PL EN


2014 | 40 | 313-323
Article title

Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Public Procurement as a Tool of Economic Interventionism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka podejmuje problematykę interwencjonizmu państwowego, który wykorzystuje na-rzędzie jakim są zamówienia publiczne. Podejmuje się ona wskazania, przy pomocy jakich narzę-dzi urzędnicy oraz rządzący jako dysponenci środków publicznych, gospodarują nimi. Wskazuje, iż polityka Unii Europejskiej, jak i Polski, poprzez kształtowanie przepisów prawa, oraz zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, realizuje przyjęte cele. Pokazując obowiązujące kierunki zmian w zakresie zamówień publicznych wskazuje, w jaki sposób zamówienia publiczne pozwalają państwu, a dokładnie aparatowi władzy, czyli politykom i urzędnikom wpływać na kształtowanie relacji wolnorynkowych.
The author discusses the issue of state intervention that uses a tool which is public procure-ment. She decides to indicate the tools with which officials and authorities as trustees of public funds manage. The article indicates that the policy of the European Union and Poland achieve their goals through the development of the law and creating specification for important requirements for procurement. By showing the current trends in the field of public procurement it is presented how public procurement allow the state and the authorities such as politicians and officials to influence the shape of free market relations.
Year
Issue
40
Pages
313-323
Physical description
Contributors
 • Zakład Technologii Bioenergetycznych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Biernat-Jarka A., 2013, Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań inter-wencyjnych w gospodarce na przykładzie wspólnej polityki rolnej, IX Kongres Eko-nomistów Polskich, www.pte.pl
 • Borowicz A., 2001, System przetargowy jako warunek sprawnego funkcjonowania pol-skiego budownictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Fiedor B., 2013, Błędy rynku a błędy państwa – regulacja rynkowa versus regulacja publiczna, „Ekonomista” nr 2.
 • Grupa doradcza Sienna sp. z o.o., 2007, Ekspertyza na zlecenie Ministra Gospodarki – Tworzenie warunków dla zamówień publicznych sprzyjających innowacjom, War-szawa.
 • Karpiński A., 1992, Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach ryn-kowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Wyd. Polskiej Aka-demii Nauk, Wrocław.
 • Kula K., 2011, Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych stymula-torem innowacyjności technicznej [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, red. J. Niczypo-ruk, J. Sadowy, M. Urbanek, Referaty na IV Konferencję Naukową 20–21.06.2011 r. Kazimierz Dolny, PARP Warszawa.
 • Movery D., Rosenberg N., 1979, The influence of market demand upon innovation, a critical review of some recent empirical studies, „Research Policy”, No. 8(2).
 • Panasiuk A., Kłoda A., 2010, Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom, PARP, Warszawa.
 • Pieróg J., 2004, Prawo zamówień publicznych komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Przesławska G., 2003, Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych [w:] Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki go-spodarczej pod. red. U. Kaliny-Prasznic, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Rand A., 1998, The Cold Civil War [w:] A. Rand, P. Schwartz, The Ayn Rand Column: Written for the “Los Angeles Times”.
 • Rogalska E., 2005, Społeczna, szkodliwość interwencjonizmu, „Dialogi polityczne” nr 5–6, http://pracownicy.ue.poznan.pl/mazurkiewicz/Zawodno%C5%9B%C4%87%20pa% C5%84stwa.pdf
 • Smith K., 2000, Innovation indicators and the Knowledge Economy; Concepts, Results and Policy Challenges, STEP Group.
 • Staniszkis J., 2001, Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo Słowo/Obraz Teoria, Gdańsk.
 • Starzyńska W., 2010, Zamówienia publiczne a kierunki działalności wytwórczej i roz-wój innowacyjności [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicz-nych. Polska na tle Unii Europejskiej pod. red. A. Borowicza, M. Królikowskiej- -Olczak, J. Sadowego, W. Starzyńskiej, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Sundej A., 2002, Funkcjonowanie agencji regulacyjnych: delegacja władzy – kontrola proceduralna– zawładnięcie regulacji przez grupy interesu [w:] Klimaty korupcji pod red. A. Kodera i A. Sadowskiego, Centrum Adama Smitha i Wydawnictwo Na-ukowe Semmler, Warszawa.
 • Szostak R., 2009, Kryteria oceny ofert przetargowych, Zeszyty Naukowe UEK, nr 809.
 • Wieloński M., 2013, Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Wojtyna A., 1990, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i prakty-ka, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56fbc04e-cc77-4cc8-9c90-af466af76253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.