PL EN


2016 | 64 | 10: Glottodydaktyka | 7-25
Article title

„Serce mam jakby podzielone na dwie części…” Elementy kulturowe w zbiorze ćwiczeń dla użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego Na końcu języka

Title variants
“My Heart is as if it Were Divided into Two Parts” …Cultural Elements in the Set of Exercises for Polish Heritage Speakers “At the tip of the tongue”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne zmiany związane z globalizacją i większą mobilnością człowieka sprawiają, że coraz więcej Polaków mieszka za granicą. Bilingwizm dzieci emigrantów wychowujących się w obcym kraju jest najczęściej niezrównoważony. Język polski wówczas staje się dla nich językiem dziedziczonym. Jednak dorastanie za granicą nie tylko sprawia, że ktoś jest dwujęzyczny, ale również dwukulturowy. Dziedziczenie kultury rodziców, czerpanie o niej wiedzy z ograniczonej liczby źródeł (rodziców, szkoły sobotniej, krążących stereotypów w kraju zamieszkania) skutkuje poznawaniem jej w sposób bierny i wybiórczy. Ćwiczenia w zbiorze Na końcu języka, doskonalące kompetencję językową użytkowników polskiego jako dziedziczonego, zostały opracowane dla Polaków mieszkających w Niemczech jako rezultat projektu Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Integralną częścią ćwiczeń są treści intra-, inter- oraz transkulturowe. Celem artykułu jest omówienie roli treści kulturowych w dydaktyce języka polskiego jako dziedziczonego.
EN
Modern changes related to globalization and more intensive mobility of people, imply the increase of number of Poles living abroad. Bilingualism of children of Polish immigrants, who grow up in a foreign country, quite often remains unbalanced. Polish language then becomes their heritage language. However, growing up abroad not only makes someone bilingual, but also bicultural. Inheriting the culture of one’s parents and gaining knowledge about the culture from a limited number of sources (parents, Saturday School, stereotypes circulating in the country of residence) results in learning about it passively and selectively. Language exercises on the website At the tip of the tongue which develop language competence of Polish heritage speakers were designed for Poles living in Germany as a result of the project Linguistic and glottodidactic aspects of Polish-German unbalanced bilingualism. An integral part of the exercises are intra-, inter- and trans-cultural content. This article aims to discuss the role of cultural content in teaching Polish as a heritage language.
Contributors
 • doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Dębski R., Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji, Kraków 2009.
 • Garncarek P. (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa 2005.
 • Garncarek P., Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2006.
 • Garncarek P., Dlaczego kultura popularna nie ma czasu, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 11-17.
 • Garncarek P., Kajak P., Zieniewicz A. (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2010.
 • Gębal P., Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków 2010.
 • Grucza F., Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm: lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz rozbieżności, [w:] Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne, Warszawa 1989, s. 9-49.
 • Kowalewski J., Miejsce kultury popularnej w kanonie kultury polskiej proponowanej cudzoziemcom – spojrzenie od strony programu kulturowego w nauczaniu jpjo, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 27-39.
 • Laskowski R., Język w zagrożeniu, Kraków 2009.
 • Mihułka K., Dylematy współczesnej glottodydaktyki: język-kultura, interlingwalizm-interkulturowość, „Języki obce w szkole” 2014, nr 3, s. 78-87.
 • Miodunka T., Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii, Kraków 2003.
 • Miodunka T. (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, Kraków 2009.
 • Miodunka T., Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków 2009.
 • Lipińska E., Seretny A., Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory, Kraków 2012.
 • Lipińska E., Seretny A., Polskość w Australii, Kraków 2013.
 • Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.
 • Piekot T., Zarzeczny G., Inny punkt widzenia – treści kulturowe w podręcznikach oczami cudzoziemców, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz , Warszawa 2010, s. 199-206.
 • Siek-Piskozub T., Wach A., Motywująca funkcja piosenki w nauczaniu języka obcego, [w:] Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, t. II, red. A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik, Wrocław 2008, s. 143-154.
 • Szymankiewicz K., Motywowanie do nauki języka obcego poprzez otwarcie na wielojęzyczność i wielokulturowość, [w:] Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, t. II, red. A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik, Wrocław 2008, s. 63-72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56f3f38e-1e46-445c-a841-1f46edc638cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.