PL EN


2013 | 4 | 4 | 101-115
Article title

Interwencje Europejskiego Banku Centralnego na rynkach obligacji skarbowych strefy euro jako odpowiedź na kryzys zadłużenia

Content
Title variants
EN
ECB Interventions in The Euro Area Sovereign Debt Markets as A Reaction on Debt Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i roli rynków obligacji skarbowych w procesie tej transmisji oraz dokonanie analizy interwencji EBC na rynkach obligacji skarbowych w strefie euro w okresie 2010–2012. Ponadto w artykule zaprezentowano poglądy na temat zasadności podjęcia tych interwencji. Ogólny mechanizm oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę i inflację nosi nazwę mechanizmu transmisji. Kluczową rolę w tym mechanizmie odgrywają rynki obligacji skarbowych. W ich przypadku do transmisji dochodzi trzema kanałami: cenowym, płynnościowym i bilansowym. Na początku maja 2010 r. rynki obligacji skarbowych w UGW przestały funkcjonować właściwie. Dlatego zdecydowano o rozpoczęciu interwencji na tych rynkach w celu ich naprawy. EBC uruchomił wówczas program skupu rynkowych papierów wartościowych (SMP). Wdrażały go podmioty zarządzające portfelem inwestycyjnym Eurosystemu, które interwencyjnie skupowały obligacje skarbowe niektórych krajów UGW. Papiery te skupowano od maja 2010 r. do marca 2011 r. i od sierpnia 2011 r. do lutego 2012 r. Program SMP zakończono 6 września 2012 r. Wówczas EBC ogłosił szczegóły techniczne bezwarunkowych transakcji monetarnych (OMT). Jednakże nie zostały one uruchomione do końca 2012 r. W kulminacyjnym okresie funkcjonowania programu SMP, EBC był w posiadaniu papierów o łącznej wartości 219,5 miliardów euro, w porównaniu z 208,7 miliardów euro na koniec 2012 r. Mimo, iż zakup obligacji skarbowych zadłużonych krajów UGW w latach 2010–2012 miał miejsce na rynku wtórnym, Bank ten wystąpił jako pożyczkodawca ostatniej instancji dla krajów, których walory nabywał. Działania te wzbudziły wiele kontrowersji.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
101-115
Physical description
Contributors
 • Mgr, Absolwentka Studium Doktoranckiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdań-ski, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot
 • Dr, Absolwent Studium Doktoranckiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot
References
 • 1. Annual Report 2010 (2011), ECB, Frankfurt am Main.
 • 2. Annual Report 2012 (2013), ECB, Frankfurt am Main.
 • 3. Cour-Thimann P., Winkler B. (2013), The ECB’s Non-Standard Monetary Policy Measures: The Role of Institutional Factors and Financial Structure, ECB Working Paper No. 1528.
 • 4. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, Dz. Urz. UE Nr 124.
 • 5. Editorial (2012), ECB „Monthly Bulletin” September.
 • 6. http://www.ecb.int/mopo/intro/transmission/html/index.en.html, dostęp dnia 2.06.2013
 • 7. http://www.ecb.int, dostęp dnia 2.06.2013.
 • 8. http://www.ecb.int/press/pr/date/2010/html/pr100510.en.html, dostęp dnia 2.06.2013.
 • 9. Kołodziejczyk H. (2012), Działania Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego w reakcji na kryzys finansowy, w: Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M. (red.), Difin, Warszawa.
 • 10. Lutkowski K. (2012), Kryzys strefy euro i jego teoretyczne implikacje, eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka, Alińska A. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 11. Monetary Policy Transmission in The Euro Area, A Decade after The Introduction of The Euro (2010), ECB „Monthly Bulletin” May.
 • 12. Polański Z. (2012a), Przemiany funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji w czasie kryzysu, w: Współczesna bankowość centralna, Jaworski W.L., Szelągowska A. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 13. Polański Z. (2012b), O nieco zapomnianej (do niedawna) funkcji systemu finansowego, w: Eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka, Alińska A. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 14. Przybylska-Kapuścińska W. (2008), Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Difin, Warszawa.
 • 15. Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M. (2012), Ewolucja nowoczesnych strategii polityki pieniężnej, w: Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M. (red.), Difin, Warszawa.
 • 16. Raport roczny 2010 (2011), EBC, Frankfurt nad Menem.
 • 17. Raport roczny 2011 (2012), EBC, Frankfurt nad Menem.
 • 18. Raport roczny 2012 (2013), EBC, Frankfurt nad Menem.
 • 19. Rosati D.K. (2013), Czy strefa euro przetrwa kryzys?, w: Kryzys finansów publicznych: przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Oręziak L., Rosati D.K. (red.), Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 • 20. Sławiński A. (2011a), Emisja pieniądza, w: Polityka pieniężna, Sławiński A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • 21. Sławiński A. (2011b), Stabilizowanie inflacji, w: Polityka pieniężna, Sławiński A. (red), C.H. Beck, Warszawa.
 • 22. Taylor J.B. (2010), Central Banks Are Losing Credibility, „Financial Times” 11 May.
 • 23. Traktat o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana z dnia 9 maja 2008 roku, Dz. Urz. UE C Nr 115.
 • 24. Tymoczko D. (2011), Operacje otwartego rynku, w: Polityka pieniężna, Sławiński A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • 25. Wierzba (2012), Proces budowania unii stabilności fiskalnej w strefie euro, w: Eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka, Alińska A. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 26. Włodarczyk B. (2012), Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 • 27. Zaleska M. (2013), Unia bankowa — koncepcje i wyzwania, w: Unia bankowa, Zaleska M. (red.), Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57505333-a11a-4a40-99dd-8aa4cb60694d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.