PL EN


2014 | XCII (92) | 409-423
Article title

Istota i cele nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych

Authors
Content
Title variants
EN
The essence and objectives of corporate governance in municipal companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main objective is to identify the essence and the fundamental objectives of corporate governance in commercial companies with the participation of local government units. To achieve this objective were used the method of analysis and critique of the literature in the field of supervision over the activities of companies, municipal economy, research the internal documents of the Ministry of the Treasury and selected polish local government units. The paper presents characteristics of the theoretical aspects of corporate governance, essence of companies with local government units and the basic objectives of the corporate governance in municipal companies.
Year
Volume
Pages
409-423
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDe-Wu.pl, Warszawa 2011.
 • Grzymała Z., Podstawy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej, [w:] Bachor W., Ekstowicz B. i in. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011, s. 169–204.
 • Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce, Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Ignyś-Lipowiecka A., Wybrane problemy współczesnego nadzoru korporacyjnego, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 215–226.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2006.
 • Jeżak J., Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 • Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Pol. Fund. Prom. Kadr, Warszawa 1999.
 • Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekon., Kraków 2005.
 • Mesjasz C., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 15–52.
 • Mesjasz C., Mechanizmy władania korporacyjnego, [w:] Sukcesy organizacji: Strategie i innowacje. Prace i materiały Wydz. Zarz. UG 2005/4, s. 312–322.
 • Misterska-Dragan B., Czy Skarb Państwa to dobry wzór? – nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Ekon. w Bochni 2004/2, s. 77–90.
 • Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca, Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Ekon. i Innowacji w Lublinie 2013/6/1, s. 245–262.
 • Walczak W., Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego, Współczesne Zarządzanie 2012/3, s. 191–200.
 • Walczak W., Powoływanie członków rad nadzorczych spółek z kapitałem samorządów – ramy prawne i praktyka, www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/rady_nadzorcze_ w_jst.pdf; stan na dzień 22.01.2014 r.
 • Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, Organizacja i kierowanie 2002/2, s. 17–38.
 • Zalega K., Spór o pojęcie corporate governance, Organizacja i kierowanie 2000/3, s. 83–98.
 • Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
 • Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 1996 r., Nr 118 poz. 651).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (Dz.U. z 1998 r., Nr 9 poz. 576).
 • Dokumenty:
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, 28 stycznia 2013 r.
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, 2004. www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/34656740.pdf stan na dzień 22.01.2014 r.
 • Gmina Piekary Śląskie, Szczegółowe Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy i spółkami z większościowym udziałem Gminy Piekary Śląskie. Załącznik do zarządzenia Nr ORo.0050.97.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 lutego 2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-578d9e06-28c5-43ad-acf0-3e8e51c17f7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.