PL EN


2014 | 85 | 62-72
Article title

„Historie kina” JLG. Historia XX wieku, metodologia sztuki i teoria kina

Authors
Title variants
EN
„Histoire(s) du Cinéma” by JLG. History of the 20th century, methodology of art and theory of cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst rozpoczyna konstatacja o kryzysie refleksji teoretycznej oraz historycznej odnoszącej się do kina, czy też w ogóle o kryzysie nauk humanistycznych (Roger Odin, Francesco Cassetti, Thomas Elsaesser). W tym kontekście jest interpretowane przedsięwzięcie artystyczne – esej wideo-telewizyjny autorstwa Jean-Luca Godarda „Historie kina” – potraktowane jako propozycja o charakterze teoretycznym oraz historycznym. Tu autorka podkreśla szczególnie praktykę archeologii kina (nakreśloną przez Ishagpoura) oraz historii XX w. jako wyraźny przejaw budowania refleksji metodologicznej, teoretycznej oraz historycznej. Wyjątkową rolę Kita upatruje w umiejętności reżysera do reorganizacji materiału archiwalnego w duchu pracy anamnezy (Alain Bergala). Godard realizuje bowiem projekt historii opowiadanej tak, by wyłonić z niej obszary refleksji teoretycznej. Jego „esej” to emanacja delikatnej siły sztuki (Céline Scemama) uwarunkowanej technikami montażowymi organizującymi materię obrazową tak, by rekonstruować z niej rys teorii sztuki i historii wieku widzianej obiektywem kinematografu.
EN
The text begins with an observation on the crisis of theoretical and historical reflection related to the cinema, and on the crisis of the humanities in general (Roger Odin, Francesco Cassetti, Thomas Elsaesser). In this context the artistic undertaking of Jean-Luc Godard’s film essay “Histoire(s) du cinéma” is interpreted in light of its historical and theoretical aspects. Here the author emphasises in particular the practice of archaeology of cinema (outlined by Ishagpour) and the history of the twentieth century as a clear manifestation of building a methodological, theoretical and historical reflection. Kita sees a unique role in the director’s ability to reorganise the archival material in the spirit of the work of anamnesis (Alain Bergala). Godard carries out the project of history told in a manner revealing areas of theoretical reflection. His “essay” is an emanation of the delicate power of art (Céline Scemama) conditioned by montage techniques organising pictorial matter so as to reconstruct an outline of art theory and history of the age as seen through the lens of a cinematograph.
Year
Issue
85
Pages
62-72
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Uniwersytet Śląski, Katowice
References
 • Aumont, Jacques. 1999. Amnésies. Fictions du cinéma d’après Jean-Luc Godard. Paris.
 • Aumont, Jacques. 2007. L’Oeil interminable. Paris.
 • Benjamin, Walter. 1996. O pojęciu historii. Tłum. K. Krzemieniowa. W: tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wyb. i oprac. H. Orłowski. Poznań.
 • Bergala, Alain (red.). 1998. Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, t. 2, 1984-1998. Paris.
 • Bergala, Alain. 1999. Nul mieux que Godard. Paris.
 • Brenez, Nicole, David Faroult i in. (red.). 2006. Jean-Luc Godard. Documents. Paris.
 • Didi-Huberman, Georges. 2008. Obrazy mimo wszystko. Tłum. M. Kubiak Ho-Chi. Kraków.
 • Eades, Caroline. 2003. Godard, l’hommage au XIX siècle. „CinémAction” 109.
 • Elsaesser, Thomas. 2009. Nowa Historia Filmu jako archeologia mediów. Tłum. G. Nadgrodkiewicz. „Kwartalnik Filmowy” 67-68.
 • Fiserova, Michaela. 2006. Entretien avec le sociologue Michel Maffesoli. http://www.sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_Fiserova_Maffesoli.pdf.
 • Ishaghpour, Youssef, Jean-Luc Godard. 2000. Archéologie du cinéma et mémoire du siècle. Tours.
 • Larouche, Michel. 1989. Godard et le Québécois. „CinémAction” 52.
 • Nezick, Narhalie. 2003. Un tombeau pour l’oeil, „Histoire(s) du cinéma” (ideologie godardienne). „CinémAction” 109.
 • Odin, Roger. 2007. Presentation. „Cinémas: revue d’études cinématographiques/Cinemas: Journal of Film Studies” t. 17, nr 2-3.
 • Scemama, Celine. 2006. Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard. La force faible d’un art. Paris.
 • Vancheri, Luc. 2003. L’antiphilosophie de Jean-Luc Godard. „Cinergon” 15.
 • Witt, Michael. 2006. Genèse d’une véritable histoire du cinéma. W: N. Brenez, D. Faroult i in.Jean-Luc Godard. Documents. Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56b527d0-4e89-4b05-be02-44e8d87e6c9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.