Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 59-83

Article title

POLSKA I CZESKA FILOZOFIA WYCHOWANIA. PRÓBA ANALIZY Z PERSPEKTYWY INSTYTUCJONALNEJ I HISTORYCZNEJ

Content

Title variants

EN
POLISH AND CZECH PHILOSOPHY OF EDUCATION. ATTEMPT TO ANALYSIS FROM THE INSTITUTIONAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule naszkicowany został obraz filozofii wychowania w Czechach i Polsce. Czeską filozofię wychowania scharakteryzowano od końca XIX wieku do chwili obecnej. Opisane zostały jej główne ośrodki i kierunki badawcze oraz czołowi przedstawiciele. W podobny sposób ustalano kapitał polskiej myśli wychowawczo-filozoficznej, wykorzystując przede wszystkim internetową bazę danych „Nauka polska”. Na tej podstawie porównano stan rozwoju filozofii wychowania w Polsce i Czechach.
EN
The article contains an image of philosophy of education in the Czech Republic and Poland. Philosophy of education in the Czech Republic is discussed from the late nineteenth century to the present. The main directions of research in philosophy of education and the most important Czech representatives are described. Special attention was paid to Radim Palouse, which is one of the main representative of contemporary philosophy of education. Moreover, in the Czech Republic there are three main centres where research is carried out in the field of philosophy of education. It was decided to focus on the Polish academic staff as well. The achievements of Polish philosophical thought are analyzed (based on nauka-polska.pl). Names of researchers and academic centres are pointed out. Comparative analysis of the Czech and Polish philosophy of education shows that in Poland much more people conduct research in this field as well as there is much more publications.

Year

Issue

1

Pages

59-83

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

References

 • Allport G. W., The nature of prejudice, Addison-Wesley, Oxford 1954, p. 9.
 • Assmann J., Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, C. H. Beck, München 1992, p. 130.
 • Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, p. 18.
 • Biernat M., Dovidio J. N., Piętno i stereotypy, W: T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull [in:], Społeczna psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 115.
 • Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, p. 491.
 • Brigham J. C., Ethnic stereotypes, “Psychological Bulletin” 76(1971), p. 15-38.
 • Campbell D. T., Stereotypes and the perception of group differences, “American Psychologist” 22(1967), p. 817-829.
 • Crocker J., Major B., Steele C., Social stigma, [in:] The handbook of social psychology, ed. by D.T. Gilbert, S.T. Fiske, et al., vol. 2, McGraw-Hill, Boston 1998, p. 504.
 • Demoulin S., Rodiguez R., Rodrigues A., Kaes J., Paladino M., Gaunt R., Cortes B., Leyens J. P., Emotional prejudice can lead to infra-humanisation “Europen Review of Social Psychology” 15(2004), p. 134-145.
 • Fiske S. T., People's reactions to nuclear war: Implications for psychologists, “American Psychologist” 42(1987), p. 114-115.
 • Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, p. 185.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, trans. by A. Dzierżyński, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, p. 35.
 • Goffman E., Stigma: Notes on the management of spoiled identity, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1963, p. 137-138.
 • Hamilton D. L., Sherman S. J., Perceiving persons and groups, “Psychological Review” 103(1996), p. 342.
 • Hamilton D., Trolier T., Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach, [in:] Prejudice, discrimination, and racism, ed. by S.L. Gaertner, J.F. Dovidio, Academic Press, New York 1986, p. 128.
 • Jones E. E., Interpreting interpersonal behavior: The effects of expectancies, “Science” 234 (1986), p. 288.
 • Jones E. E., Farina A., Hastorf A., Markus H., Miller D., Scott R., Social stigma: The psychology of marked relationships, Freeman, New York 1984, p. 4.
 • Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Makropoulos M., Kontingenz und Selbstungewiβheit. Bemerkungen zu zwei Charakteristika moderner Gesellschaften, [in:] Anschlüsse. Versuche nach Michael Foucault, ed. by G. Dane et al., edition diskord, Tübingen 1985.
 • Macrae C. N., Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenie. Najnowsze ujęcie, trans. by M. Majchrzak, M. Kacmajor, A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, p. 228.
 • Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, p. 361-362.
 • Smith E. R., Social identity and social emotions: Toward New conceptualizations of prejudice. [in:] Affect, cognition, and stereotyping, ed. by D. M. Mackie, D.L. Hamilton,CA: Academic Press, San Diego 1993, p.297-316.
 • The Executive Penal Code, Chapter X, Section 1, Art. 67 §3.
 • Turner J. H., Stets J. E., Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, p. 136.
 • Urban B., Wzmacnianie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 57(2004), p. 148.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, p. 68.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5789018f-8893-45a4-b392-d4d6bdaa343c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.