PL EN


2015 | 62 | 2: Teologia dogmatyczna | 137-152
Article title

Trynitarno-komunijna teologia stworzenia

Title variants
EN
Trynitarian-Communial Theology of Creation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stwórcą świata jest Trójjedyny Bóg – transcendentny i immanentny jednocześnie wobec świata. W kontekście dialogu między teologią i naukami przyrodniczymi pojawiają się nowe wyzwania i perspektywy. Nauka ukazuje wszechświat ewoluujący na wszystkich poziomach, a najważniejszą racją konstytutywną dla teologii jest relacja nieustannego stwarzania. Odbicie Komunii Boga w stworzeniu i jego komunijna sakramentalność jest fundamentem trynitarno-komunijnej teologii stworzenia. Teologia wyróżnia trzy modele interpretujące działanie Boga w świecie: przez bezpośrednie interwencje, przez ustanowiony w nim ład i przez aktywną obecność. Ostatni model ukazuje, że stworzenie dokonało się nie tyle przez wszechmoc i mądrość, co przez miłość Boga. Istotnym elementem rozumienia trynitarnego dzieła stworzenia jest jego aspekt chrystologiczny, a perspektywa przebóstwienia wszechświata otwiera ostateczne wymiary tej wizji.
EN
Creator of the world is the Triune God – the transcendent and immanent at the same time. Science reveals the universe evolving at all levels and the most important costitutive reason for theology is the relation of constant creation. Reflection of God's Communion in creation and communional sacramentality of created world are the foundation of Trynitarian-communional theology of creation. Theology distinguishes three models of interpreting the action of God in the world: through direct intervention, through the established order and through the active presence. The last model shows that the creation was accomplished not so much through the God's omnipotence and wisdom, but by the God's love. An important element of the Trinitarian understanding of creation is its Christological aspect and the theiosis of the universe opens the prospect of the final dimensions of this vision.
Contributors
 • Katedra Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL
References
 • Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003.
 • Dorschner J. (Hg.), Der Kosmos als Schöpfung. Zum Stand des Gesprächs zwischen Naturwissenschaft und Theologie, Regensburg 1998.
 • Eschatology from a Cosmic Perspective, red. G.F.R. Ellis, Philadelphia 2002.
 • Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, tł. J. Fenrychowa, Kraków 1999.
 • Heller M., Teologia i Wszechświat, Tarnów 2009.
 • Kehl M., I widział Bóg, że to jest dobre. Teologia stworzenia, tł. W. Szymona, Poznań 2008.
 • Meuffels O., Theologie der Liebe in postmoderner Zeit, Würzburg 2001.
 • Peacocke A., Theology for a Scientific Age: Being and Becoming-Natural, Divine and Human, Minneapolis 1933.
 • Rahner K., Immanentne i transcendentne spełnienie świata, w: tenże, Pisma wybrane, t. II, tł. G. Bubel, Kraków 2007, s. 115-133.
 • Rahner K., Theological Investigations, vol. X, London 1973.
 • Resurrection: Theological and Scientific Assessment, red. T. Peters, R.J. Russell, M. Welker, Grand Rapids 2002.
 • Russell R.J., Cosmology: From Alpha to Omega, Minneapolis 2005.
 • Russell R.J., Stoeger W.R., Coyne G., Physics, Philosophy and Theology: A Common Quest for Understanding, Rzym 1988.
 • Scola A., Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, tł. L. Balter, Poznań 2005.
 • Sobór Florencki, Sessio XI, Bulla unionis Coptorum (Cantate Domino) (1441), w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. III, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2003, s. 570-619.
 • Sobór Konstantynopolitański I, Wyznanie wiary 150 Ojców, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s 69 n.
 • Stoeger W.R., Key Developments in Physics Challenging Philosophy and Theology, w: Religion and Science: History, Method, Dialogue, red. W.M. Richardson, W.J. Wilman, New York 1996, s. 183-200.
 • Stoeger W.R., The Mind-Brain Problem, the Laws of Nature, and Constitutive Relationships, w: Neuroscience and the Person: Scientific Perspectives on Divine Action, red. R.J. Russell, N. Murphy, T.C. Meyering, M. Arbib, Rzym 1999, s.129-146.
 • Stoeger W.R., Divine Action in a Broken World, w: Science and Religion… and Culture in the Jesuit Tradition: Perspectives from East Asia, red. J.M.C. Francisco, R.M.G. de Jesus, Adelaide 2006, s. 7-22.
 • Stoeger W.R., Przedmowa, w: D. Edwards, Jak działa Bóg?, tł. M. Chojnacki, Kraków 2013.
 • The End of the World and the Ends of God: Science and Theology on Eschatology, red. J. Polkinghorne, M. Welker, Harrisburg 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56cd2e0d-ec7e-4768-b382-2f766a9a374b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.