PL EN


2014 | 3 | 59- 66
Article title

Konsekwencje przemian rynku pracy w małych miastach województwa śląskiego na przykładzie Imielina i Szczekocin

Content
Title variants
EN
The consequences of changes in the labour market in small towns in the Silesian Voivodeship on examples of Imielin and Szczekociny
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja konsekwencji społeczno-ekonomicznych przemian zachodzących na rynkach pracy, w wybranych małych miastach województwa śląskiego. Porównywane miasta Imielin i Szczekociny reprezentują tak pozytywne, jak i negatywne przykłady przekształceń na rynku pracy. Prześledzono zmianę liczby miejsc pracy w obu ośrodkach, a także wpływ tych procesów na podstawy dochodowe samorządu terytorialnego oraz poziom aktywności gospodarczej. Artykuł prezentuje również konsekwencje społeczno-demograficzne, wyrażone zmianą salda migracji izniekształceniami w strukturze wieku i płci mieszkańców. Podjęto również próbę identyfikacji tych efektów na lokalnym rynku nieruchomości. Określono przyczyny różnic zachodzących procesów w obu miastach oraz potencjalne dalsze kierunki zmian.
EN
The aim of the article is to identify consequences of socioeconomic transformation of labour market in two selected small towns in the Silesian Voivodeship. In the analysed towns, Imielin and Szczekociny, positive and negative xamples of transformations can be observed. Changes in the number of work places in both towns and the impact of these processes on the basis of local income and the level of economic activity were taken into account. The article also presents socio-demographic changes according to migration, age and gender structure of the population. In the analysed small towns the relationship between the real estate market and the local labour market were noted. The reasons of differences in the processes occurring in both towns and potential future directions of changes were presented.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
59- 66
Physical description
Dates
published
2014-09
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej
 • Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej
References
 • Barczak A.S., Tausz K. (red.), 2004, Śląski rynek pracy, Wydawnictwo GIG, PWE, Katowice-Warszawa.
 • Broszkiewicz R., 1997, Podstawy gospodarki miejskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2012, Procesy urbanizacji, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013a, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Sosnowiec.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013b, Rynek pracy w podregionie bielskim, Sosnowiec.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013c, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, Sosnowiec.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013d, Rynek pracy w podregionie rybnickim, Sosnowiec.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Korcelli P., 1995, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, Zeszyty Naukowe IGiPZ PAN, nr 41.
 • Kotlorz D. (red.), 2006, Śląski rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, GWSH, Katowice.
 • Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., 2005, Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji katowickiej, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 361-370.
 • Runge J., 1991, Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Prace Naukowe UŚ, nr 1198, Katowice.
 • Runge J., 1996, Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego, Prace Naukowe UŚ, nr 1592, Katowice.
 • Runge J., 2010, Rynek pracy województwa śląskiego, [w:] Runge J., Żurek I.(red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008, Wydawnictwo Urzędu Statystycznego, Katowice, s. 110-165.
 • Runge J., 2011, Społeczno‐gospodarcze oraz przestrzenne przejawy suburbanizacji w województwie śląskim, [w:] Słodczyk J. (red.), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Studia Miejskie, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 55‐65.
 • Siejkowska A., 2010, Zabudowa mieszkaniowa i użytkowanie ziemi w regionie miejskim Łodzi, [w:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., Siejkowska A., Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec.
 • Słodczyk J. (red.), 2011, Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • www.agrofirmaszczekociny.pl, data dostępu 14.10.2013.
 • www.galmet.czest.pl, data dostępu 14.10.2013.
 • www.gratka.pl, data dostępu 02.11.2013.
 • www.kopalniaimielin.pl, data dostępu 14.10.2013.
 • www.stat.gov.pl, data dostępu 14.10.2013.
 • www.wentech.eu, data dostępu 14.10.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57099b07-5bb1-435b-b7f5-ce8cbda782ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.