PL EN


2014 | 4(34) | 245-254
Article title

Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

Content
Title variants
EN
Determinants of innovative activity of small and medium--size enterprises in Poland (in Małopolska voivodeship)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacja jest czynnikiem, który w istotny sposób determinuje rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Weryfikacja skuteczności realizacji zamierzeń kreatora innowacyjności następuje poprzez proces wdrażania i dyfuzji innowacji. Zdolność pozyskiwania, kreowania innowacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Celem prowadzonych rozważań jest określenie czynników innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju.
EN
Innovation is a factor which significantly determines the socio-economic development in Poland. Verification of the effectiveness of the planned creator’s innovation follows via introduction and diffusion of innovation. The ability of the acquisition, and creation of innovation is a key factor in the development of companies. The aim of these considerations is to identify the factors of innovation in the context of enterprises development.
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
References
 • Barczak B., Walas-Trębacz J., 2007. System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Bogdanienko J., 1998. Zarządzanie innowacjami. Wyd. SGH, Warszawa.
 • Dietl J., 2006. Przedsiębiorczość. Skrypt. Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu – National – Louis University, Nowy Sącz.
 • Drożyński T., 2007. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowej polityki spójności. W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. A. Maciaszczyk, J. Otto, R. Stanisławski. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWN, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. 2012. GUS, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. 2013. GUS, Warszawa.
 • Glinka B., Gudkova S., 2011. Przedsiębiorczość. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=F11EC352D36A44FA9EC6AF8B234E4188 [dostęp: 23.04.2014].
 • Janasz W., Kozioł K., 2007. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE,Warszawa.
 • Lisowska R., 2007. Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. W: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Red. N. Daszkiewicz. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., 2012. Wiedza – Kapitał Ludzki – Innowacje. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Penc J., 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. A. Maciaszczyk, J. Otto, R. Stanisławski. Wyd. Politechniki Łódzkiej,Łódź.
 • Pomykalski A., 2001. Zarządzanie innowacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Rogoda B., 2005. Innowacyjność MŚP województwa małopolskiego na tle regionu i kraju. W:Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie. Red. K. Kaszub, J. Targalski. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Kraków – Rzeszów.
 • Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe. 2011. http://www.opennexus.pl/info-room/slabe-mocne-strony-sektora-msp-polsce-szanse-zagrozenia-rozwojowe[dostęp: 30.04.2014].
 • Stawasz E., 2010. Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 234, 126, 125-136.
 • Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. 2013. PARP, Warszawa.
 • Targalski J., 2005. Innowacyjność – przyczyna i skutek przedsiębiorczości. W: Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie. Red. K. Kaszuba, J. Targalski. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Kraków – Rzeszów.
 • Zuzek D., 2008. Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW 2, 45, 197-206.
 • Zuzek D., 2013. Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Zarządzanie i Finanse 11, 3, 517-528.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56e198dc-d019-4f67-a3c9-b4aedd9dc897
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.