PL EN


2019 | 58 | 290-300
Article title

Wspieranie działań innowacyjnych przez technologię ICT w domach kultury

Authors
Content
Title variants
EN
Supporting innovative activities through ICT in community centers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Domy kultury, jako instytucje publiczne, mają konsumentowi dostarczyć dobra o charakterze niematerialnym. Konsument korzystając z usług domów kultury może się rozwijać i realizować potrzeby intelektualne przez całe życie. Jednak te usługi powinny być dostarczone konsumentowi zgodnie z jego oczekiwaniami. Oczekiwania konsumenta są związane z innowacyjnością w przekazywaniu usług. Konsument korzystając z dóbr materialnych w postaci produktów lub usług przez organizacje biznesowe może stale obserwować podnoszenie jakości oferowanych dóbr. Wynika to ze zmian zachodzących w otoczeniu, np. postęp technologiczny, zmiana upodobań konsumenta, moda. Na podstawie dokonanej analizy ofert domów kultury w Polsce można zauważyć dużą różnicę pomiędzy między organizacjami o charakterze biznesowym a domami kultury. Jedna i druga organizacja oferuje konsumentowi dobra, które mają zaspokoić konsumenta. Jednak w domach kultury nie zauważa się takiej innowacyjności jak w organizacjach biznesowych. W artykule wskazano możliwości wykorzystania technologii ICT w prowadzeniu działalności w domach kultury. Wykorzystanie technologii ICT pozwoli na kreowanie innowacyjności w domach kultury. Aby konsument był zainteresowany ofertą domu kultury musi dostrzegać elementy innowacyjności. Wynika to faktu dostrzegania przez konsumenta zalet wynikających z postępu technologicznego ICT.
EN
As public institutions, community centers have to provide the consumer with goods of a non--material nature. Consumers using the services of community centers can develop and realize intellectual needs throughout their lives. However, these services should be provided to the consumer in accordance with his expectations. Consumer expectations are related to innovation in the transfer of services. Consumers using material goods in the form of products or services from business organizations can constantly observe the improvement of the quality of offered goods. It results from changes taking place in the environment, e.g. technological progress, changes in consumer preferences, fashion. On the basis of the analysis of what is offered by community centers in Poland,one can notice a large difference between business organizations and community centers. Both offer goods that are meant to satisfy the consumer. However, in community centers, such innovativeness as business organizations is not noticed. The paper will indicate the possibilities of using ICT in conducting activities in community centers. The use of ICT will allow for the creation of innovation in such centers. In order for consumers to be interested in the offer of community centers, they must recognize the elements of innovation. It results from the fact that the consumer perceives the advantages resulting from the technological progress of ICT.
Year
Volume
58
Pages
290-300
Physical description
Contributors
References
 • Bakalarski, K. (2014). Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych. Warszawa: Difin.
 • Chomiak-Orsa, I. (2013). Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • DCMS & Creative Industries Task Force (1998). Creative industries 1998, Mapping Dokuments. London: UK Department for Culture, Media and Sport.
 • Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
 • Hensel, P., (2012). Sektor publiczny i metody zarządzania. W: B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacja, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
 • Myślenie lateralne. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie_lateralne (2018.07.18).
 • Nowacki, R. (2010). Zarządzanie – konkurencyjność – innowacyjność. W: R. Nowacki (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przesiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Wacięga, S. (2009). Dlaczego warto inwestować w kulturę? Wyniki unijnych badań. Pobrane z: https://muzeoblog.org/2009/09/23/dlaczego-warto-inwestowac-w-kulture--wyniki-unijnych-badan/index.html (2018.06.18).
 • www1, http://www.nck.pl/ (2018.06.24).
 • Zawadzki, K. (2016). Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania – specyfika – ewolucja. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57372142-bd66-4b2b-af08-0ed40149b590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.