PL EN


2016 | 10 | 1 | 135-149
Article title

Reinterpretacja dogmatu trynitarnego w świetle zasad współczesnych teorii literatury

Content
Title variants
EN
Reinterpretation of the trinitarian dogma in the light of the rules of contemporary literary theories
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Możliwość adaptacji niektórych teorii literatury w dogmatyce na obszarze trynitologii nie dotyczy zastosowania owych strategii względem sformułowań dogmatycznych, lecz względem samej rzeczywistości objawionej. Dochodzi tutaj zatem do przeniesienia mechanizmów interpretacyjnych z płaszczyzny logicznej na ontologiczną. Przeniesienie takie z jednej strony domaga się gruntownej analizy stwierdzającej jego zasadność. Z drugiej strony natomiast samo zastosowanie, uprawomocnione między innymi faktem paradygmatyczności zasad ontologicznych względem logicznych, pozwala nie tylko na dokonanie reinterpretacji samej treści dogmatu w jego istocie, lecz także na redefi nicję lub doprecyzowanie ontologii trynitarnej w kontekście fi lozofi i postmodernistycznej.
EN
The possibility to adapt some theories of literature to the dogmatic theology in the area of trinitology does not mean the application of these strategies to the dogmatic formulas, but to the revealed Reality as such. Thus, it includes a transference of the interpretative mechanisms from the logical fi eld to the ontological one. Such a transference implies a scrupulous analyse tending to prove its legitimacy. On the other hand, this application,
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
135-149
Physical description
Contributors
 • dr teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach, jancist@gmail.com.
References
 • Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1960.
 • Badion A., Il concetto di modello, Milano 1972.
 • Balthasar H. U. von, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, tłum.
 • E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2008.
 • Burzyńska A., Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, gender, dyskursy mniejszości i co dalej?, „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1, s. 65–86.
 • Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009.
 • Clément O., Źródła. Początki mistyki chrześcijańskiej, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2013.
 • Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańskm2010.
 • Culler J., Teoria literatury, tłum. M. Massej, Warszawa 1998.
 • Dąbrowska-Partyka M., Literatura jako metajęzyk kultury, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2005, t. 40, s. 287–296.
 • Derrida J., Różnia (difference), tłum. J. Skoczylas. w: Drogi współczesnej fi lozofi i, red.
 • M. Siemek, Warszawa 1978, s. 374–411.
 • Derrida J., Pozycje, „Colloquia Communia” 36 (1988), nr 1–3, s. 287–304.
 • Gesché A., Człowiek, tłum. A. Kuryś, Poznań 2005.
 • Heller M., Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Kraków 2014.
 • Hesse M. B., Modelli e analogie nella scienza, Milano 1980.
 • Hemmerle K., Tezy ontologii trynitarnej, tłum. L. Skolik, Kielce 2003.
 • Jeanrond W. G., Hermeneutyka teologiczna, tłum. M. Borowska, Kraków 1999.
 • Johnson B., The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading, Baltimore 1980.
 • Kwiatkowski B. D., Fragmentaryzacja nadziei w kulturze ponowoczesnej, „Teologia w Polsce” 4 (2010), nr 1, s. 97–107.
 • Kostkiewiczowa T., Historia literatury w przebudowie, „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2, s. 22–43.
 • Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, red. A. Benoit-Dusausoy, G. Fontaine, tłum. M. Kurek, Gdańsk 2009.
 • Markowski M. P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.
 • Pareyson L., Estetyka. Teoria formatywności, tłum. K. Kasia, Kraków 2009.
 • Popper K. R., Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, Warszawa 2002.
 • Sesboüé B., Misterium Trójcy: refl eksja spekulatywna i opracowanie języka „fi loque”.
 • Relacje trynitarne (począwszy od IV wieku), w: Historia dogmatów, t. 1: Bóg zbawienia, red. B. Sesboüé, tłum. P. Rak, Kraków 1999, s. 251–300.
 • Smuniewski C., Wspólnota łaski. Charytologiczno-trynitarna eklezjogeneza, Kraków 2013.
 • Sobór Laterański IV, Konstytucje, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2, tłum. A. Baron, Kraków 2003, s. 221–315.
 • Ulicka D., O funkcji poznawczej „literatury” i „wiedzy o literaturze” (tezy do przyszłej
 • antropologii literaturoznawstwa), „Teksty Drugie” 2005, nr 5, s. 26–40.
 • Woźniak R. J., Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań 2012.
 • Vagaggini C., Teologia. Pluralizm teologiczny, tłum. J. Partyka, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56fbd3e1-213b-4a71-8ed1-d9c4ca1d5f63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.