PL EN


2017 | 51 | 407-416
Article title

Wpływ czynników niematerialnych na motywację pracowników w czasie wychodzenia z kryzysu gospodarczego – ujęcie teoretyczne

Content
Title variants
EN
The impact of immaterial factors on employees’ motivation during recovery from economic crisis – a theoretical perspective
RU
Влияние нематериальных факторов на мотивацию работников в период выхода из эконо- мического кризиса – теоретические подходы
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaangażowanie pracowników w sprawy organizacji w czasie kryzysu, a zwłaszcza jego wychodzenia z niego, daje szanse na sprawniejsze przezwyciężenie trudnej sytuacji, w jakiej mogła znaleźć się organizacja. Nie zawsze kryzys gospodarczy prowadzi do upadku organizację czy wiąże się ze zwolnieniem pracowników. Przemyślane i rozsądne postępowanie kierowników względem pracowników może okazać się, że przyniesie lepsze skutki niż zakładano. Docenianie pracy pracowników przez przełożonych, okazywanie im szacunku, zwiększanie zakresu odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz możliwość podejmowania prostych decyzji przez pracowników pozwala czuć się im integralną częścią organizacji. Takie działania przyczyniają się do tego, że pracownicy mają wpływ na to, co dzieje się w ich firmie. W dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego dla pracowników ważna jest świadomość stałego zatrudnienia. Pracownicy zwracają również uwagę na pochwały ze strony kierowników, awans czy elastyczny czas pracy (w organizacjach, w których jest to możliwe). Ten ostatni czynnik pozwala pracownikowi, choć w części, ułożyć sobie obowiązki pracownicze i rodzinne.
EN
Employees’ involvement in an organization’s affairs during crisis, especially at the time of crisis recovery provides opportunities for overcoming, in a more effective manner, a difficult situation which the organization may face. The economic crisis does not always result in the organization’s collapse or lead to dismissals. Dealing with the staff in a well thought-out and reasonable manner by managers may produce better results than expected. Superiors appreciating work performed by their subordinates, showing them respect, expanding responsibilities for assigned tasks and the possibility of allowing employees to take simple decisions makes them feel that they are an integral part of the organization and actually have impact on what is going. During the time of crisis recovery it is important for the staff to know that they are guaranteed permanent employment. They also pay attention to praise from their management, promotions or flexible hours (in those organizations where it is possible). The latter factor allows a manager to, at least partially, achieve their life and work balance.
Keywords
Year
Volume
51
Pages
407-416
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomiczno-Społeczny Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
 • Bieniok H., 2014, Innowacje w procesie motywowania pracowników w amerykańskiej praktyce zarządzania, Katowice, s. 11–27, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/ content_uploads/1_H.Bieniok_Innowacje_w_procesie_motywowania.pdf (stan na dzień 31.08.2016 r.).
 • Bugdol M., 2007, Wartości organizacyjne: szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. UJ, Kraków, s. 55.
 • Dziadkowiec J., Słaby U., 2010, Wpływ kierownictwa na motywację pracowników w systemie zarządzania jakością [w:] Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji, red. T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, t. I, s. 313–326.
 • Enkelmann N.B., 1997, Biznes i motywacja, Wyd. Galaktyka, Łódź
 • Hysa B., Grabowska B., 2014, System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 74, Wyd. Politechniki Śląskiej, s. 325–342.
 • Kopeć J., Piwowarczyk J., 2008, Wybrane instrumenty rozwoju personalnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 87.
 • Kopertyńska W., 2010, Wpływ kryzysu gospodarczego na podejście do motywowania pracowników w praktyce przedsiębiorstw, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 99, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 105–112.
 • Kostrzewa J., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu, http://inwestycje.pl/kadry_i_place/zarzadzanie_zasobami_ludzkimi_w_dobie_kryzysu%3B55185%3B0.html.
 • Masłyk-Musiał E., 1995, Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa.
 • Mikrut A., Tomasiewicz R., 2009, Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia”, Lublin, nr 1, s. 178–182.
 • Morawski W., 2003, Kronika kryzysów gospodarczych, Wyd. TRIO, Warszawa s. 9.
 • Olak A., Zasoby ludzkie i wiedza jako determinanty w zarządzaniu nowoczesną organizacją, s. 176, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xm3OLQOnvHcJ:https://www.ur.edu.pl/file/15846/015.pdf+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl.
 • Oleksyn T., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w kryzysie [w:] Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 1, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 141–150, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/79_Art_Oleksyn.pdf (stan na 01.09.2016 r.).
 • Osuch J., 2012, Motywacja jako czynnik zarządzania, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 37, s. 101–121.
 • Pawlak Z., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa, s. 9.
 • Penc J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 242.
 • Pietroń-Pyszczek A., 2007, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wyd. Marina, Wrocław, s. 54.
 • Siwek M., 2009, Motywowanie pracowników jako narzędzie wzrostu efektywności organizacji i wyznacznik jej sukcesu, Ludzie – Jakość – Organizacja. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 2, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach s. 41–52.
 • Walecka A., Matejun M., 2009, Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wyd. Politechniki Łódzkiej – Monografie, Łódź, s. 176–188.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2008, Zarządzanie w kryzysie [w:] Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 65–92.
 • Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57400678-9cca-4f52-a561-b8e1db798b55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.