PL EN


Journal
2014 | 26 | 71-93
Article title

Popaschalne świadectwo Parakleta o sądzie Boga nad „światem” w ujęciu J 16,8-11

Authors
Content
Title variants
EN
The Post-Passover Witness of the Paraclete on God’s Judgment upon the “World” according to John 16:8-11
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Holy Spirit plays an important role in the theology of the fourth Evangelist. During the Last Super, and therefore right before his death, Jesus from Nazareth not only foretold the coming of the Holy Spirit, but also designated the nature of his mission. The Paraclete, as Jesus calls him, will “testify about” Jesus (John 15:26) and “will demonstrate to the world what sin, righteousness and judgment are about” (John 16:8). Many scholars, while interpreting these words, point to the juridical function of the Paraclete. Accordingly, the Paraclete would pass right judgment on the world in view of the sin of unbelief. However, a detailed exegetical analysis, taking into account the various narrative techniques employed by the author of the fourth Gospel, among them the technique of misunderstanding, allows for a different interpretation of Jesus’ words. Accusations against Jesus are very frequent in the fourth Gospel. The “world” calls him a “sinner” (8:46) and “one who blasphemes” (10:36). In the context of such charges, the passing of judgment on Jesus, as well as his crucifixion and death, were understood as a revelation of God’s justice in regard to Jesus. The Paraclete’s mission will consist in revealing to the “world” and to the disciples the meaning of these events in a reversed perspective. John describes his task by the u se of the technique of irony. The Paraclete will reveal as true that Jesus indeed accepted death as a “sinner”, but in the sense of expiatory sacrifice antitype. For that reason, the justice of God has been realized not “in regard” to Jesus, but “in Jesus.” As a result, the “world’s” judgment on Jesus has, in fact, initiated God’s judgment on the “world” and its ruler. The Paraclete is to give a testimony about the victory of life over death in Jesus Christ, and thus to lead the “world” to faith, and the disciples to the fullness of faith.
Keywords
Journal
Year
Volume
26
Pages
71-93
Physical description
References
 • Bednarz M., Pisma św. Jana (Academica 18; Tarnów 2004)
 • Bennema C. , The Power of Saving Wisdom. An Investigation of Spirit and Wisdom in Relation to the Soteriology of the Fourth Gospel (WUNT 148; Tübingen 2002)
 • Beutler J., Das Johannesevangelium. Kommentar (Freiburg – Basel – Wien 2013)
 • Beutler J., L’Ebraismo e gli Ebrei nel Vangelo di Giovanni (SubBi 29; Roma 2006)
 • Brodie T.L., The Gospel According to John. A Literary and Theological Commentary (New York – Oxford 1993)
 • Brown R.E., Introductión al Nuevo Testamento. Cuestiones preliminares, evangelios y obras conexas (BCBO 7; Madrid 2002)
 • Bruce F.F., The Gospel and Epistles of John (Michigan 1994)
 • Bultmann R. Das Evangelium des Johannes (KEK 2; Göttingen 1986)
 • Cantalamessa Raniero, Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator” (Warszawa 2009)
 • Dalbesio A., Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim (MT 29; Kraków 2001)
 • Dettwiler A., Die Gegenwart des Erhöhten. Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden (Joh 13,31 – 16,33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture-Characters [FRLANT 169; Göttingen 1995]
 • Grayston G., „A Problem of Translation. The Meaning of «parakaleō», «paraklēsis» in the New Testament”, ScrB 11 (1980) 27-31
 • Grayston K., „The Meaning of «Paraklētos»”, JSNT 13 (1981) 67-82
 • Haenchen E., John 2. A Commentary on the Gospel of John – Chapters 7-21 (Hermeneia; Philadelphia 1984)
 • Holloway P.J., „Left Behind: Jesus’ Consolation of His Disciples in John 13,31 – 17,26”, ZNTW 96 (2005) 29.
 • Isaacs M.E. , The Concept of Spirit. A Study of Pneuma in Hellenistic Judaism and its Bearing on the New Testament (London 1976)
 • Jankowski Augustyn, Duch Święty w Nowym Testamencie (Kraków 1998)
 • Kot Piotr, Targumy a Pierwszy List św. Jana. Literacko-teologiczne związki tradycji targumicznej o Kainie i Ablu (TNRdz 4,1-17) z Pierwszym Listem św. Jana (RSB 38; Warszawa 2010)
 • Kotecki D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana (RSP 26; Warszawa 2006)
 • Kręcidło Janusz, Duch Święty i Jezus w Ewangelii świętego Jana. Funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze czwartej Ewangelii (SBP 2; Częstochowa 2006)
 • Kręcidło Janusz, Nowe życie uczniów Jezusa. J 21 jako owoc eklezjologicznej relektury J 1-20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia (RSB 33; Warszawa 2009)
 • Kudasiewicz J., „Paraklet a grzech świata (J 16,7-11)”, RT 1 (1993) 114.
 • Mędala Stanisław, Ewangelia według świętego Jana: rozdziały 1-12. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB IV/1; Częstochowa 2010)
 • Mędala Stanisław, Ewangelia według świętego Jana: rozdziały 13-21. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB NT IV/2; Częstochowa 2010)
 • Mickiewicz F., Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana (Ząbki 2003)
 • Milgrom J., Leviticus 1-16. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 3; New York 1991)
 • Moloney F. J., The Gospel of John (SPS 4; Collegeville MN 1998)
 • Morris Leon, The Gospel According to John (NICNT; Grand Rapids MI 1995)
 • Moule C.F.D., „The Holy Spirit in the Scriptures”, ChQ 3 (1971) 127
 • Ordon H., „Dawca Ducha Bożego w Nowym Testamencie”, RT 1 (1996) 133
 • Podeszwa Paweł, Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia hē martyria Iēsou w Apokalipsie św. Jana (UAM SiM 142; Poznań 2011)
 • Schnackenburg R., Das Johannesevangelium. Kommentar zu Kapitel 13-21 (HTKNT IV/3; Freiburg – Basel – Wien 1975)
 • Schnelle Udo, Das Evangelium nach Johannes (ThHK 4; Leipzig 1998)
 • Shelfer L., „The Legal Precision of the Term «paraklētos»”, JSNT 32.2 (2009) 132
 • Stolle V., „Jesus Christus, der göttliche Exeget (Joh 1,18). Zur theologischen Standortbestimmung Neutestamentlicher Exegese”, ZNW 97 [2006] 72-79
 • Thyen H., Das Johannesevangelium (HNT 6; Tübingen 2005)
 • Tronina Antoni, Komentarz do Księgi Kapłańskiej. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB ST III; Częstochowa 2006)
 • Walde A., Pokorny J., Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen (Berlin 1927)
 • Witczyk Henryk, „Zmartwychwstały Jezus – królowanie Boga otwarte dla uczniów i świata (J 20,19-23)”, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka (J. Kudasiewicz – H. Witczyk) (Biblioteka Verbum Vitae 2; Kielce 2011) 426
 • Witczyk Henryk, Kościół Syna Bożego (Biblioteka Verbum Vitae 3; Kielce 2012)
 • Witczyk Henryk, Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i nowego Przymierza (Lublin 2003)
 • Wróbel Mirosław Stanisław, Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu (Lublin 2005)
 • Wróbel Mirosław Stanisław, Studia z Ewangelii Janowej (Tarnów 2009)
 • Zohar N., „Repetance and Purification: The Significance and Semantics of H†’t in the Pentateuch”, JBL 107 (1988) 609-618
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57188b99-365c-42f0-8b8b-5a8f7cb97341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.