PL EN


2014 | 14/2 | 231-244
Article title

Środki ochrony tajemnicy pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach pracowniczych a sposoby zabezpieczenia tajemnicy przez pracodawcę

Content
Title variants
EN
Means of protection of employer and company’s secrets in the employees relations and means of secrets’ protection by the employer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje problematykę związaną z ochroną tajemnicy pracodawcy i przedsię- biorstwa w stosunkach pracowniczych. Analizie poddane zostały stosowane przez pracodawców środki ochrony 'zycznej i prawnej, służące do zabezpieczenia tajemnicy, w szczególności w celu zapobiegnięcia jej ujawnieniu bądź wykorzystaniu w późniejszej własnej działalności przez osoby będące w posiadaniu najważniejszych informacji w 'rmie. Omówiono również kwestie związane z  wykorzystaniem zastosowanych przez pracodawcę sposobów zabezpieczenia tajemnicy na potrzeby ewentualnego dochodzenia przez pracodawcę roszczeń z  tytułu naruszenia tajemnicy w postępowaniu cywilnym i karnym.
EN
The article describes the issues regarding protection of employer’s and company confidential information in the co-worker relations Means of physical and legal protection of securing confidantial data used by employers were analysed, especially those used in order to prevent their disclosure, or being used later in a private enterprise by people having the most crucial data in the company
Year
Volume
Pages
231-244
Physical description
References
  • Barta J., Markiewicz R. [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz, Warszawa 2000.
  • Borowicz J., Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrzegania tajemnicy – zagadnienia pojęciowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 10.
  • Dörre-Kolasa D., Uwagi do art. 100 kodeksu pracy, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
  • Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2007
  • Jaśkowski J., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.
  • Nowińska E., du Vall M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2012.
  • Sołtysiński S., Uwagi do art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-575a01cc-32d5-4d86-9907-6cc50bfdbc9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.