PL EN


2016 | 4 | 1 | 93-121
Article title

Integracja muzułmanów i kryzys migracyjny jako wyzwania dla niemieckiej i europejskiej dyplomacji

Content
Title variants
EN
The integration of Muslims and the migration crisis as the challenges for the German and European diplomacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problem integracji muzułmanów oraz konsekwencje współczesnego kryzysu migracyjnego jako wyzwań, które stoją przed niemiecką i europejską dyplomacją. W odniesieniu do teoretycznych rozważań, przedstawiono koncepcje i modele polityki integracyjnej prowadzonej przez państwa zachodnioeuropejskie w warunkach przed kryzysem i obecnie. W opracowaniu zawarto krótki zarys historii napływu muzułmanów do Niemiec oraz procesy związane z ich integracją w tymże państwie. Przedstawiono także główne cechy obecnego kryzysu, wskazując na wyzwania, jakie niesie dla całej Unii Europejskiej, a w szczególności dla Niemiec jako kraju najbardziej zaangażowanego w proces przyjmowania uchodźców i imigrantów. Zwrócono uwagę na podstawowe problemy, z jakimi wiąże się przyjęcie migrantów; zarówno problemy wewnętrzne, jak i międzynarodowe. Podkreślono także kontekst polityczny, poparcie społeczeństwa dla rządzących oraz zagrożenia, jakie niesie kryzys migracyjny.
EN
The article presents the problem of integration of Muslims and the consequences of contemporary migration crisis as the challenges that affect on the German and European diplomacy. With regard to theoretical considerations, the article presents concepts and models of integration policies pursued by the Western European states in conditions before and during the crisis. The study included the story of the influx of Muslims to Germany and the processes associated with their integration in that country. Also presented the main features of the current crisis and pointed to the challenges posed by migration crisis for the whole European Union and for Germany as a country particularly involved in the process of receiving refugees and immigrants. Drew attention to the basic problems which involves the adoption of migrants: internal problems and external problems in the international arena. Also underlined the political context, public support for the government and the threat posed by migration crisis.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
93-121
Physical description
Dates
published
2016
References
 • A million’ (2016). A million refugees and migrants flee to Europe in 2015. http://www.unhc r.org/news/latest/2015/12/5679451d6/million-refugees-migrants-fleeeurope-2015.html (dostęp dnia: 9.08.2016 r.).
 • ‘Arabia’ (2015). Arabia Saudyjska chce wybudować 200 meczetów w Niemczech. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/arabia-saudyjska-chce-wybudowac-200-meczetow-w-niemcz ech/bwehbr (dostęp dnia: 20.03.2016).
 • Balicki, J. (2010). Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Brzozowski, J. (2006). Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 699, s. 53-63.
 • Brzozowski, J. (2011). Polityka migracyjna Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy. Studia Europejskie, nr 3, s. 51-73.
 • Brzozowski, J., Pędziwiatr, K. (2015). Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 1(155), s. 111-132.
 • Budyta-Budzyńska, M. (2011). Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego. W: M. Budyta-Budzyńska (red.), Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • ‘Budżet’ (2016). Budżet Niemiec na 2017 rok: większe wydatki, ale bez deficytu. http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1598767,Budzet-Niemiec-na-2017-rok-wieksze-wydatki-ale-bez-deficytu (dostęp dnia: 24.03.2016).
 • Dudek, B. (2016). Kryzys migracyjny: kolej na Turcję. http://www.dw.com/pl/kryzys-migracyj ny-kolej-na-turcj%C4%99/a-19126145 (dostęp dnia: 25.03.2016).
 • Duszczyk, M. (2011). Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • ‘Ekspertyza’ (2007). Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji. Moduł III. Integracja cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski.
 • ‘EMN’ (2016). EMN Glossary & Thesaurus. http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/index_a_en.htm (dostęp dnia: 15.08.2016).
 • Głowiczower, J. (2010). Trzecie zjednoczenie Niemiec. Focus, 11(182), s. 37-38.
 • Golka, M. (1997). Wielokulturowość miasta. W: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytan
 • Matros, K. (2012). Muzułmanie w europejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie miast niemieckich. W: I. Kończak, M. Woźniak (red.), Zachód a świat islamu – Zrozumieć innego. Łódź: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ.
 • Matyja, R., Siewierska-Chmaj, A., Pędziwiatr, K. (2015). Polska polityka migracyjna – w poszukiwaniu nowego modelu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mendela J. (2014). Migracje, W: I. Galewska, A. Kusztal (red.) Procesy dezintegracyjne we współczesnym świecie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • ‘Migrant’ (2016). Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts. http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 (dostęp dnia: 20.03.2016).
 • ‘Minister’ (2016). Minister pracy Niemiec: zredukujemy zasiłki tym, którzy nie będą się integrować. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemcyzredukuja-zasilki-tym-ktorzy-nie-beda-sie-integrowac,615400.html (dostęp dnia: 28.03.2016).
 • Moddelmong-Anweiler E., Program sztokholmski – realizacja wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej jako wyzwanie integracji. https://www.academia.edu/4589678/Progra m_sztokholmski_-_realizacja_wspolnej_polityka_migracyjna_w_Unii_Europejskiej_jako_wy zwanie_integracji (dostęp dnia: 13.08.2016 r.).
 • Nalborczyk, A.S. (2003). Status prawny mniejszości muzułmańskich w wybranych państwach europejskich. Sprawy Narodowościowe, z. 22, s. 141-152.
 • Nalborczyk, A. S. (2005). Muzułmanie w Niemczech- wielka społeczność religijna nieuznana przez państwo. W: A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • ‘Nettozuwanderung’ (2016). Nettozuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern im Jahr 2015 bei 1,1 Millionen. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilunge n/2016/03/PD16_105_12421.html;jsessionid=53E38271B2C8022FC8670D5BE4E12171.cae1 (dostęp dnia: 8.08.2016).
 • ‘Niemcy’ (2015). Niemcy: całkowity zakaz noszenia chust niekonstytucyjny. http://www.tvn2 4.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemcy-calkowity-zakaz-noszeniachust-niekonstytucyjny,523820.html (dostęp dnia: 20.03.2016).
 • ‘Niemcy’ (2016). Niemcy znów boją się obcych. http://gosc.pl/doc/2955361. Niemcy-znow-bo ja-sie-obcych (dostęp dnia: 20.03.2016).
 • ‘Opinia’ (2005). Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów, dotyczącego pierwszego rocznego raportu na temat migracji i integracji. Dz. Urz. UE 2005 C 231 z 20.09.2005.
 • Pacholski, M., Słaboń, A. (2010). Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Paluszek, A. (2008). Muzułmanin oznacza dobry obywatel. Nowe koncepcje obecności muzułmanów w Europie. Dialogi polityczne, nr 9, s. 155-171.
 • Park J. (2015), Europe’s Migration Crisis. http://www.cfr.org/migration/europesmigration-crisis/p32874 (dostęp dnia: 24.03.2016).
 • Parzymies, A. (2005), Wstęp. W: A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Parzymies, A. (2014). U źródeł muzułmańskiego antyamerykanizmu. W: A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Pędziwiatr, K. (2007). Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Pędziwiatr, K. (2013). Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego. Studia migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 2(148), s. 105-122.
 • Romaniec, R. (2016), Niemiecka prasa: Uchodźcy - wyzwanie, które wymaga europejskiej odpowiedzi. http://www.dw.com/pl/niemieckaprasa-uchod%C5%BAcy-wyzwanie-kt%C3%B3re-wymaga-europejskiejodpowiedzi/a-19001743 (dostęp dnia: 18.03.2016).
 • ‘Szef ’ (2016a). Szef niemieckiej dyplomacji z wizytą w Warszawie. http://www.polskieradio.pl/ 5/3/Artykul/1572661,Szef-niemieckiej-dyplomacji-z-wizyta-wWarszawie (dostęp dnia: 22.0 3.2016).
 • ‘Szczyt’ (2016). Szczyt UE - Turcja, kryzys migracyjny. http://www.polskieradio.pl/13/2772/A rtykul/1597848/ (dostęp dnia: 24.03.2016).
 • ‘Szef ’ (2016b). Szef SPD: popieramy sankcje dla imigrantów, którzy nie chcą integracji. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/spd-za-sankcjami-dlanieintegrujacych-sie-uchodzcow,630861.html (dostęp dnia: 28.03.2016). Szulecka, M., Kaczmarczyk, P. (2015). Kryzys i co dalej. Biuletyn Migracyjny, nr 53.
 • Zuchowicz, K. (2015). Policzyliśmy meczety w całej Europie. Kosztują miliony euro. Kto stoi za ich budową?. http://natemat.pl/149221,tysiace-meczetow-wcalej-europie-kosztuja-miliony-euro-kto-stoi-za-ich-budowa (dostęp dnia: 20.03.2016).
 • ‘Zuwanderung’ (2001). Zuwanderung gestalten – Integration fördern. Berlin: Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2353-3781
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-576de5bc-ff24-4ecb-b880-5c42f4df8c58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.