PL EN


2014 | 94: Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe | 41-73
Article title

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy jako wyzwanie dla polityki gospodarczej i teorii ekonomii

Content
Title variants
EN
The Global Financial and Economic Crisis as a Challenge to Improve Economic Policy and Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wybuch globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku był w dużej mierze rezultatem prowadzenia niewłaściwej polityki gospodarczej, zarówno w USA, jak i w UGiW. Miała ona autorski charakter i nie była oparta na dorobku myśli ekonomicznej. Próbując wyjaśnić przyczyny, przebieg i skutki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, należy wyjść poza ekonomię ortodoksyjną i uwzględnić dorobek ekonomii heterodoksyjnej.
EN
Harmful economic policy adopted in the United States of America and in the European Economic and Monetary Union caused the outbreak of the financial and economic crisis at the end of the first decade of the 21st century. This original policy had no real foundation in economic theory. In order to explain the reasons and to follow the course and consequences of the global financial and economic crisis, it is necessary to study not only orthodox economics, but also heterodox economics.
References
 • Baltyn P., Modelowe ujęcie polityki monetarnej w warunkach kryzysu, w: Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, red. J. Świderska, Difin, Warszawa 2013.
 • Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 • Bossak J.W., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa 2013.
 • Bukowski S.I., Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.
 • Bukowski S., Zięba Ł., Konsensus Waszyngtoński a stabilizacja makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, w: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Chrabonszczewska E., Miklaszewicz S., Sum K., Waszkiewicz A., Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012.
 • Czaja S., Becla A., Rozwój współczesnej ekonomii keynesowskiej i pokeynesowskiej, w: S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2012.
 • Davidson P., Rozwiązanie Keynesa. Droga do globalnej koniunktury gospodarczej, PTE, Warszawa 2012.
 • Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
 • Ferenc W., Mrówka R., Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Wyd. LTW, Warszawa 2004.
 • Filipowicz L., Amerykańska ekonomia podaży, Poltext, Warszawa 1992.
 • Filipowicz L., Opawski K., Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze, „Ekonomista” 1992, nr 3.
 • Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Wyd. PANTA, Sosnowiec 1996.
 • Friedman M., Schwartz A.J., A Monetary History of the United States, 1867–1960, NBER Study, Princeton University Press, Princeton (N. Y.) 1963.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 • Gilder J., Bogactwo i ubóstwo, Officyna Liberałów, Warszawa 1988.
 • Godłów-Legiędź J., Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, WN PWN, Warszawa 1992.
 • Gronkiewicz-Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Huerta de Soto J., Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2010.
 • Jakóbik W., Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy, w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 88, SGH, Warszawa 2012.
 • Karsten F., Beckman K., Mity i grzechy demokracji, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2012.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 • Kindleberger Ch.P., Szaleństwo, panika, strach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kołodko G.W., Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski, „Master of Business Administration”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, lipiec–sierpień 2009, nr 4 (96).
 • Krugman P., Pwrót recesji. Kryzys roku 2008, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D.K. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • Lutkowski K., Kryzys strefy euro i jego teoretyczne implikacje, w: Eseje o stabilności finansowej, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Mazur M., Marketing polityczny, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Miklaszewska J., Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii wyboru publicznego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Millet D., Toussaint É., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść. Audyt. Anulowanie. Alternatywa polityczna, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 • Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, Warszawa 2011.
 • Pawłowicz L., Wyzwania dla polityki stabilności płynące z mechanizmu współczesnego kryzysu finansowego, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
 • Paździor A., Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Difin, Warszawa 2013.
 • Podolski B., Skąd się biorą kryzysy, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2010.
 • Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
 • Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka, red. Z. Dach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Przybyciński T., Konkurencja a sektor bankowy w Polsce. Wybrane zagadnienia teorii i polityki konkurencji, „Monografie i Opracowania” 471, SGH, Warszawa 2000.
 • Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, Warszawa 2005.
 • Przybyciński T., Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, w: Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 85, SGH, Warszawa 2011.
 • Przybyciński T., Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, SGH, Warszawa 2009.
 • Ptak P., Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Rajan R.G., Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają światowej gospodarce, Kurhaus Publishing Kurhaus Media, Warszawa 2012.
 • Skidelsky R., Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 • Skousen M., Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2012.
 • Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
 • Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Tarchalski K., Hazard moralny jako problem w gospodarce. Protekcja gospodarki czy protekcja kultury?, UJ, Kraków 1999.
 • Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, red. J. Wilkin, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 • The High-Level Group on the Financial Supervision in the EU Chaired by Jacques de Larosière, Report, Brussels 2009.
 • Wapshott N., Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2013.
 • Zadora H., Zieliński T., Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 2012.
 • Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56be178f-44b8-4b4c-8489-85cb924448ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.