PL EN


2013 | 5 | 9 | 167-193
Article title

Zwalczanie zmów cenowych jako zagrożenia ekonomicznych interesów RP – próba oceny skuteczności unormowań prawnych

Content
Title variants
EN
Price fixing as a threat to the economical interest of Poland – attempt to assess the effectiveness of law regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka zmów cenowych jako zjawiska godzącego w podstawy ekonomiczne RP. Wstępnie zdiagnozowano tu skalę zagrożenia oraz skutki finansowe, jakie wynikają z wystąpienia tego typu zjawisk. Dokonując analizy unormowań prawnych, oparto się na decyzjach merytorycznych prokuratury dotyczących oceny, czy określone porozumienie wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 305 § 1 kk. Pozwoliło to na skonfrontowanie zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas zlecania zamówienia publicznego, z zakresem rzeczywistego oddziaływania wskazanej normy karnoprawnej. Dzięki nawiązaniu do konkretnych stanów faktycznych, które były przedmiotem postępowań przygotowawczych, udało się również przybliżyć karnoprawne możliwości dowodowe organów ścigania w odniesieniu do wskazanego zjawiska, w tym także określenie środków dowodowych, które mogą być przydatne. Wskazano również na wykładnię elementów, których interpretacja wywołała rozbieżności w praktyce, z tym skutkiem, że w analogicznych stanach faktycznych zapadały rozbieżne rozstrzygnięcia. Artykuł może zatem służyć jako wstęp do dyskusji nad oceną skuteczności unormowań prawnych odnoszących się do opisywanego zjawiska.
EN
This article deals with price fixing issues seen as a threat to the economical interest of Poland. Initial scale of this threat and financial effects observed after such incidents has been diagnosed in this article. Analyses of law regulations have been based on Prosecutor’s Office decisions on the said issue if specific agreement meets the statutory definition of a crime under Art. 305 § 1 penalty code. This method allowed confronting threats that may occur during the process of commissioning public order with range of the authentic impact of penal and legal laws. Thanks to using references to concrete and actual cases that were a subject of preparatory proceedings, the author managed to bring closer to law enforcement penal and legal opportunities in the evidence gathering in relation to the described phenomenon, i.a. describing evidence that could be useful. This article also presents interpretations of elements that were a matter of divergence in practice to that point that comparable cases ended with divergent settlements. Therefore, this article may be used as an introduction to further discussion on the assessment of effectiveness of law regulations in the described area
Keywords
Year
Volume
5
Issue
9
Pages
167-193
Physical description
Contributors
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5713f604-d66e-45f8-81e2-1a68cb18f914
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.