PL EN


2018 | 538 | 402-411
Article title

Rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polsce

Content
Title variants
EN
Types of open innovation networks in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje oraz ich empiryczna weryfikacja na polskim rynku. Autorzy zaproponowali klasyfikację rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje, uwzględniając dwa kryteria: liczbę koordynatorów przepływu wiedzy oraz poziom zróżnicowania partnerów. Zderzenie dwóch kryteriów pozwoliło autorom zidentyfikować cztery rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje: sieć monocentryczną homogeniczną, sieć monocentryczną heterogeniczną, sieć policentryczną homogeniczną oraz sieć policentryczną heterogeniczną. Wyniki uzyskane z badań empirycznych (metoda standaryzowanych telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych ze wspomaganiem komputerowym CATI) pozwalają stwierdzić, że dominującym rodzajem sieci tworzącej otwarte innowacje w Polsce była sieć monocentryczna homogeniczna. Zdecydowanie rzadziej występowała sieć policentryczna homogeniczna, a zupełnie sporadycznie sieć monocentryczna heterogeniczna oraz sieć policentryczna heterogeniczna.
EN
The scientific paper aims to present authors’ own classification of types of open innovation networks and their empircial verification on polish market. The authors developed thier own classifiaction of open innovation networks based on the number of coordinators of knowledge flow in the open innovation network and degree of partners diversity engaged in the process of creating open innovations. Combination of those two criterias enabled to identify four types of open innovation networks: monocentric homogeneous network, monocentric heterogeneous netowrk, polycentric homogeneous network as well as polycentric heterogeneous network. The conducted research (computer-assisted telephone interviewing method (CATI)) revealed that the monocentric homogeneous network is prevailing in Poland. Other types of open innovation networks identied by the authors in the study - polycentric homogeneous network, monocentric heterogeneous network and polycentric heterogeneous network are not widely implemented.
References
  • Ahuja G., 2000, Collaborative networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study, Administrative Science Quarterly, vol. 45, no 3, s. 425-455.
  • Bell G., 2005, Clusters, networks, and firm innovativeness, Strategic Management Journal, vol. 26, Issue 3, s. 287-295.
  • Chesbrough H., Bogers M., 2014, Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation, [w:] Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (red.), New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford, s. 3-28.
  • Cruz-González J., López-Sáez P., Navas-López J.E., Delgado-Verde M., 2014, Directions of external knowledge search: investigating their different impact on firm performance in high-technology industries, Journal of Knowledge Management, vol. 18, Issue 5, s. 847-866.
  • Czakon W., 2012, Sieci w zrządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Gassmann O., Enkel E., 2005, Open Innovation Forschung, [w:] Weissenberger-Eib M. (red.), Gestaltung von Innovationssystemen, Cactus Group Verlag, Kassel, s. 289-308.
  • Granovetter M., 1985, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, The American Journal of Sociology, vol. 91, no 3, s. 481-510.
  • Gulati R., 1995, Does Familiarity Breed Trust? The Implications of Repeated Ties for Contractual Choice in Alliances, The Academy of Management Journal, vol. 38, no 1, s. 85-112.
  • Gulati R., Gargiulo M., 1999, Where Do Interorganizational Networks Come From?, American Journal of Sociology, vol. 104, no 5, s. 1439-1493.
  • Lamparska K., 2016, Innowacje otwarte a struktura sieciowa – ujęcie teoretyczne, [w:] Żuber R. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa.
  • Lewandowska M.S., 2018, Koncepcja otwartych innowacji. Perspektywa polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Lewis T.G., 2009, Network Science – Theory and Application, Wiley, New Jersey.
  • Mielcarek P., 2016, Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422, s. 122-130.
  • Nambisan S., Sawhney M., 2008, The Global Brain: Your Roadmap for Innovating Faster and Smarter in a Networked World, Pearson Education, New Jersey.
  • Newman M.E.J., 2010, Networks: An Introduction, Oxford University Press, Oxford.
  • Pisano G., Verganti R., 2008, Which Kind of Collaboration Is Right for You?, Harvard Business Review, December, s. 78-86.
  • Roszkowska-Menkes M., 2015, Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Scott J., 2000, Social Network Analysis, SAGE Publications, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC.
  • Simard C., West J., 2006, Knowledge Networks and the Geographic Locus of Innovation, [w:] Chesbrough
  • H., Vanhaverbeke W., West J. (red.), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford, s. 220-240.
  • Sopińska A., 2017, Paradygmat otwartych innowacji w polskich realiach, [w:] Bartkowiak R., Matusewicz M. (red.), Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 335-351.
  • Sopińska A., Dziurski P., 2018a, Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Sopińska A., Dziurski P., 2018b, Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (181), s. 147-158.
  • Sopińska A., Mierzejewska W., 2017, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Sopińska A., Tomaszewski A., 2015, Współpraca w sieciach poziomych w świetle badań największych polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, s. 377-393.
  • Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Tomaszewski A., 2014, Network Structures in Polish Enterprises – Management Practices Responding to the Macroeconomic Crisis of 2007-2013, Journal of Management and Finance Sciences, nr 18, s. 49-61.
  • Walker G., Kogut B., Shan W., 1997, Social capital, structural holes and the formation of an industry network, Organization Science, vol. 8, Issue 2, s. 109-125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57300d52-df56-4b8f-8d9e-f5db6216cb45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.