PL EN


2018 | 540 | 267-287
Article title

Znaczenie wytycznych w kontekście publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych

Content
Title variants
EN
Significance of guidelines in the context of public oversight over the public procurement market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie wdrażania funduszy unijnych ważną rolę odgrywają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego – obejmujące zarówno prawo UE, jak i prawo krajowe. O ile specyfika ich i znaczenie w zakresie problematyki funduszy unijnych nie budzi większych wątpliwości, o tyle zwrócić uwagę trzeba na specyficzne i typowe dla tej sfery regulacje prawne. Należą do nich wytyczne. Ich kształt prawny (w tym kwestia wiążącej mocy), zakres regulacji, jak też rola w systemie wdrażania środków unijnych budzi szereg wątpliwości prawnych. Przedmiotem niniejszych rozważań będzie problematyka wytycznych dotyczących zamówień publicznych – w kontekście publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych. W rozpatrywanym zakresie kluczowe znaczenie będzie miało ustalenie charakteru prawnego, jak też roli, jaką odgrywają wytyczne w sferze prawidłowego realizowania zamówień publicznych.
EN
There is an important role of law regulations currently in force (both UE law and national law) in the process of the implementation of European Union funds. There are not many concerns about their specificity and importance within the range of the problem of EU funds. However, there is a necessity to analyse other kinds of regulations − guidelines. Their legal form (including a question of binding nature), adjustment range and position in the system of implementation of UE resources are connected with several legal problems. The article is devoted to the question of guidelines in the area of public procurement, in the context of public oversight over the public procurement market. There is a need to analyse legal nature and the role of guidelines in the field of correct implementation of public procurements.
Contributors
References
 • Dołowiec M., Harasimiuk D.E., Metlerska-Drabik M., Ostałowski J., Poździk R., [w:] Poździk R. (red.), 2016, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydawnictwo Sejmowe, LEX/el.
 • Dołowiec M., Harasimiuk D.E., Metlerska-Drabik M., Ostałowski J., Wołyniec-Ostrowska A., [w:] Poździk R. (red.), 2016, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydawnictwo Sejmowe, LEX/el.
 • Dzierżanowski W., 2011, Korekty finansowe jako element systemu kontroli wydatkowania środków unijnych, Zamówienia Publiczne. Doradca, nr 10, s. 14 i n.
 • Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński S. (red.), 2014, Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa – nowe możliwości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jaśkiewicz J., 2014, Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz, LEX/el.
 • Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T. (red.), 2012, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, tom I: Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Karwatowicz G., Odachowski J., 2009, Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Kontrola Państwowa, nr 4, s. 116-126.
 • Karwatowicz G., Odachowski J., 2009, Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych, Finanse Komunalne, nr 7-8, s. 88-97.
 • Kasiński M., Stahl M., Wlaźlak K. (red.), 2015, Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, LEX/el.
 • Krzykowski P., 2012, Sądowa kontrola administracji o negatywnej ocenie projektu w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Kijowski D.R., Miruć A., Suławko-Karetko A. (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, tom I: Jakość prawa administracyjnego, Warszawa.
 • Miemiec W., 2012, Przesłanki determinujące zwrot środków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych przez JST z udziałem bezzwrotnych środków europejskich, Finanse Komunalne, nr 1-2, s. 34 i n.
 • Odachowski J., 2012, Instytucje uczestniczące w systemie zarządzania i wdrażania bezzwrotnych środków unijnych, [w:] Miemiec W. (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawnofinansowe, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, s. 133-154.
 • Odachowski J., 2012, Pojęcie nieprawidłowości wykorzystania przyznanych środków w prawie UE, [w:] Miemiec W. (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawnofinansowe, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, s. 221-240.
 • Odachowski J., 2012, Wytyczne i dokumenty programowe, [w:] Miemiec W. (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno finansowe, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, s. 108-132.
 • Odachowski J., 2016, Irregularities in the Process of Implementation of Projects Co-Financed from EU Funds under the 2014-2020 Financial Perspective – Analysis of Article 24 of the “Implementation Act”, [w:] Łobos K., Schiffauer P. (eds), Between Crisis and Innovation – European Policies Through National and Transnational Perspectives, CeDeWu, Warszawa.
 • Odachowski J., Karwatowicz G., 2011, Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym, Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 110-119.
 • Pawlicki R., 2014, Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych, Difin SA, Warszawa.
 • Soszyńska-Purtak P., Kontrola zamówień publicznych a korekty finansowe, cz. I, ABC – Komentarz praktyczny, LEX/el.
 • Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E., 2011, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tkaczyński J.W., Świstak M., 2013, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wierczyński G., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11 (Prz.Sejm. 2012/5/167-176).
 • Wlaźlak K., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2011, P 1/11 (PiP 2013/8/129-134).
 • Wyszomirski Ł.M., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11 (FP.2012/5/52-60).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56f031f3-0955-4086-8872-5226918942bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.