PL EN


2018 | 538 | 477-489
Article title

Eksperci o istocie relacyjnej strategii przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Experts about the relational strategy of the firm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie odrzuca się ideę atomizacji przedsiębiorstw i postrzega sią je jako byty osadzone w relacjach międzyorganizacyjnych i ich układach, obejmujących kontakty społeczne, zawodowe oraz relacje wymiany. Relacyjny kontekst zarządzania strategicznego skłania tym samym do badań nad istotą strategii relacyjnej przedsiębiorstw. Jednak, pomimo wysokiej intensywności badawczej w obszarze relacji międzyorganizacyjnych i ich układów (w postaci diad i sieci), relacyjna strategia firmy nie została dotychczas jednoznacznie zdefiniowana ani na ontologicznym, ani na epistemologicznym poziomie, stanowiąc lukę poznawczą. Podejmując próbę jej ograniczenia oraz wykorzystując wyniki badań przeprowadzone w gronie 20 ekspertów z polskiego środowiska naukowego, rozważania podjęte w niniejszym artykule mają na celu określenie istoty relacyjnej strategii przedsiębiorstwa z perspektywy ontologii oraz podejścia relational view jako sposobu jej rozpoznania na poziomie epistemologii.
EN
Nowadays, the idea of business atomization is rejected and enterprises are embedded in interorganizational relations, including social and professional relationships as well as transactional relations.The relational context of modern strategic management encourages to research on the relational strategy of companies. However, despite the high research intensity in the area of interorganizational relations and their configurations (in the form of diads and networks), the relational strategy of the firm has not been clearly defined yet, either on the ontological or epistemological level, constituting a cognitive gap. This paper aims to reduce this gap by defining the firm’s relational strategy from the ontological perspective as well as the epistemological level based on the assumptions of the approach of relational view. In particular the relational view in strategic management is discussed and then the findings are presented based on the research carried out in the group of 20 experts from the Polish scientific community.
References
 • Anderson C.R., 1979, Review on long-range forecasting: From crystal ball to computer by Jon Scott Armstrong, Academy of Management Review, vol. 4, no 3, s. 474–75.
 • Barney J.B., Clark D.N., 2007, Resource-based theory. Creating and sustaining competitive advantage, Oxford University Press, New York.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1996, Co-opetition. 1. A revolutionary mindset that combines competition and cooperation. 2. The game theory strategy that’s changing the game of business, Currency, Doubleday, New York.
 • Christopher M., 2016, Logistics & supply chain management, Pearson UK, London.
 • Czakon W., 2016, Antecedencje współpracy strategicznej – poziom diady i sieci, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 82-89.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., 2008, Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 3-7.
 • DaSilva C.M., Trkman P., 2014, Business model: What it is and what it is not, Long Range Planning, vol. 47, no 6, s. 379-389.
 • Dyer J.H., Singh, H., 1998, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, vol. 23, no 4, s. 660-679.
 • Elo S., Kääriäinen M., Kanste O., Pölkki T., Utriainen K., Kyngäs H., 2014, Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness, Sage Open, vol. 4, no 1, s. 1-10.
 • Friedman A.L., Miles S., 2006, Stakeholders: Theory and practice, Oxford University Press, Oxford.
 • Gospodarek T., 2013, Zarządzanie strategiczne: kierunki rozwoju a ontologia, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis, Prace Naukowe WWSZiP, t. 22, s. 23-35.
 • Grant R.M., 2011, Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Grix J., 2004, The foundations of research, Palgrave Macmillan, London.
 • Jarillo J.C., 2011, Strategic networks. Creating the borderless organization, Routledge, New York.
 • Johnson P., Duberley J., 2000, Understanding management research: An introduction to epistemology, Sage, London.
 • Kaleta A., 2013, Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 • Kawa A., 2017, Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ketchen D.J., Boyd B.K., Bergh D.D., 2008, Research methodology in strategic management: past accomplishments and future challenges, Organizational Research Methods, vol. 11, no 4, s. 643-658.
 • Kilduff M., Tsai W., 2003, Social networks and organizations, Sage, London.
 • Krupski R. (red.), 2015, Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe WWSZiP, t. 32, Wałbrzych.
 • Landeta J., 2006, Current validity of the Delphi method in social sciences, Technological Forecasting and Social Change, vol. 73, no 5, s. 467-482.
 • Miles M.B., Huberman A.M., 1994, Qualitative data analysis, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Mozuni M., Jonas W., 2018, An introduction to the morphological Delphi Method for design: A tool for future-oriented design research, The Journal of Design, Economics, and Innovation, vol. 3, no 4, s. 303-318.
 • Murphy M.K., Black N.A., Lamping D.L., McKee C.M., Sanderson C.F., Askham J., Marteau T., 1998, Consensus development methods, and their use in clinical guideline development, Health Technology Assessment, vol. 2, no 3, s. 1-88.
 • Nogalski B., 2013, Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis, Prace Naukowe WWSZIP, t. 22, s. 9-21.
 • Okoli C., Pawlowski S.D., 2004, The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications, Information & Management, vol. 42, no 1, s. 15-29.
 • Otto J., 2004, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, CH Beck, Warszawa.
 • Piwoni-Krzeszowska E., 2014, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Powell C., 2003, The Delphi technique: myths and realities, Journal of Advanced Nursing, vol. 41, no 4, s. 376-382.
 • Putnam R., 2001, Social capital: Measurement and consequences, Canadian Journal of Policy Research, vol. 2, no 1, s. 41-51.
 • Ratajczak-Mrozek M., 2017, Network embeddedness. Examining the effect on business performance and internationalization, Palgrave Macmillan, Cham Switzerland.
 • Romanowska M., 2007, Trwałe wartości zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych.
 • Rowe G., Wright G., 2001, Expert opinions in Forecasting: The role of the Delphi Technique, [w:] Armstrong J.S. (red.), Principles of forecasting: International series in operations research and management science, vol. 30, Springer, New York, s. 125-44.
 • Sigismund Huff A., Floyd S.W., Herman H.D., Terjesen S., 2011, Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2012, Przewaga konkurencyjna - ewolucja źródeł, [w:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sułkowski Ł., 2012, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Światowiec-Szczepańska J., 2012, Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Ekonomista, nr 2, s. 203-226.
 • Williamson O.E., 1998, Transaction cost economics: how it works; where it is headed, De economist, vol. 146, no 1, s. 23-58.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe WWSZiP, t. 27, Wałbrzych, s. 9-29.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2017, Seeking the content of the relational strategy: Conceptual framework, International Journal of Management and Applied Science, vol. 3, no 4, s. 67-74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56c5d6c7-9cbf-474c-b9d7-546c59b5c7b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.