PL EN


Journal
2015 | 95 | 1-2 | 31-42
Article title

Słowotwórstwo czy słowotwórstwa? Wielonurtowość polonistycznych badań słowotwórczych w ćwierćwieczu 1989–2014

Title variants
EN
Word formation or word formations? Multidirectionality of Polish word formation research in the 1989–2014 quarter of century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przestawia dorobek polskiego słowotwórstwa w latach 1989–2014. Nadrzędnym kryterium opisu jest charakter materiału językowego poddawanego analizie, dlatego też osobno omówiono dokonania słowotwórstwa synchronicznego i diachronicznego. Dodatkowe kryterium stanowią metody i narzędzia badawcze (słowotwórstwo strukturalistyczne, kognitywne, pragmatyczne, korpusowe). W artykule podkreślone zostały też związki badań derywatologicznych z leksykologicznymi.
EN
The paper presents the heritage of Polish word formation in the period of 1989–2014. The key criterion of description is the character of the linguistic material subjected to analysis. For this reason the achievements of synchronic and diachronic word formation are described separately. An additional criterion is the method and tools used in the research (structural word formation, cognitive word formation, pragmatic word formation). The paper also emphasizes the relations between derivational and lexicological research.
Journal
Year
Volume
95
Issue
1-2
Pages
31-42
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-572f5244-89c9-445c-8e51-699b59582311
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.