PL EN


Journal
2019 | 329 | 299 - 310
Article title

Kto strzeże konkurencji na rynku energetycznym? Między Prezesem URE a Prezesem UOKiK — wybrane zagadnienia

Title variants
EN
Who safeguards the competition in the energy market? Between the President of the Energy Regulatory Office and President of the Office of Competition and Consumer Protection — selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest omówieniem wybranych zagadnienień dotyczących wzajemnych relacji między Prezesem URE i Prezesem UOKiK w kontekście zapewniania konkurencji w sektorze energetycznym. W pracy przedstawiono zarys rozdzielenia uprawnień obu organów wynikający z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny. Na przykładzie zasady dostępu stron trzecich oraz postanowień rozporządzenia REMIT autor starał się dowieść tezy o komplementarności zakresu zadań obu organów oraz niezbędności ich współpracy. Wskazano, że mnogość potencjalnych działań stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne wymaga współdziałania ze strony organów w ramach podzielonych kompetencji. W celu udowodnienia, że do zbliżonych stanów faktycznych zastosowanie mogą mieć zarówno przepisy regulacji sektorowych, jak i przepisy o ochronie konkurencji, autor przytoczył praktykę decyzyjną Komisji oraz organów w innych państwach członkowskich UE. Podsumowując rozważania podjęte w niniejszym artykule, stwierdzono, że kluczem do realizacji celu polegającego na zapewnieniu skutecznych mechanizmów ochrony konkurencji jest współpraca i chęć wykonywania istniejących kompetencji przez oba organy strzegące konkurencji w sektorze energetycznym.
EN
The aim of this paper is to discuss the selected issues concerning the mutual relations between the President of the Energy Regulatory Office and President of the Office of Competition and Consumer Protection. The outline of the distinction of powers of both authorities resulting from the case of law of the Supreme Court and views expressed in the doctrine is presented. Based on the examples of third-party access rule and the provisions stipulated in the REMIT regulation, the author intended to prove the claim that the assignments of both authorities are complementary and the cooperation between them is indispensable. It is also indicated that the variety of practices which could be implemented by the energy enterprises requires the collaboration between the authorities within the framework of the shared competences. In order to demonstrate that the provisions of sector specific regulations and provisions of competition law might both be applicable to very similar factual situations, the author presented the decisions taken by the European Commission and national authorities in other member states. Concluding the deliberations expressed in this paper it is claimed that the key issue for fulfilling the objective consisting of providing the effective mechanism of competition protection is the cooperation and willingness to perform existing competences by both authorities safeguarding competition in the energy sector.
Journal
Year
Issue
329
Pages
299 - 310
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5765db0c-afba-454e-8142-7aacec7179a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.