PL EN


2020 | 106(162) | 91-106
Article title

Rola rezerw bilansowych w kształtowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The role of reserves in creating the financial condition of the company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdarzenia, które doprowadziły po 2007 roku do upadku wielu podmiotów gospodarczych, stały się impulsem do poszukiwania nowych lub doskonalenia istniejących narzędzi umożliwiających realizację dokonań finansowych jednostki na poziomie zapewniającym kontynuację działania. Jednym z takich narzędzi mogą okazać się tworzone w rachunkowości rezerwy. Celem artykułu jest ustalenie, jaką kondycją finansową charakteryzowały się grupy spółek, wyodrębnione ze względu na zachowanie w latach 2007–2014 podobnego udziału rezerw bilansowych w pasywach ogółem. Aby ten cel osiągnąć, wykorzystano metodę hierarchiczną do przebadania 380 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeks WIG) w latach 2007–2014. Uzyskane wyniki pozwalają zweryfikować hipotezę, zgodnie z którą wyodrębnione grupy spółek wykazywały różny poziom dokonań finansowych, mierzonych wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych oraz wartością rynkową. Ujmowanie rezerw bilansowych można zatem traktować jako narzędzie służące kształtowaniu kondycji finansowej przed-siębiorstwa.
EN
The situation that led to the bankruptcy of companies after 2007 became an impulse to search for new or improve existing tools that enable the implementation of the financial achievements of the entity at a level ensuring continuity of operations. Reserves may be one of the useful tools. The aim of the article is to determine the financial condition of groups of companies distinguished on the basis of maintenance in the years 2007–2014 of a similar share of reserves in total liabilities. For the purpose of this study, a hierarchical method was used to examine 380 companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG index) in the years 2007–2014. The results provide further support for the hypothesis that the selected groups of companies presented different levels of financial achievements, measured by the return on equity and market value of the companies. Therefore, recognition of reserves in total liabilities can be treated as a tool for creating the financial condition of companies.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-577cc8c2-361e-4b5c-af6e-cef764a09b31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.