Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 151-164

Article title

O głoszeniu Ewangelii i marketingu narracyjnym

Authors

Content

Title variants

The proclamation of the Gospel and narrative marketing
DE
Die Verkündigung des Evangeliums und narrative Marketing

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii. Winien w tym celu użyć wszystkich dostępnych mu środków, aby dotrzeć do każdego człowieka z orędziem o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Dlatego może wykorzystać dzisiejszy marketing komunikacyjny, w którym nie tylko podkreśla się znaczenie treści orędzia, ale także rolę formy jego przekazu. Aby móc ludziom przekazywać Ewangelię na współczesnym „areopagu”, można posłużyć się zasadami marketingu narracyjnego. Odwołuje się on do ludzkiej zdolności wykorzystania opowiadań do kształtowania tożsamości osobowej i ustanawiania relacji z innymi. Teoria marketingu narracyjnego głosi, że opowiadane historie uczą postrzegać rzeczywistość i poruszają siłę wyobraźni. Pozwalają one na zasugerowanie w sposób niedyrektywny określonego rozwiązania oraz zmniejszają u odbiorców komunikatów opór wobec dokonania jakichś zmian. Opowiadania ułatwiają ludziom zapamiętanie określonych treści. Wywierają one wpływ na słuchaczy, pomagając im czegoś doświadczyć i skłaniając do podjęcia decyzji etycznych w duchu Ewangelii. Narracyjne głoszenie dobrej nowiny nie jest jedną z wielu opcji dla Kościoła, lecz zadaniem, które wypływa z historycznego charakteru objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, Jego Synu.
EN
The Church is called to proclaim the Gospel. She should do it with all the means and methods that guarantee to transmit to all people the message of salvation in Jesus Christ. In this purpose, she can use today's marketing communications, which not only emphasizes the role of the contents of the message but also highlights the style of its transfer. In order to preach the Gospel to people on the contemporary "Areopagus", the Church can put into practice the rules of narrative marketing. It refers to the human ability to redefine itself through the narrative and to establish relationships with others using stories. In the theory of the narrative marketing, stories teach the listeners to see the reality and stimulate the human imagination. They are able to suggest a particular solution in an indirective mode and they reduce the resistance against any change in the life of the communication recipients. Stories help people to anchor something in the memory for a long term. They influence the listeners when they move their emotions and allow them to make ethical decisions according to the Gospel. The narrative preaching of the good news isn’t one of the many options for the Church, but a task that grows out of the historic character of the revelation of God in Jesus Christ, his Son.
DE
Die Kirche ist berufen das Evangelium zu verkünden, indem sie Methoden und Mittel verwendet, die garantieren, mit der Botschaft vom Heil in Jesus Christus alle Menschen zu erreichen. Dazu kann sie sich das heutige Kommunikationsmarketing zunutze machen, das nicht nur die Rolle des Inhalts der Botschaft betont, sondern auch ihre Vermittlungsart hervorhebt. Die Regeln des narrativen Marketings können der Kirche helfen, den Menschen auf dem gegenwärtigen „Areopag“ das Evangelium zu verkünden. Das narrative Marketing bezieht sich auf die menschliche Fähigkeit, sich durch die Erzählung zu definieren und mit anderen Personen Beziehungen zu stiften. Geschichten regen die menschliche Vorstellungskraft an und lehren die Wirklichkeit neu zu sehen. Sie lassen eine bestimmte Lösung indirekt suggerieren und erlauben den Widerstand gegen irgendeine Veränderung bei den Empfängern des Kommunikates zu vermindern. Erzählungen erleichtern im Gedächtnis etwas auf Dauer zu verankern. Sie wirken sich auf die Hörer aus, indem sie sie etwas erfahren lassen und zu ethischen Entscheidungen im Geiste des Evangeliums bewegen. Die frohe Botschaft narrativ in der Welt zu verkünden scheint keine der vielen Optionen für die Kirche zu sein, sondern eine Aufgabe, die aus dem historischen Charakter der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, seinem Sohn, herauswächst.

Year

Issue

49

Pages

151-164

Physical description

Contributors

  • Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-571d2687-349b-48c4-8847-874d17e3ef15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.