PL EN


2015 | 2(1) | 57-69
Article title

Zjawisko terroryzmu jako element kształtujący miejską przestrzeń publiczną

Content
Title variants
EN
Terrorism as an element urban public space making
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Terroryzm zaliczany jest do grupy największych wyzwań o charakterze globalnym. Zagrożenie terrorystyczne znacząco wpływa na funkcjonowanie aparatu państwowego i regula-cje prawne, a także powoduje istotne zmiany w sposobach funkcjonowania i kształtowania miast, zwłaszcza tych największych, które w głównej mierze stają się obiektem ataków. Niniej-szy artykuł ma na celu ukazanie związków istniejących pomiędzy współczesną falą międzyna-rodowego terroryzmu a miejską przestrzenią publiczną. Artykuł przedstawia najważniejsze kwestie związane z charakterystyką współczesnego terroryzmu, jego cele oraz strategie działa-nia. Omówiono również pojęcie terroryzmu z uwzględnieniem jego klasyfikacji. Ukazano wpływ, jaki terroryzm wywiera na kształtowanie współczesnego środowiska zurbanizowanego, jak i całej przestrzeni publicznej. Rozważania oparte są na przykładzie polskiej przestrzeni pu-blicznej oraz możliwości jej dostosowania do realnych zagrożeń terrorystycznych, w świetle obecnie panującej sytuacji na arenie europejskiej.
EN
Terrorism is classified as one of the biggest global challenges. Terrorism threat significantly affects the state apparatus and the legal regulations. Moreover, it causes substantial changes in functioning and forming urban space. These kind of changes are especially ob-served in the largest cities, which are mostly exposed to terrorism attacks. This article is aimed at presenting connection between modern wave of international terrorism and urban public space. The paper presents the most important issues of modern terrorism characteristic, objects and strategies. Also, different concepts of terrorism including its classification have been discussed. The article shows terrorism influence not only on forming of the modern ur-ban environment but also on the whole public space. The considerations are based on polish public space and its capacity, to take all reasonable steps to fight against real terrorist dangers, in face of the present situation in Europe.
Contributors
References
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.Aleksandrowicz Tomasz. 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwa Aka-demickie i Profesjonalne.
 • Fehler Włodzimierz. 2010. Bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej. W Bezpieczeństwo pu-bliczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa: Arte, 16-24.
 • Gajda Małgorzata. 2013. Wpływ terroryzmu na zabezpieczenie budynków użyteczności pu-blicznej. W: www.pif.zut.edu.pl
 • Herzog Jacques, de Meuron Pierre. 2007.The Particular and the Generic. W The Endless City. Londyn – Nowy Jork: Press, 324-335.
 • Hołyst Brunon.2007. Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Jałoszyński Kuba, Kulczyński Stanisław. 2010. Antyterroryzm – metody i formy walki z zagrożeniami terrorystycznymi. W Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terro-rystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne. Warszawa: TRIO, 48-59.
 • Jałoszyński Kuba, Kulczyński Stanisław, Kanciak Anna, Szlachter Damian. 2013. Działal-ność organizacji terrorystycznych. W: Współczesne zagrożenia terroryzmem. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 113-167.
 • Jałoszyński Kuba. 2008. Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa: TRIO.
 • Jałowiecki Bohdan. 2007. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni. W Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 11-28.
 • Jasiński Artur. 2013. Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – bu-dynek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jasiński Artur. 2012. Wielkomiejski dylemat – przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpiecz-na. W www.pif.zut.edu.pl.
 • Karta Przestrzeni Publicznej adresowana do uczestników III Kongresu Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP i innych organizacji dbających o ład przestrzenny w celu propagowania dbałości o przestrzeń publiczną naszych miast, która stanowi ich szczególną wartość, daje świadectwo tożsamości terytorialnej i narodowej oraz gwarantuje podstawy rozwo-ju zrównoważonego. W www.tup.org.pl.
 • Kopaliński Władysław. 1999. Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.
 • Krajewski Marek. 2005. „Co to jest sztuka publiczna?”. Kultura i Społeczeństwo (1) : 57-79.
 • Masiul Krzysztof. 2014. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Raubo Jacek. 2015. Przed Francją i całą Europą czas decyzji. Pierwsze wnioski po zamachu terrorystycznym w Paryżu. W: www.defence24.pl.
 • Wudarski Szymon. 2006. Terroryzm i jego konsekwencje społeczne i polityczne. W Oblicza współczesnego terroryzmu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 95-103.
 • Walczuk Konrad. 2013. Bezpieczeństwo publiczne – próba definicji. W Prawo bezpieczeń-stwa publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w War-szawie, 11-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56ed7059-8f2e-4bb6-b4f6-fb7fec4a720b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.