PL EN


2014 | 5 | 2 | 59-84
Article title

Telewizja publiczna „narzędziem” w konstruowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Title variants
EN
Public Television as a “Tool” for the Formation of Cultural Identity of National and Ethnic Minorities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji jest weryfikacja polityki programowej telewizji publicznej oraz analiza audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w programach ogólnokrajowych Telewizji Polskiej S.A.: TVP1 i TVP2, TVP3 Regionalna, TVP Info, TVP Regionalna oraz na antenach ośrodków regionalnych TVP w 2003 oraz w 2013 r. Po wstępnych rozważaniach terminologicznych (tożsamość kulturowa, mniej¬szości narodowe, mniejszości etniczne, język regionalny) przedstawiono podstawy prawne ochro¬ny dostępu mniejszości narodowych i etnicznych do programów telewizji publicznej. Następnie dokonano ilościowej analizy zawartości oraz jakościowej analizy treści wspomnianych audycji w programach telewizji publicznej w 2003 oraz 2013 r. Odrębne analizy ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone dla audycji nadawanych w programach ogólnopolskich (Program 1, Program 2 TVP S.A.) oraz TVP Info (w tym pasmo wspólne oraz oddziały regionalne telewizji publicznej). Przedstawiono także wyniki monitoringu w zakresie przedmiotowych audycji, wy¬emitowanych w OTV Białystok oraz w OTV Gdańsk. Artykuł kończą podsumowujące wnioski. W artykule zastosowano metodę analityczno-opisową, ilościową analizę zawartości oraz jako¬ściową analizę treści.
The aim of the publication is a verification of public television program policy and analysis content of broadcasts for national and ethnic minorities and community using the regional language in nationwide programs of Polish Television: TVP1 and TVP2, TVP3 Regional, TVP Info, TVP Regional and regional TVP centers in 2003 and 2013. After a preliminary discussion of terminology (cultural identity, national minorities, ethnic minorities, regional language), the article presents the legal basis for the protection of access to public television of national minorities and ethnic minorities. Subsequently, the paper analyzes the share of the aforemen¬tion¬ed broadcasts in the public television programs in 2003 and 2013. Separate analyzes are con¬ducted for broadcasts in 2004 and 2013, in nationwide programs (Program 1, Program 2 of TVP S.A.) and TVP Info (including the common band and regional branches of public television). The article presents also the results of the monitoring program of the broadcasts in question, issued by Polish Television TVP Gdańsk and TVP Białystok. The article ends with summary conclusions. The method of the paper involves descriptive analytical, content analysis and quantitative analysis.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
59-84
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL
References
 • Castells M.: Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • Dyczewski L., Wadowski D.: Wstęp. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 5-8.
 • Dyczewski L.: Kultura polska w procesie przemian. Lublin: TN KUL 1995.
 • Dyczewski L.: Kultura w całościowym planie rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2011.
 • Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo¬czesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 • Główny Urząd Statystyczny: Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna – NSP 2011. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan- 2011/ludnosc-stan-i-struktura-demograficzno-spoleczna-nsp-2011,14,1.html. [10.05.2014].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483. Pełny tekst ustawy: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
 • Korzeniewski B.: Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształ-towaniu pamięci przeszłości. „Kultura Współczesna” 2007 nr 3 s. 5-23.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i tele¬wizji w 2003 roku. Warszawa: KRRiT 2004.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i tele¬wizji w 2004 roku. Warszawa: KRRiT 2005.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i tele¬wizji w 2013 roku. Warszawa: KRRiT 2014.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Media publiczne. Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku. Warszawa: KRRiT 2014.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku. Warszawa: KRRT 2014.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektro-nicznych na lata 2005-2020. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2005.
 • Krzemiński I., Jóźko M.: Monitoring audycji adresowanych do mniejszości narodowych i etnicznych. Analiza Biura KRRiT nr 2/2013. Warszawa 2013. Pełna wersja raportu na stronie: http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/publikacje/prezentacje/
 • Kwaśniewski K.: Tożsamość kulturowa. W: Słownik etnologiczny. Red. Z. Staszczak, War-szawa–Poznań: PWN 1987 s. 351-352.
 • Markowska D.: Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. „Kwartalnik Pedagogicz¬ny” 1990 nr 4 s. 202-213.
 • Mikułowski Pomorski J.: Rola mediów w negocjowaniu tożsamości. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 463-474.
 • Miluska J.: Zmiany granic (i) tożsamości kulturowej w procesie transmisji kultury. W: Kul¬tura narodowa na pograniczach. Red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska. Białystok: Trans Humana 2006 s. 201-209.
 • Sobecki M.: Profile identyfikacyjne w analizie tożsamości kulturowej. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 27-44.
 • Uchwała Nr 108/2005 Zarządu Spółki TVP S.A z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pt. Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56e1a358-42a0-4559-abce-029a6ec1e94f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.