PL EN


2016 | 1(43) | 95-101
Article title

Wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w Republice Czeskiej w perspektywie programowania 2014–2020

Authors
Title variants
EN
Implementation of the European Union Cohesion Policy in the Czech Republic in the Programming Period 2014–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na tle państw Wielkiej akcesji Republika Czeska odznaczała się wyższym poziomem dochodów i rozwoju, w szczególności w regionie stołecznym. W pierwszym i skróconym okresie programowania jej udział w budżecie funduszy strukturalnych wynosił zaledwie 0,72%. Stąd uproszczony i scentralizowany system wdrażania unijnej polityki regionalnej. W wyniku reformy polityki spójności na lata 2007–2013 Czechy stały się jednym z największych jej beneficjentów, co skutkowało istotnymi zmianami i decentralizacją w systemie programowania i zarządzania pomocą strukturalną. Z uwagi na uczestnictwo we wszystkich priorytetowych celach polityki spójności system ten jest stosunkowo skomplikowany. Przyjęcie zbyt wielu programów napotkało na trudności (m.in. prawne, administracyjne, kadrowe, jakości projektów), które pogłębiały niekorzystne warunki wynikające z kryzysu gospodarczego i niestabilności politycznej. W latach 2014–2020 alokacja dla Czech na realizację celów polityki spójności uległa zmniejszeniu do niespełna 22 mld euro (co daje około 6% w jej budżecie). Republika Czeska przygotowała łącznie 21 programów operacyjnych, w tym OP Rybołówstwa i Program Rozwoju Wsi. W miejsce 7 programów regionalnych przyjęto jeden zintegrowany program (ZPORR), który jest zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zdefiniowane programy i system ich wdrażania cechuje centralizacja oraz koncentracja na celach tematycznych i inwestycyjnych.
EN
The Czech Republic was characterized by higher levels of income and development compared to other countries of Great accession, in particular to the capital region. In the first and shorter programming period its share of the budget of structural funds amounted to only 0,72%. Hence simplified and centralized implementation of the EU regional policy. As a result of the reform of cohesion policy for 2007–2013, the Czech Republic has become one of the largest of its beneficiaries, which resulted in significant changes and decentralization of the programming system and management of structural assistance. Due to the participation in all priority objectives of cohesion policy, this system is relatively complicated. The implementation of many operational programs encountered difficulties (including legal, administrative, personnel issues and problems with the quality of projects), which aggravated unfavourable conditions resulting from the economic crisis and political instability. In 2014–2020, the allocation for the CR to implement the objectives of cohesion policy decreased to nearly 22 billion euros (which gives about 6% of its budget). The Czech Republic has prepared 21 operational programs, including the Fisheries and Rural Development Operational Programme. In place of 7 regional one integrated program was adopted, which is managed by the Ministry of Regional Development. Defined programs and their implementation system are characterized by centralization and focus on thematic and investment objectives.
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Blažek J. (2004): Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym. „Studia Regionalne i Lokalne” (2), s. 41–45.
  • Illner M. (2001): Czech Regions Facing European Integration. [w:] G. Gorzelak, E. Ehlrich, L. Faltan i M. Illner (red.): Central Europe in Transition. Towards EU Membership, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Klimowicz M. (2010): Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa, CeDeWu.
  • Siwek T. (2010): Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej. „Przegląd Geograficzny”, nr 82 (4), s. 531–548.
  • Smętkowski M. (2013): Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Szafran J. (2011): Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce spójności Unii Europejskiej — porównanie Polski, Czech i Węgier. [w:] B. Jóźwik, M. Sagan i T. Stępniewski (red.): Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 9(4), Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Szafran J. (2014): Implementacja polityki spójności UE w Republice Czeskiej — doświadczenia i perspektywy. [w:] A. Piekutowska i E. Rollnik-Sadowska (red.): Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 15(8), Łódź, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-572db76f-a571-44a6-bdcf-fc101bf8d1e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.