PL EN


2019 | 10 | 3 | 68-73
Article title

Zasady finansowania placówek oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa

Content
Title variants
EN
The Rules of Financing Educational Institutions in the View of Current Regulations
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule na podstawie analizy aktów prawnych i przeglądu literatury przedstawiono rozwiązania legislacyjne w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W dalszej części publikacji omówiono funkcjonowanie systemu finansowania zadań oświatowych, akcentując rolę części oświatowej subwencji ogólnej i prezentując mechanizm jej podziału w świetle aktualnych regulacji prawnych. Opracowanie zamyka podsumowanie.
EN
This article discusses the legislative solutions regarding the setting up and running of educational institutions by local government units in Poland, based on the analysis of legal acts and available literature. The further part of the publication concerns the operation of the system of financing educational tasks, with the emphasis on the role of the educational part of the general subsidy, as well as presents the mechanism of the subsidy’s division in the light of current legal regulations. The publication concludes with the summary of key points.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
68-73
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-7880-8144, doktor inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Polska
References
 • GUS (2018). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017. Warszawa.
 • Herbst, M., Herczyński, J., Levitas, A. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Warszawa: Scholar.
 • Pięta-Szawara, A. (2017). System finansowania oświaty niepublicznej w Polsce. Edukacja – Technika – Informatyka, 4(22), 36–42. DOI: 10.15584/eti.2017.4.3.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.12.2007 w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z 2008 r. Dz.U. 2007, nr 247, poz. 1825.
 • Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z 17.05.1990 o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1990, nr 34, poz. 198.
 • Ustawa z 14.12.1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991–1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. Dz.U. 1990, nr 89, poz. 518.
 • Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
 • Ustawa z 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2000. Dz.U. 1998, nr 150, poz. 983.
 • Ustawa z 8.01.1999 przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Dz.U. 1999, nr 12, poz. 96.
 • Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa z 14.12.2016 – Prawo oświatowe. Dz.U. 2018, poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz Dz.U. 2019, poz. 534, 730 i 761.
 • Ustawa z 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Dz.U. 2017, poz. 2203.
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18.12.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5717b87b-04ac-4316-9cf1-6382de4aa6c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.