PL EN


2017 | 1(961) | 39-52
Article title

Usługi publiczne w polityce zrównoważonego rozwoju gmin − wybrane problemy

Authors
Title variants
EN
Public Services in Municipalities Sustainable Development Policy – Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych barier i korzyści zrównoważonego rozwoju gmin z punktu widzenia władz oraz wskazanie głównych kierunków i obszarów działań władzy publicznej w zakresie technicznych i środowiskowych usług publicznych. W artykule omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2015 r. wśród gmin województwa wielkopolskiego, śląskiego i podlaskiego. Podstawowym wnioskiem, jaki nasuwa się po przeprowadzonej analizie, jest stwierdzenie, że skuteczna realizacja polityki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju zależy w dużej mierze od świadomości i zaangażowania władz lokalnych. W wielu gminach nie ma równowagi między ładem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, a działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i programowanie zrównoważonego rozwoju często pozostają w sferze deklaracji.
EN
The aim of this study is to identify the main barriers municipalities face and the benefits they gain from implementing sustainable development from authorities point of view. The paper also presents the main directions and activities public authorities have implemented in technical and environmental public services. It also discusses the results of empirical research conducted in 2015 in municipalities in the voivodeships of Wielkopolska, Silesia and Podlasie. The main conclusion of the research is that effectively implementing sustainable development policy largely depends on the awareness and involvement of local authorities. The paper shows that in many municipalities, economic, social and environmental development factors aren’t balanced. Moreover, sustainable development programming and activity should improve the quality of life for inhabitants, but they often fail to leave the planning stage.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
References
 • Borys T. [2011], Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 6, nr 2.
 • Fiedor B., Jończy R. [2009], Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development [w:] Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Flejtarski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. [2012], Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 • Kożuch B., Kożuch A. [2011], Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Krawczyk B. [2016] Jak samorządy ograniczają niską emisję?, „Przegląd Komunalny”, nr 2.
 • Perło D. [2013], Modelowanie „zielonej gospodarki” województwa podlaskiego jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3.
 • Stiglitz J.E. [2014], Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 [2013], Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” [2013], Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Szarfenberg R. [2009], Standaryzacja usług społecznych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Wańkowicz W. [2004], Wskaźniki realizacji usług publicznych, MSAP, Kraków.
 • Wielkopolska 2020. Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 [2012], Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-575c6877-8bf0-46e2-a129-79a805828f67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.