PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 33-42
Article title

Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa

Title variants
EN
Ignorantia iuris nocet. On the Common Ignorance of the Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy autor zastanawia się nad poziomem znajomości prawa w społeczeństwie. W dzisiejszych stosunkach społeczno-prawnych obywatel winien znać obowiązujące przepisy i ich przestrzegać. Niemniej jednak obecna polityka państwa, w szczególności sposób przekazywania informacji o obowiązujących przepisach, niezrozumiały język aktów normatywnych i mnogość nowych regulacji utrudniają obywatelom bieżące śledzenie i rozumienie wprowadzanych przepisów prawnych. Nieznajomość prawa powoduje, iż często podmiotowe prawa obywateli są pogwałcane i nierespektowane. Co więcej, zachowanie niezgodne z przepisami prawa może również narazić daną jednostkę na dolegliwe sankcje, często niewspółmierne do popełnionego czynu, bądź jego zaniechania.
EN
In this paper, the author reflects on the level of knowledge of law in the society. In contemporary socio-legal relations the citizen is obliged to know and obey the law. However, the current policy of the law, in particular the way in which the information about legal regulations are spread, incomprehensible language of normative acts and multitude of new restrictions, make it difficult for individual unit to familiarize yourself with applicable law. Ignorance of the law makes that often the subjective rights of citizens are violated and disrespected. Moreover, the behaviour inconsistent with the provisions of the law may also expose individual unit to legal sanctions, often disproportionate to the committed action, or its omission.
Keywords
Year
Volume
Issue
4
Pages
33-42
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Borucka-Arctowa M., O społecznym działaniu prawa, Warszawa: PWN 1967.
 • Gryniuk A., Świadomość prawna: (studium teoretyczne), Toruń: UMK 1979.
 • Malewski A., O zrachowaniach teorii zachowania, Warszawa: PWN 1964.
 • Nowak S., Teorie postaw, Warszawa: PWN 1973.
 • Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności, Warszawa: PAN 1959.
 • Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa, Kraków: Zakamycze 2005.
 • Podgórecki A., Społeczna znajomość prawa, w: A. Podgórecki (red.), Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo, Warszawa: Książka i Wiedza 1971.
 • Studnicki F., Cybernetyka i prawo, Warszawa: Wiedza Powszechna 1969.
 • Studnicki F., Przepływ wiadomości o normach prawa, „Zeszyty Naukowe UJ” 1965.
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733 z późn. zm.).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
 • http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/664443,nie_interesuja_nas_zmiany_w_prawie_a_to_jest_szkodliwe.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56b7cda1-e417-4f4f-baf8-3242a6a39375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.