PL EN


2016 | 3 | 68-85
Article title

Szacunki kosztów nieformalnego systemu pomocy prawno-obywatelskiej

Content
Title variants
EN
Cost estimates of the legal and civic informal assistance system
RU
Оценки затрат неформальной системы юридическо-гражданской помощи
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia szacunki kosztów funkcjonowania bieżącego, nieodpłatnego systemu poradnictwa prawno-obywatelskiego w Polsce. Ze względu na brak twardych danych zaproponowano autorskie procedury pomiaru. Wyróżniono dwie metody wyceny — quasi-rynkową oraz quasi-budżetową. Zgodnie z pierwszą z nich publiczne koszty funkcjonowania nieformalnego systemu pomocy prawno-obywatelskiej wyniosły w 2012 r. 540 mln zł. Wielkość tę uzyskano na podstawie informacji o ogólnej liczbie udzielonych porad oraz ich rozkładzie ze względu na stopień trudności czy też czasochłonności. W metodzie drugiej, w zależności od dostępności danych oraz specyfiki podmiotów udzielających porad prawno-obywatelskich, zaproponowano trzy warianty pomiaru. Łączne koszty według procedury quasi-budżetowej wyniosły 514 mln zł. Uzyskany rezultat jest zatem bliski wielkości otrzymanej w metodzie quasi-rynkowej, co wydaje się wzmacniać wiarygodność analizy. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że publiczne nakłady na funkcjonowanie niezinstytucjonalizowanego sytemu pomocy prawno-obywatelskiej są nie niższe niż 500 mln zł rocznie.
EN
The article presents estimates of the costs of the current, free legal and civil guidance system in Poland. Due to the lack of hard data the author proposes his original measurement procedure. He specifies two valuation methods: quasi-market and quasi-fiscal. According to the first of them, the public costs of the functioning of the informal legal and civil guidance system totaled 540 million PLN in 2012. This figure was obtained on the basis of information on the total number of granted advices and their distribution by difficulty or time-consuming. In the other method, depending on the availability of data and the specifics of the legal and civil donors' advices, three variants of the measurement are proposed. The total cost of the quasi-budget procedure amounted to 514 million PLN. The obtained result is therefore close to the size of the resulting method quasi-market, which seems to strengthen the reliability of the analysis. Based on the obtained results it can be concluded that public expenditure for the functioning of non-institutionalized legal and civic assistance system is not lower than 500 million PLN per year.
RU
Статья представляет оценки затрат текущей, безвозмездной системы юридическо-гражданских консультаций в Польше. Из-за недостатка реальных данных способы измерения были предложены автором. Статья характеризует два метода оценки: квазирыночный и квазибюджетный. Согласно первому методу, государственные затраты на неформальную систему юридическо-гражданской помощи составили в 2012 г. 540 миллионов злоты. Эти данные получились на основе информации об общем числе предоставленных консультаций, а также информации о их распределении в отношении к степени их сложности, или же их трудоемкости. Во втором методе, в зависимости от доступности данных и специфичности субъектов предоставляющих юридическо-гражданские консультации, были предложены три варианта измерения. Общие затраты по квазибюджетному методу составили 514 миллионов злоты. Результат является близким к величине полученной в квазирыночном методе, что укрепляет достоверность анализа. На основе полученных результатов можно констатировать, что государственные затраты на неузаконенную систему юридическо-гражданской помощи состовляют не ниже 500 миллионов в год.
Year
Issue
3
Pages
68-85
Physical description
Dates
published
2016-03
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie — analiza danych zastanych (2012), INPRIS, Warszawa, http://www.ppio.eu/do_pobrania/dokumenty/raport_z_analizy_danych_INPRIS.pdf.
 • Bojarski Ł. (2012), Przegląd projektów ustaw dotyczących systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego, [w:] Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie — analiza danych zastanych,INPRIS, Warszawa, http://www.ppio.eu/do_pobrania/dokumenty/raport_z_analizy_danych_INPRIS.pdf.
 • Bojarski Ł., Wiaderek G. (2009), Starania o ustawową regulację dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej — historia i stan obecny, [w:] Winiarska A. (red.), Obywatel i prawo, ISP, Warszawa, s. 13—39, http://www.isp.org.pl/files/3154399750191333001257250212.pdf.
 • Burdziej S., Dudkiewicz M. (2013), Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ISP, Warszawa, http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/poradnictwo/RaportISPBeneficjencifinal16.04.13.pdf.
 • Florczak W. (2012), System poradnictwa prawnego i obywatelskiego: rozważania ekonomisty i próba operacjonalizacji, [w:] Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie — analiza danych zastanych, INPRIS, Warszawa, s. 256—300, http://www.ppio.eu/do_pobrania/dokumenty/raport_z_analizy_danych_INPRIS.pdf.
 • Florczak W. (2015), Ile może kosztować reforma systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCV, s. 189—206 .
 • Gramatnikov M., Barendrecht M., Laxminarayan M., Verdonschot J. H., Klaming L., van Zeeland C. (2009), A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems, Maklu Publishers, Apeldoorn, https://www.measuringaccesstojustice.com/wp-content/uploads/2011/03/Hand-book__v1.pdf.
 • Preisert A., Schimanek T., Waszak M., Winiarska A. (red.) (2013), Poradnictwo Prawne i Obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, ISP, Warszawa, http://www.isp.org.pl/uploads//pdf/443334703.pdf.
 • System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce (2013), INPRIS, Warszawa, http://www.ppio.eu/do_pobrania/dokumenty/Model_nieodplatnego_poradnictwa_do_konsultacji-ZBPO.pdf.
 • Wiaderek G. (red.) (2014), Poradnictwo prawne i obywatelskie — system, koszty i innowacje, INPRIS, Warszawa, s. 21—52, http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Analiza_INPRIS_1_.pdf.
 • Winczorek J. (2012), Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, [w:] Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie — analiza danych zastanych, INPRIS, Warszawa, s. 41—103, http://www.ppio.eu/do_pobrania/dokumenty/raport_z_analizy_danych_INPRIS.pdf.
 • Winczorek J. (2014), Dostęp do poradnictwa — stan obecny i możliwości zmiany, [w:] Widerek G. (red.), Poradnictwo prawne i obywatelskie — system, koszty i innowacje, INPRIS, Warszawa, s. 21—52, http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Analiza_INPRIS_1_.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56bf34b3-a751-40ac-bfbc-3413ea1a0c45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.