PL EN


2018 | 36 | 251-260
Article title

Cyprian Norwid w „Nowej Reformie”. Nieznane dicta

Title variants
EN
Cyprian Norwid in “Nowa Reforma”. Unknown dicta
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione dwa nieznane dotąd w literaturze przedmiotu felietony z „Nowej Reformy”, zawierające wzmianki o Norwidzie oraz cytaty pochodzące z rozmów z nim. Oba teksty są najprawdopodobniej autorstwa Mieczysława Pawlikowskiego. Autorka zwróciła uwagę na zbieżność pewnych idei eksponowanych przez autora (autorów) z poglądami samego Norwida. Pracę kończy postulat dotyczący zbadania związków ideowo-estetycznych środowiska skupionego wokół krakowskiego „Kraju” i „Nowej Reformy” z myślą Norwida.
EN
This contribution presents two feature articles from “Nowa Reforma” which are unknown in the literature of the subject and which contain references to Norwid and quotes from conversations with him. Both texts are most likely authored by Mieczysław Pawlikowski. The author drew attention to the convergence of certain ideas proposed by the author(s) with the views of Norwid himself. The article ends with a postulate to examine the ideological and aesthetic relationships of the group centred around Krakow-based periodicals “Kraj” and “Nowa Reforma” with Norwid’sthought.
Year
Volume
36
Pages
251-260
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Mieczysław Pawlikowski [w:] Słownik literatury polskiej, t. II, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985.
  • Okulicz-Kozaryn R., „Ze zwykłą sobie oryginalnością zdania”. Dictum Cypriana Norwida w krakowskim „Kraju” z 1872 roku, „Studia Norwidiana” 32(2014).
  • Plucińska D., Sentencjonalność Norwida. O „Vade-mecum” i trylogii włoskiej, Lublin 2005.
  • Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale Czarnomorskiej J., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 1821-1860, Poznań 2007.
  • Trojanowiczowa Z., Lijewska E., przy współudziale Pluty M., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 1861-1883, Poznań 2007.
  • Woźniakowski J., Pawlikowska M., Nieznane dicta Słowackiego i Norwida, „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-574df1ab-ad6f-4b87-a250-7e9824089644
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.