PL EN


2020 | 108(164) | 41-60
Article title

Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
EN
Analysis of factors that affect the reporting of impairment losses on net fixed assets by companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest syntetyzacja problematyki czynników mogących mieć wpływ na fakt raportowania odpisów z tytułu utraty wartości. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autorów obejmujące analizę czynników, które mogą mieć istotny wpływ na fakt raportowania odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach badań przyjęto następujące hipotezy, że częściej dokonują odpisów z tytułu utraty wartości jednostki, które: (1) sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, (2) jednostki duże, (3) jednostki produkcyjne, (4) jednostki, będące w obrocie giełdowym dłużej niż 13 lat, (5) jednostki o gorszej kondycji finansowej (mierzonej autorskim wskaźnikiem kondycji finansowej). Celem postawionych hipotez i ich weryfikacji było ustalenie czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na fakt dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Hipotezy zostały zweryfikowane za pomocą analizy danych zawartych w sprawozdaniach finansowych 148 spółek notowanych na GPW w Warszawie za lata 2007–2014 (łącznie przeanalizowano 1184 jednostkowych sprawozdań finansowych) oraz testowania statystycznego. Badania mogą być ważne dla organów stanowiących regulacje rachunkowości, jak również szeroko rozumianych użytkowników sprawozdań finansowych, w szczególności biegłych rewidentów, księgowych i inwestorów. Przeprowadzone badania poszerzają dorobek poznawczy nurtu badań nad jakością ujawnień w zamknięciu rocznym.
EN
The paper aims to present the results of the authors’ own research, including an analysis of factors that may have a significant impact on reporting impairment losses of net fixed assets in the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. As part of the research, the authors tested the following hypotheses: (1) entities that prepare financial statements in accordance with IAS, (2) large entities, (3) production units, (4) entities that have been listed on the stock exchange for more than 13 years, and (5) entities in a poor financial condition are significantly more likely to make impairment losses. In the research, the hypotheses were verified by analyzing data contained in the financial statements of 148 com-panies listed on the Warsaw Stock Exchange for the years 2007−2014: a total of 1184 individual financial statements were analyzed using statistical testing. Audits may be important for the bodies that constitute accounting regulations, as well as for the users of financial statements in the broadest sense, in particular, auditors, accountants, and investors. The research broadens the cognitive achievements of the current re-search on the quality of year-end disclosure documents.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości, oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-577e34d1-81b7-4a86-bfc9-4aff7bc9890c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.