PL EN


Journal
2006 | 9 | 84-104
Article title

Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji

Authors
Content
Title variants
EN
The idea of sustainable development as a project for a new universal civilization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zarys powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz omawia główne jej idee: monizm naturalistyczny, ujmowanie ludzkości jako podmiotu dziejowego, racjonalność człowieka oraz szczególnie preferowane wartości: pacyfizm, wolność, godność, egalitaryzm, życie, sprawiedliwość, wspólnotowość, odpowiedzialność i umiar. Idee te, w sposób koherentny, tworzą podstawę dla ujęcia filozofii zrównoważonego rozwoju jako swoistej filozofii społecznej – projektu alternatywnego, wobec aktualnie obowiązującego neoliberalnego modelu organizacji społecznego świata, kierunku rozwoju ludzkości. Rezultatem proponowanej przez koncepcję zrównoważonego rozwoju przebudowy aksjologicznych postaw współczesnego człowieka ma być nowa ogólnoludzka cywilizacja homo ecologicus.
EN
The article presents the origin of the sustainable development conception and discusses its main ideas: naturalistic monism, the understanding humanity as a historic entity, rationality in human behavior and particularly preferred values: pacifism, freedom, dignity, egalitarianism, life, justice, community, responsibility and restraint. These coherent ideas are the basis for considering the philosophy of sustainable development as a specific social philosophy – an alternative to the currently obligatory neoliberal model of social organization and humanity development changes in the axiological attitudes of modern man, proposed by the sustainable development conception, are thought to result in the creation of a new universal civilization - homo ecologicus.
Keywords
Journal
Year
Issue
9
Pages
84-104
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Berner [2006] – K. Berner, Dekalog ekorozwoju, w: http://proekologia.pl/con- tent.
 • Dekada edukacji [2005] – Dekada edukacji na temat zrównoważonego rozwoju (2005-2014), w: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, unic.pl@undp.org.
 • Deklaracja Sztokholmska [1976] – w: Wybór dokumentów do nauki prawa między- narodowego, red. K. Koczom i K.Wolfke, Warszawa 1976.
 • Deklaracja z Rio [1992] – Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i roz- woju, 1992.
 • Deklaracja z Johannesburga [2002] – Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrów- noważonego rozwoju, 2002.
 • Gawor [2006] – L. Gawor, Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju, jako globalizacyjne alternatywy, „Problemy Ekorozwoju”, v.1, 2006.
 • Hull [2003] – Z. Hull, Filozofia zrównoważonego rozwoju, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2003.
 • Liszewski [2004] – D. Liszewski, Równość biocentryczna w ujęciu ekologii głębokiej, w: Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004.
 • Muszyński [2001] – J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wrocław 2001.
 • Oblicza procesów globalizacyjnych [2002] – Oblicza procesów globalizacyjnych, red. M. Pietraś Lublin 2002.
 • Papuziński [2006] – A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, „Problemy ekorozwoju”, vol.1, 2006.
 • Papuziński [2004] – A. Papuziński, Filozoficzne aspekty zasady zrównoważone- go rozwoju. Zrównoważony rozwój a iustica socialis, w: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2004.
 • Proekologia [2006] – http://proekologia.pl/content.php?content.267.
 • Raport o stanie świata [2000] – Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, opr. L.R. Bron, Ch. Flavin i H.F. Frencz, Warszawa 2000.
 • Sadowski [2003] – Z. Sadowski, Dezyderat trwałego rozwoju i warunki jego spełnie- nia, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2003.
 • Sarzała [2003] – D. Sarzała, Sustainable development jako alternatywna koncepcja rozwoju cywilizacyjnego, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównowa- żonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2003.
 • Singer [2003] – P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagán, Warszawa 2003.
 • Skolimowski [1993] – H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993.
 • Skolimowski [2003] – H. Skolimowski, Zielone oko kosmosu, Wrocław 2003.
 • Skolimowski [2005] – H. Skolimowski, Reverence for Life, in: Philosophy for a New Civilisation, New Delhi 2005.
 • Światowy szczyt w sprawie zrównoważonego rozwoju [2002] – Światowy szczyt w sprawie zrównoważonego rozwoju. Plan działań, Johannesburg 2002, w: www. mos.gov.pl.
 • Szacki [1980] – J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980.
 • Tyburski [2004] – W. Tyburski, O niektórych aksjologicznych przesłankach zrów- noważonego rozwoju, w: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56c88e61-654d-423a-a28b-f29c493c1c18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.