland
References
 • Burnham K. P., Anderson D. R. (2004), Multimodel Inference: Understanding AIC and BIC in Model Selection, “Sociological Methods & Research”, vol. 33, no 2, https://doi.org/10.1177/0049124104268644.
 • Castanheira F., Story J. (2016), Making Good Things Last Longer: The Role of Savoring on the Relationship between HRM and Positive Employee Outcomes, “Human Resource Management”, vol. 55, no 6, https://doi.org/10.1002/hrm.21704.
 • Cerny C. A., Kaiser H. F. (1977), A Study of a Measure of Sampling Adequacy for Factor-analytic Correlation Matrices, “Multivariate Behavioral Research”, vol. 12, no 1, https://doi.org/10.1207/s15327906mbr1201_3.
 • Covin J. G., Slevin D. P. (1989), Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, “Strategic Management Journal”, vol. 10, no 1, https://doi.org/10.1002/smj.4250100107.
 • Covin J. G., Slevin D. P. (1991), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, “Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 16, no 1, https://doi.org/10.1177/2F104225879101600102.
 • Eisenberger R., Fasolo P., Davis-LaMastro V. (1990), Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation, “Journal of Applied Psychology”, vol. 75, no 1, https://doi.org/10.1037/0021-9010.75.1.51.
 • Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D. (1986), Perceived Organizational Support, “Journal of Applied Psychology”, vol. 71, no 3, https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.71.3.500.
 • Eisenberger R., Stinglhamber F. (2011), Perceived Organizational Support: Fostering Enthusiastic and Productive Employees, American Psychological Association, Washington, DC.
 • George B. A., Marino L. (2011), The Epistemology of Entrepreneurial Orientation: Conceptual Formation, Modeling, and Operationalization, “Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 35, no 5, https://doi.org/10.1111/2Fj.1540-6520.2011.00455.x.
 • Hawkins D. M (2004), The Problem of Overfitting, “Journal of Chemical Information and Modeling”, vol. 44, no 1, https://doi.org/10.1021/ci0342472.
 • Johnson R. E., Groff K. W., Taing M. U. (2009), Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementary, Competitive or Synergistic?, “British Journal of Management”, vol. 20, no 4.
 • Koe W. L. (2016), The Relationship between Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and Entrepreneurial Intention, “Journal of Global Entrepreneurship Research”, vol. 6, no 13, https://doi.org/10.1186/s40497-016-0057-8.
 • Krueger N., Sussan F. (2017), Person-level Entrepreneurial Orientation: Clues to the “Entrepreneurial Mindset”?, “International Journal of Business and Globalisation”, vol. 18, no 3, https://doi.org/10.1504/IJBG.2017.10003130.
 • Lewicka D., Karp-Zawlik P., Pec M. (2017), Organizational Trust and Normative Commitment, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, vol. LI, no 3.
 • Marsden P. V., Kalleberg A. L., Cook C. R. (1993), Gender Differences in Organizational Commitment: Influences of Work Position and Family Roles, “Work and Occupations”, vol. 20, no 3, https://doi.org/10.1177/2F0730888493020003005.
 • Meyer J. P., Stanley D. J., Herscovitch L., Topolnytsky L. (2002), Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, “Journal of Vocational Behavior”, vol. 61, no 1, https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1842.
 • Peyrat-Guillard D., Glińska-Neweś A. (2010), Positive Organizational Potential, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior: A French/Polish Comparison, “Journal of Positive Management”, vol. 1, no 1.
 • Rich B. L., Lepine J. A., Crawford E. R. (2010), Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance, “Academy of Management Journal”, vol. 53, no 3, https://doi.org/10.5465/amj.2010.51468988.
 • Robinson S., Stubberud H. A. (2014), Elements of Entrepreneurial Orientation and Their Relationship to Entrepreneurial Intent, “Journal of Entrepreneurship Education”, vol. 17, no 2.
 • Wales W., Monsen E., McKelvie A. (2011), The Organizational Pervasiveness of Entrepreneurial Orientation, “Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 35, no 5, https://doi.org/10.1111%2Fj.1540-6520.2011.00451.x.
 • Wang H., Law K. S., Hackett R. D., Wang D., Chen Z. X. (2005), Leader-member Exchange as a Mediator of the Relationship between Transformational Leadership and Followers’ Performance and Organizational Citizenship, “Academy of Management Journal”, vol. 48, no 3, https://doi.org/10.12691/education-2-9-14.
 • Wang Z., Zhang J., Thomas C. L., Yu J., Spitzmueller Ch. (2017), Explaining Benefits of Employee Proactive Personality: The Role of Engagement, Team Proactivity Composition and Perceived Organizational Support, “Journal of Vocational Behavior”, vol. 101, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.04.002.
 • Wayne S. J., Shore L. M., Liden R. C. (1997), Perceived Organizational Support and Leader-member Exchange: A Social Exchange Perspective, “Academy of Management Journal”, vol. 40, no 1, https://doi.org/10.2307/257021.
 • Wojtkowska K., Andersz N., Czarnota-Bojarska J. (2016), Adapting the Survey of Perceived Organizational Support, “Polish Journal of Applied Psychology”, vol. 14, no 4.
 • Wójcik-Karpacz A. (2018), Wszechobecność organizacyjna orientacji przedsiębiorczej: identyfikacja poziomów i jednostek analizy, “Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, vol. 16, no 1/1.
 • Zhou L., Wang M., Chen G., Shi J. (2012), Supervisors’ Upward Exchange Relationships and Subordinate Outcomes: Testing the Multilevel Mediation Role of Empowerment, “Journal of Applied Psychology”, vol. 97, no 3, https://doi.org/10.1037/a0026305.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56b3b727-982e-45f7-9673-4ec46c007024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.