PL EN


2015 | 62 | 1: Praca socjalna | 167-190
Article title

Zdążyć z pomocą dzieciom ulicy w Afryce. Oddziaływania resocjalizacyjne salezjanów na przykładzie wybranych krajów

Title variants
EN
Providing Help on Time to Street Children in Africa Salesian Resocialization Work in the Chosen Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The existence of street children is a result of structural and cultural changes related to postmodernity. It can be identified as a disadvantageous state within the society in which it occurs, and is perceived as an undesirable, threatening, dangerous problem, which must be reduced or eradicated. Africa is the third continent, after South America and Asia, with the highest number of children and youth spending time or living in the streets in conditions violating the dignity of a human person. Different social and church institutions are involved in the process of resocialization and social re-adaptation of street children. A group which acts very actively in this field are the Salesians. Because of this, in this article we focus on their great involvement, and pay tribute to their oftentimes heroic work, which in line with St. John Bosco's educational system aims at looking for good in all street children. The aim of our article is to show pedagogical activity of Salesians in the chosen countries of Africa, through different programmes and projects in local environments developed for the good of street children. The activity is performed in two ways: directly on the street (streetworking method), and in centres built specially for street children and youths.
PL
Zjawisko dzieci ulicy na świecie jest skutkiem zmian strukturalnych i kulturowych związanych z ponowoczesnością. Tym samym oznacza niekorzystny stan dla społeczności, w jakich występuje, i jest oceniany jako niepożądany, zagrażający, niebezpieczny i konieczny do zminimalizowania lub wyeliminowania problem. Afryka jest trzecim kontynentem, po Ameryce Południowej i Azji, co do skali występowania problemu dzieci i młodzieży przebywających na ulicy lub żyjących tam w warunkach uwłaczających godności osoby. Różne podmioty społeczne i kościelne włączają się w proces resocjalizacji i readaptacji społecznej dzieci ulicy. Prężnie działającym podmiotem są salezjanie. Dlatego w naszym artykule pochylamy się nad wielkim zaangażowaniem na tym polu salezjanów, a tym samym składamy im hołd za często heroiczną pracę, która w myśl pedagogii św. Jana Bosko polega na szukaniu dobra w dzieciach ulicy. Celem naszego artykułu jest ukazanie działalności pedagogicznej salezjanów w wybranych krajach Afryki, którzy realizują liczne programy i projekty w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ulicy. Ich działalność przebiega dwutorowo: bezpośrednio na ulicy (metoda streetworking) i w ośrodkach specjalnie wybudowanych dla dzieci i młodzieży z ulicy.
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Pedagogiczny, basinia@wp.pl
References
 • Amouzou E.: Le phénomène du trafic d'enfants en Afrique noire: le cas du Togo, „Revue CAMES” 2003, nr 1-2, s. 74.
 • Blerk van L.: Diversity and Difference in the Everyday Lives of Ugandan Street Children: The Significance of Age and Gender for Understanding the Use of Space, „Social Dynamics” 2006, nr 1, s.47-74.
 • Boeck de F.: Le „deuxième monde” et les „enfants-sorciers” en République Démocratique du Congo, „Politique Africaine” 2000, nr 80, s. 32-57.
 • Bousquet B.: Devenir enfant de la rue a' Antananarivo. Entre choix et nécessité, w: Y. Marguerat (red.), Garçons et filles des rues dans la ville africaine. Diversité et dynamique des marginalités juvéniles à Abidjan, Nairobi, Antananarivo, Paris: EHESS 2003, s. 197-206.
 • Chirayath S.: Drodzy Przyjaciele z Polski!, „Don Bosco” 2008, nr 10, s. 19.
 • Davis M.: Planeta slumsów, tłum. K. Bielińska, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2009.
 • Fidelus A.: Dzieci ulicy – podobieństwa i różnice w zależności od czynników środowiskowych i kulturowych, w: W. Kubik, B. Urban (red.), Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianun” 2005, s. 171-187.
 • Glind van de H.: Migration and Child Labour. Exploring Child Migrant Vulnerabilities and those of Children Left-Behind, Geneva: International Labour Organization 2010.
 • Jaworska A.: Leksykon resocjalizacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.
 • Jurczyński J.: Ksiądz Bosko jest O.K., Kraków: Wyd. Towarzystwo Salezjańskie 2006.
 • Kabuge A.: Histoire du Foyer Magone, Rome 2009 (praca niepublikowana).
 • Koller S. H., Hutz C. S.: Street Children: Psychological Perspectives, w: N. J. Smelser, P. B. Baltes (red.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, t. XXII, Amsterdam: ELSEVIER 2001, s. 15157-15159.
 • Kurzępa J.: Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków Wydawnictwo Rubikon 2010.
 • L'abbé-Sasseville G.: La République Démocratique du Congo: sa culture et sa situation socio-politico-économique (materiały udostępnione przez Sylvaina Fillona – założyciela organizacji Tous les Enfants de l'Autre Monde z Kanady).
 • Leszczyński A.: Klej, bat i ulica: los dzieci osieroconych przez AIDS, w: J. Różański (red.), Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich, Warszawa: Komisja Episkopatu ds. Misji – Missio-Polonia – Wyd. Papieskich Dzieł Misyjnych 2004, s. 55-65.
 • Lorenz S.: Edukacja uliczna wśród młodych ludzi w wieku 15-25 lat w gminie Sion, w: M. Deptuła (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2006, s. 291-316.
 • Marguerat Y.: Malheur à la ville dont le prince est un enfant (de la rue). Un essai de synthèse sur la dynamique sociale, w: Y. Marguerat (red.), Garçons et filles des rues dans la ville africaine. Diversité et dynamique des marginalités juvéniles à Abidjan, Nairobi, Antananarivo, Paris: EHESS 2003, s. 235-268.
 • Marszałek J.: Personalizm i pedagogia prewencyjna ks. Jana Bosko, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2010.
 • Misjonarki Afryki. Prezentacja Programu TIKONDANE – projektu pracy z dziećmi ulicy w diecezji Lilongwe (Malawi), w: J. Różański (red.), Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich, Warszawa: Komisja Episkopatu ds. Misji – Missio-Polonia – Wyd. Papieskich Dzieł Misyjnych 2004, s. 85-117.
 • Paszek A.: Wyjście do młodzieży warunkiem aktualizacji systemu prewencyjnego, w: J. Niewęgłowski (red.), Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000, s. 297-305.
 • Piędel B., Piędel Ł.: Młodzi dla młodych. Opieka nad dziećmi z Domu dla Chłopców Ulicy we Freetown (Sierra Leone), w: A. Mazur (red.), Misja ON-LINE, Kraków: Salezjański Wolontariat Misyjny–Młodzi Światu 2012, s. 99-115.
 • Pincent Q., Willart H., Chuberre M.: Les enfants des rues: de la prise en charge individuelle à la mise en place de politiques sociales, Paris: Samusocial International 2011.
 • Pytka L.: Resocjalizacja, w: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 1999, s. 232-233.
 • Rakotomalala S.: Enfants en situation de rue. Terre des Hommes, Report 2010.
 • Ray P., Davey C., Nolan P.: Still on the Street – Stille Short of Rights. Analysis of Policy and Programmes Related to Street Involved Children, London: Consortium for Street Children 2011.
 • Rodriguez-Torres D.: Les jeunes de la rue a' Nairobi. D'un problème social ancien à une prise de conscience politique nouvelle, w: Y. Marguerat (red.), Garçons et filles des rues dans la ville africaine. Diversité et dynamique des marginalités juvéniles à Abidjan, Nairobi, Antananarivo, Paris: EHESS 2003, s.141-178.
 • Rooyen van L., Hartell C.: Health of the Street Child: The Relation between Life-Style, Immunity and HIV/AIDS – a Synergy of Research, „South African Journal of Education” 2002, nr 3, s. 188-192.
 • Salezjański Wolontariat Misyjny. Kenia woła o pomoc, „Don Bosco” 2008, nr 3, s.19.
 • Sidor T.: Sport i rekreacja ruchowa jako czynnik w profilaktyce resocjalizacyjnej, w: F. Kozaczuk, B. Urban (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004, s. 77-82.
 • Sikora G.: Angola potrzebuje wielu misjonarzy, „Misje Salezjańskie” 2012, nr 5, s. 6-11.
 • Sikora G.: Połatane dzieciństwo, „Niedziela” 2004, nr 12, s. 22.
 • Starosta J.: Kabor, czyli witajcie, „Don Bosco” 2009, nr 7, s. 30.
 • Vecchi J. E.: Dzieci ulicy, „Don Bosco” 2001, nr 4, s. 21.
 • Wrzesińska A.: Afrykańska rodzina wobec problemów współczesności. Z badań nad zmianą społeczną w Czarnej Afryce, w: J. Wilk (red.), Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, t. 22, Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 2003, s. 315-328.
 • Wrzesińska A.: MWANA znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych, Warszawa: Dialog 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5753c190-a606-4c34-bc2c-cea26d712ef7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.