PL EN


2013 | 3(29) | 23-32
Article title

Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: the sociocultural conceptions of Vygotsky and Bruner.

Authors
Title variants
PL
Społeczno-kulturowe koncepcje Z. Wygotskiego i J. Brunera jako przykład podejścia, które zachęca do dialogu między nauczycielem a uczniami w środowisku edukacji elementarnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Current technological, economic and social developments are having a significant impact on the process of teaching and learning. The landscape of childhood and early-childhood education is also changing. This paper suggests that this transformation can influence adult-child interactions and the way children learn. Nowadays, children have farreaching access to both the internet and other media. However, the fact that they can acquire a great deal of information so easily does not guarantee that they will be able to make effective use of it. Some of them may also have personal and social difficulties. Therefore, the social background of the teaching-learning system is very important. This article advocates rethinking the role of pupils and teachers in the didactic pro31 cess, and seeking out the most efficient psychological, pedagogical and social conceptions that will support both the dialogue between teacher and pupil and young learners’ development more generally. It cannot be doubted that the selection of a particular conception of teaching and learning will have implications for how the didactic process is organized, and so will help to define the role of young learners and teachers. The sociocultural theory of Vygotsky and Bruner furnishes us with a suitable basis for understanding both the teaching-learning process itself, and the dialogue that this involves. The principal features of the model provide a coherent theoretical foundation and point of view, regarding how and what pupils should learn, and how teachers ought to go about creating the didactic structure needed in the classroom if a particular style of learning is to be successfully implemented. The aim of this paper has been to present the central premises of the theories of Vygotsky and Bruner as these pertain to dialogue, learning and the generating of information, to specific strategies for teaching and learning, to how the role of young learners in that process is to be viewed, and to the significance of motivation for building up and fulfilling the desire to learn. The sociocultural model, as this article has sought to demonstrate, offers a valuable formative structure for preparing teachers to think about what is involved in creating a suitable learning environment, and why this is necessary.
PL
Obecny technologiczny, ekonomiczny i społeczny rozwój ma znaczący wpływ na proces nauczania i uczenia się. Pejzaż dzieciństwa i wczesnej edukacji również się zmienia. Niniejszy artykuł sugeruje, że ta transformacja może wpływać na relację dorosły – dziecko i sposób uczenia się dziecka. W dzisiejszych czasach dzieci mają szerszy dostęp do Internetu i innych mediów. Jednakże fakt, że mogą szybko uzyskać wiele informacji, nie gwarantuje, że będą potrafiły nimi skutecznie manipulować. Poza tym niektóre dzieci mogą mieć również pewne osobiste i społeczne trudności. Dlatego też społeczne tło systemu nauczania-uczenia się jest bardzo ważne. Ten artykuł proponuje przemyślenie roli uczniów i nauczycieli w procesie dydaktycznym i poszukiwanie najbardziej efektywnych pedagogicznych i psychologicznych koncepcji wspierających dialog między nauczycielem i uczniem i rozwój młodych uczących się. Niewątpliwie szczególny dobór koncepcji nauczania i uczenia się implikuje organizację procesu dydaktycznego oraz określa rolę uczniów w młodszym wieku szkolnym i nauczycieli. Społeczno-kulturowe teorie Z. Wygotskiego i J. Bruner przyczynią się do właściwego rozumienia dialogu i procesu nauczania-uczenia się. Twierdzenia tych modeli tworzą spójny teoretyczny fundament i punkt widzenia na to, jak uczniowie powinni uczyć się i jaką nauczyciele powinni stworzyć strukturę dydaktyczną w klasie, aby uzyskać własny styl uczenia się. Celem tej publikacji jest przedstawienie założeń teorii Z. Wygotskiego i J. Bruner dotyczących: dialogu, nauki i generowania informacji, konkretnych strategii nauczania i uczenia się, postrzegania roli uczniów w młodszym wieku szkolnym w tym procesie, znaczenia motywacji do budowania i realizacji zamiaru uczenia się. Modele społeczno-kulturowe, które charakteryzuje ten artykuł, stanowią przygotowanie nauczycieli do myślenia o konieczności budowania odpowiednich warunki do nauki i dialogu.
Contributors
 • Akademia Ignatianum, Katedra Dydaktyki
References
 • Bruner J.S., Kultura edukacji, T. Brzostowska-Tereszkiewicz (transl.), Universitas, Cracow 2006.
 • Cameron L., Teaching languages to young learners, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Cohen L., A Guide to teaching practice, Routledge, London 2004.
 • Dembo M., Stosowana psychologia wychowawcza, E. Czerniawska, A. Matczak, Z. Toeplitz (transl.), WSiP, Warszawa 1997.
 • Filipiak E., O implikacjach edukacyjnych koncepcji L.S. Wygotskiego, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje”, 81(2003) 1.
 • Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się z Wygotskim i Brunerem w tle, GWP, Sopot 2012.
 • Fisher R., Uczymy, jak myśleć, (transl.) K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1999.
 • Mietzel G., Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej, GWP, Gdańsk 2009.
 • Schaffer H.R., Psychologia dziecka, A. Wojciechowski (transl.), PWN, Warszawa 2005.
 • Vygotsky L.S., Problemy rozwoju wyższych funkcji psychicznych, [in:] L. S. Vygotsky, Wybrane prace psychologiczne, E. Fleszerowa, J. Fleszer (transl.), PWN, Warszawa 1971.
 • Vygotsky L., Educational Psychology, Taylor & Francis Group, Hardcover 1997.
 • Vygotsky L., Mind in Society, Cambridge Mass: Harvard University Press, Harvard 1978.
 • Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego, R. Pawlik, A. Kowalcze - Pawlik (transl.), Wydawnictwo UJ, Cracow 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56e58f69-c7c8-4167-b9ee-ea0cc6fa12e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.