PL EN


2018 | 8(2) | 263-277
Article title

ANTI-CRISIS STATE INTERVENTION AND CREATED IN MEDIA IMAGES OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Content
Title variants
PL
ANTYKRYZYSOWY INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY A KREOWANY W MEDIACH OBRAZ ŹRÓDEŁ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The global financial crisis in 2008 was the reason for increasing the scale of inter-ventionist economic policies in developed countries. The main instrument of this policy was the significant development of a mild monetary policy and interventionist measures aimed at forcing the restructuring processes of heavily indebted enterprises and stopping the decline in lending by commercial banks. As part of the pro-development activities of the state intervention, the Federal Reserve Bank applied a mild monetary policy of low interest rates and a program for activating lending and maintaining liquidity in the fi-nancial system by financing the purchase from commercial banks of the most endangered assets. A few years later, the European Central Bank applied the same activities of acti-vation monetary policy. The functioning of the financial system will not be fully corrected as long as there will be a message in the media encouraging the banks that the global financial crisis is primarily attributable to the Federal Reserve Bank in the USA. In many para-documentary films, which, as a para-scientific explanation and education of citi-zens, promote the philosophy of combining deregulation of financial markets with the development of a free market, and attempts to regulate markets are trying to implement the principles of real socialism, a system quite different from that considered an ultrama-rine US economy.
PL
Globalny kryzys finansowy w 2008 roku był powodem zwiększenia skali zastosowania interwencjonistycznej polityki gospodarczej w krajach rozwiniętych. Głównym instru-mentem tej polityki było znaczące rozwinięcie łagodnej polityki monetarnej oraz działań interwencjonistycznych, których celem było wymuszenie procesów restrukturyzacyjnych silnie zadłużonych przedsiębiorstw oraz zatrzymanie spadku akcji kredytowej banków ko-mercyjnych. W ramach prorozwojowych działań interwencjonizmu państwowego Bank Rezerw Federalnych stosował łagodną politykę monetarną niskich stóp procentowych oraz program aktywizowania akcji kredytowej i utrzymania płynności w systemie finan-sowym poprzez finansowanie skupu od banków komercyjnych najbardziej zagrożonych aktywów. Kilka lat później analogiczne działania aktywizacyjnej polityki monetarnej za-stosował Europejski Bank Centralny. Funkcjonowanie systemu finansowego nie zostanie w pełni poprawione dopóki będzie kreowany w mediach sprzyjający bankom przekaz, że za globalny kryzys finansowy odpowiada przede wszystkim Bank Rezerw Federalnych w USA. W wielu filmach paradokumentalnych, które pełniąc funkcję paranaukowego wyja-śniania i edukowania obywateli propagują filozofię łączenia deregulacji rynków finanso-wych z rozwijaniem wolnego rynku a próby uregulowania rynków próbuje się wiązać z implementacją zasad realnego socjalizmu, czyli systemu zupełnie odmiennego względem uznawanej za ultrarynkową gospodarkę USA.
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • 1. Armijo L. E. ed. (2001). Financial Globalization and Democracy in Emerging Markets, International Political Economy Series, Palgrave Macmillan Publishers Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2001.
 • 2. Białas M., Mazur Z. (2013). Bankowość wczoraj i dziś, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 3. Bliss R. R., Kaufman G. G., ed. (2010), Financial Institutions and Markets. The Financial Crisis: An Early Retrospective, Palgrave Macmillan Publishers Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2010.
 • 4. Bonner W., Wiggin A. (2006). Empire of Debt. The Rise of an Epic Financial Cri-sis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2006.
 • 5. Bonner W., Wiggin A. (2009). The New Empire of Debt. The Rise and Fall of an Epic Financial Bubble, second edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009.
 • 6. Chisholm A. M. (2013). Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finanso-wych, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 7. Coraz lepsze dane z USA w cieniu klifu (2012), w: Portal finansowy „eGospo-darka”, 21.12.2012, (www.egospodarka.pl)
 • 8. Dahl M. (2015.a). Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, War-szawa.
 • 9. Dahl M. (2015.b). Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2.
 • 10. Dahl M. (2017). Niemiecka wizja roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodo-wej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, nr 4.
 • 11. Davies H., Greek D. (2010). Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Se-ria Wyzwania globalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 12. De Haan J., Oosterloo S., Schoenmaker D. (2009). European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2009.
 • 13. Dmowski A., Prokopowicz D. (2010). Rynki finansowe, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • 14. Dmowski A., Prokopowicz D., Sarnowski J. (2008). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • 15. Domańska-Szaruga B. (2014). Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and man-agement practices, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • 16. Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D. (2015). Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe (w:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humani-stycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce 2015, s. 37-48.
 • 17. Gross Demestic Product w USA (w:) online financial portal "Bankier.pl", 4.8.2018, (https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/pkb-usa).
 • 18. Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2015.a). Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Po-land (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", nr 2 (2) 2015, s. 203-216.
 • 19. Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2015.b). Importance and implementation of improvement process of prudential instruments in commercial banks on the back-ground of anti-crisis socio-economic policy in Poland (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2015, nr 4(8) 2015, s. 149-161.
 • 20. Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016.a). Antykryzysowa aktywna polityka mo-netarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki (w:) "Studia Administracji i Bezpieczeń-stwa. Public Administration and Security Studies", nr 1 (2016), Wydawnictwo Na-ukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 87-98.
 • 21. Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016.b). Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the Euro-pean Union standards (w:) Globalization, the State and the Individual, “Interna-tional Scientific Journal”, University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 1(9) 2016, s. 63-75.
 • 22. Hryckiewicz-Gontarczyk A. (2014). Anatomia kryzysów bankowych, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • 23. Iwonicz-Drozdowska M., Jaworski W. L., Szelągowska A., Zawadzka Z. red. (2013). Bankowość, instytucje, operacje, zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • 24. Kalinowski M., Pronobis M. (2015). Rynki finansowe a gospodarka realna. Ak-tualne wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 25. Koleśnik J. (2012). Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, War-szawa: Wydawnictwo Difin.
 • 26. Millet D., Touissant E. (2012). Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Seria Biblio-teka Le Monde Diplomatique, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Prasa.
 • 27. Płókarz R. (2013). Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, War-szawa: Wydawnictwo PWN.
 • 28. Pietrzak M. (2012). Seria dobrych danych z USA, w: Portal finansowy „eGospo-darka”, 28.12.2012, (www.egospodarka.pl).
 • 29. Prokopowicz D. (2003). Regulacje Komitetu Bazylejskiego a modyfikacje syste-mów zarządzania ryzykiem kredytowym (w:) Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWS-BiA. „Wiek XXI. The 21st Century”, Nr 3 (9) 2003, Prywatna Wyższa Szkoła Bu-sinessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2003, s. 95-114.
 • 30. Prokopowicz D. (2008). Wzrost znaczenia zintegrowanego zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym (w:) Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Rok XIII. Nr 1 (28)/2008, s. 87-102
 • 31. Prokopowicz D. (2010). Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na ko-niunkturę polskiej gospodarki (w:) Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, (Ekonomia). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer. Warszawa, Nr 4 (61) 2010, s. 145-161.
 • 32. Prokopowicz D. (2015.a), Improving managing the credit risk in conditions slow-ing economic growth (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", ZN, nr 1 (1) 2015, Świnoujście 2015, s. 17-29.
 • 33. Prokopowicz D. (2015.b). Korelacja procesów doskonalenia instrumentów ostroż-nościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodar-czej w Polsce (w:) "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. Vistula Scientific Quar-terly", Akademia Finansów i Biznesu Vistula, nr 3 (45)/2015, lipiec - wrzesień 2015, s. 35-50.
 • 34. Prokopowicz D. (2016). Social and economic determinants of the processes of economic globalization that shape the development of the banking system in Po-land (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 2(10) 2016, s. 19-32.
 • 35. Sale of new homes in the USA (w:) online financial portal "Bankier.pl", 4.8.2018, (https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/sprzedaz-nowych-domow-usa).
 • 36. Sarnowski J., Prokopowicz D. (2015). Zastosowanie innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce (w:) M. Sitek, T. Graca (red.), "Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji", wydanie pokonferen-cyjne, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2015, s. 135-156.
 • 37. Szybowski D., Prokopowicz D., Gwoździewicz S. (2016). Activating intervention-ist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", International Institute of Innovations "Science-Education-Busi-ness" in Warsaw, ZN, nr 2 (4) 2016, s. 138-146.
 • 38. Szymański D. (2018). W USA bezrobocie jest najniższe od 18 lat (w:) portal inter-netowy Business Insider, 1.06.2018 r. (https://businessinsider.com.pl/twoje-pienia-dze/praca/bezrobocie-w-usa-maj-2018-r/p40mkst).
 • 39. U.S. Bureau of Labor Statistics, last updated 25 July 2018, (www.google.pl/pub-licdata/explore?ds=z1ebjpgk2654c1_&met_y=unemploy-ment_rate&hl=en&dl=en).
 • 40. Wereda W., Prokopowicz D. (2017). Economic and financial situation of house-holds in Poland – analysis and diagnosis, (w:) "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Zeszyty Naukowe SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2017, nr 18/2017, s. 240-258.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5721fb60-533f-475a-95d5-ca6c925b9f87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.