PL EN


2016 | 16/2 | 121-130
Article title

Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym

Authors
Content
Title variants
EN
Polish judiciary of work in the interwar period
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera omówienie procesu tworzenia się polskiego sądownictwa pracy i jego genezy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zawarte zostało w nim omówienie funkcjonowania sądownictwa pracy na podstawie dwóch podstawowych aktów prawnych regulujących tę kwestię w okresie międzywojennym, tj. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 r. o sądach pracy i Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 października 1934 r. Prawo o sądach pracy, a także podstawowe różnice w tych regulacjach prawnych. Poddana analizie została kwestia struktury organizacyjnej sądów pracy, ich kompetencji i trybu postępowania w sporach podlegających ich jurysdykcji. Przedstawiona została również ocena efektywności sądów pracy w okresie międzywojennym i wpływ ich utworzenia na możliwość egzekwowania swoich praw przez pracowników.
EN
The article provides an overview of the process of the formation of Polish judiciary of work and its origins after Poland regained independence in 1918. It is an overview of the functioning of the judiciary of work based on two basic legal acts that regulate the issue in the interwar period i.e. Regulation of the President of the Republic of Poland of March 22,1928 of the labour courts and the Regulation of thePresident of the Republic of Poland of 24 October 1934 labour courts law as well as fundamental differences in these instruments. The issue of organisational structure of the labour courts, their competence and conduct disputes within their jurisdiction have been analysed. The evaluation of the effectiveness of labour courts in the interwar period, and the impact of their creation on the ability to enforce their rights by employees has also been presented.
Year
Volume
Pages
121-130
Physical description
Contributors
 • uczestnik seminarium doktoranckiego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl.
References
 • Baran K.W., Sądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 1996.
 • Celej M., Ustrój sądów powszechnych w latach 1919-2010, cz. 1, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa 2011, nr 2.
 • Dral A. , Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.
 • Fenichel Z., Zarys polskiego prawa robotniczego, Kraków 1930.
 • Jonczyk J., Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965.
 • Kopankiewicz Z., Prawo o sądach pracy, „Palestra” 1934, nr 11.
 • Kotliński T., O ustroju i organizacji sądów pracy – w osiemdziesiątą rocznicę ich powstania, „Palestra” 2008, nr 3-4.
 • Kotliński T., Polskie sądownictwo w okresie międzywojennym, Studia z dziejów państwa i prawa polskiego XIII, Kraków – Lublin – Łódź 2010.
 • Markiewicz J., Kształtowanie się polskiego systemu prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym 1919–1939 (wybrane zagadnienia), Teka Komisji Prawniczej Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2010.
 • Piotrowski W., Z problematyki ochrony trwałości stosunku pracy, Poznań 1965.
 • Raczyński A., Polskie prawo pracy, Warszawa 1930.
 • Rosenbluth I., Prawo pracy. Ustawy – Rozporządzenia – Orzecznictwo – Wyjaśnienia, Kraków 1937.
 • Skokowski Z., Sprawa sądów pracy w Polsce, „Praca i Opieka Społeczna” 1927, nr 3.
 • Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976.
 • Święcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, Warszawa 1960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-576aeaa1-cd1f-4daf-a3c3-bd1126bb3819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.