PL EN


2015 | 22 | 189-207
Article title

Ateizm urojony – rzeczywiste wyzwanie

Content
Title variants
EN
Atheism Delusion – real challenge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Ateizm urojony” to zjawisko, w którym można dostrzec rzeczywiste wyzwanie. Zarówno wierzący, jak i niewierzący żyją w świecie, w którym utracone zostało poczucie sacrum. Autor wyszedł z założenia, że jeśli poglądy prezentowane przez „nowych ateistów” okazują się możliwe do przyjęcia przez tak wielu ludzi, musi to oznaczać, że odwołują się do pewnej zmiany, jaka zaszła w mentalności ludzi na przestrzeni wieków. Należy ją rozpoznać, poszukać jej przyczyn i, jeśli to możliwe, podjąć próbę wskazania kierunku „leczenia”. W artykule ukazano, w jaki sposób słuszne rozróżnienie pomiędzy Bogiem a światem (a także tym, co nadprzyrodzone a naturą) doprowadziło do niepożądanego rozdzielenia.
EN
„Atheism Delusion” is a phenomenon where one can see „a real challenge”. Both believers and unbelievers live in a world where the sense of the sacred has been lost. The author started with the idea that if the views presented by the „new atheists„ turn out to be acceptable to so many people it must mean they refer to a change that has taken place in the mentality of people over the centuries. We should recognize it, look for its causes, and, if possible, try to identify the direction of „treatment”. The article shows how the right distinction between God and the world (as well as the supernatural and nature) has led to an undesirable separation.
Contributors
 • doktorant na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
References
 • Balthasar von H.U. (wybór tekstów: W. Löser), W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991, s. 545.
 • Bartnik C., Prawa dziejowe wielkich myśli, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” (2012), t. 4, s. 143-152.
 • Benedykt XVI, „Aby na nowo odkryć radość w wierze…”. Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątpienia i ateizmu, wybór i oprac. M. Sztaba, Warszawa 2014.
 • Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1998.
 • Chaberek M. (rozmawia T. Rowiński), Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika, Warszawa 2014.
 • Chesterton G.K., Obrona człowieka. Wybór publicystyki (1909-1920), tłum. J. Rydzewska, Warszawa-Ząbki 2008.
 • Chesterton G.K., Obrona rozumu. Wybór publicystyki (1930-1936 oraz wydania późniejsze), tłum. J. Rydzewska, Warszawa 2014.
 • Chesterton G.K., Wiekuisty człowiek, tłum. M. Sobolewska, Warszawa-Ząbki 2004.
 • Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P.J. Szwajcer, Warszawa 2012.
 • Dawkins R., Coyne G.V., Zbyteczny Bóg, tłum. K. Ośko, G. Kuraś, „Teofil” (2012), nr 2, s. 132-147.
 • Dennett D.C., Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, tłum. B. Stanosz, Warszawa 2008.
 • Eagleton T., Rozum, wiara i rewolucja. Refleksje nad debatą o Bogu, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2010.
 • Franciszek, Encyklika o wierze „Lumen fidei”, Wrocław 2013.
 • Gilson É., Bóg i ateizm, tłum. M. Kochanowska, P. Murzański, Kraków 1996.
 • Greshake G., Wprowadzenie do nauki o łasce, Myśl teologiczna, 48, tłum. S. Jopek, Kraków 2005.
 • Gutowski P., Czym jest „nowy ateizm”?, w: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych, 8, red. M. Słomka, Lublin 2012, s. 7-45.
 • Halík T., Głosiciel ukrytego Boga, „Teofil” (2012), nr 2, s. 14-22.
 • Hart D.B., Chrześcijańska rewolucja a złudzenia ateizmu, tłum. A. Gomola, Kraków 2011.
 • Hart D.B., Moda na ateizm, „Teofil” (2012), nr 2, s. 26-40.
 • Hitchens C., Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko zatruwa, tłum. C. Murawski, Katowice 2011.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem, Wrocław 1998.
 • Kasper W., Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 • Kracik J., Święty Kościół grzesznych ludzi, Kraków 1998.
 • Kuczyński T., Istnienie świata. Czy wystarczą wyjaśnienia przyrodników?, Kraków 2010.
 • Lubac de H., Najnowsze paradoksy, tłum. K. Dybeł, A. Ziernicki, Kraków 2012.
 • Lütz M., Bóg. Mała historia największego, tłum. M. Zielińska, Kraków 2009.
 • Machnacz J., Wstęp, w: G. Lohfink, Jakie argumenty ma nowy ateizm? Krytyczna dyskusja, tłum. J. Machnacz, Wrocław 2009, s. 5-13.
 • Mascall E. L., Sekularyzacja chrześcijaństwa, tłum. t. Mieszkowski, Warszawa 1970, s. 213.
 • McGrath A., Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia (Eidos), tłum. J. Gilewicz, Kraków 2008.
 • McGrath A., McGrath J.C., Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa, tłum. J. Wolak, Kraków 2007.
 • Nagórny J., Wiara i rozum w refleksji teologicznej, w: Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II „Fides et ratio”, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 35-59.
 • Novak M., Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących, tłum. M. Pasicka, Kraków 2010.
 • Paszyński J., Ateizm jest bardziej racjonalny niż wiara w Boga?, w: Współczesne herezje, red. R. Hajduk, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 42, Olsztyn 2009, s. 9-24.
 • Ratzinger J., Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2012.
 • Rybiński M., Ryba w czerwonej zalewie. Wybór tekstów do wprowadzenia stanu wojennego, wybór i oprac. G. Eberhardt, Łomianki 2011.
 • Schönborn Ch. (współpraca: M. Konrad, H.P. Weber), Bóg zesłał Syna Swego. Chrystologia (Amateca, 7), tłum. L. Balter, Poznań 2002.
 • Schönborn Ch., Cel czy przypadek? Dzieło stworzenia i ewolucja z punktu widzenia racjonalnej wiary, tłum. M. Szczepaniak, Kielce 2009.
 • Schönborn Ch., Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Poznań 2001.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 350-363.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 526-606.
 • Szymik J., O cudzie Wcielenia, czyli o tym, że Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem, Katowice 2001.
 • Szymik J., Teologia w krainie pepsi-coli. Od teologii-nauki do teologii-mądrości, Biblioteka „Więzi”, 114, Warszawa 1999.
 • Wojtysiak J., Jak dyskutować z nowym (i nienowym) ateizmem?, w: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych, 8, red. M. Słomka, Lublin 2012, s. 169-192.
 • Zatwardnicki S., Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013.
 • Zatwardnicki S., Nowy ateizm w perspektywie teologicznej (tekst u każe s ię we „Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym”). Zatwardnicki S., Stworzenie czy ewolucja, „Homo Dei” (2015), nr 1, s. 211-217.
 • Zatwardnicki S., Wiara i rozum „bez pomieszania i rozdzielenia”, „Biblioteka Kaznodziejska” (2014), nr 2, s. 21-25.
 • Zdybicka Z.J., Pułapka ateizmu, Lublin 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56f66e44-87f8-4ea6-8a53-b16a438c2820
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.