PL EN


2018 | 11 | rb.ujw.pl/social
Article title

Społeczno-osobowe przystosowanie studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego w środowisku akademickim

Content
Title variants
EN
The social-personal adaptation of Jan Wyżykowski University students to academic environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto problematykę przystosowania studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego w środowisku akademickim. W analizie przystosowania uwzględniono zarówno jego wymiar społeczny, jak i osobowy związany z zaspokajaniem potrzeb człowieka w nowym środowisku oraz uzyskiwaniem przez niego pewnej równowagi wewnętrznej. W tekście zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród 144 studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego za pośrednictwem samodzielnie skonstruowanego narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety. Dane analizowano z uwzględnieniem zmiennej niezależnej, jaką stanowił kierunek studiów.
EN
The elaboration raises the problematic of Jan Wyżykowski University students’ adaptation to academic environment. Analysis of the phenomenon of adaptation took into account both its social and personal dimensions related to satisfying the human needs in the new environment and achieving a certain internal balance by it. The text presents the results of research conducted among 144 students of the Jan Wyżykowski University through a self-constructed research tool in the form of a questionnaire. The data was analyzed taking into account the independent variable, which was the field of study.
Year
Issue
11
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-577bbfad-8923-4fa3-9522-b833e8a02c23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.